Προεδρικό διάταγμα 19/8/77

ΠΔ 19-08-1977: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αγίου Δημητρίου και Νέας Σμύρνης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-08-1977: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αγίου Δημητρίου και Νέας Σμύρνης (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών, (ΦΕΚ 305/Δ/1977), 15-09-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 1), 3, 9, 11 και 70 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφοι 1 και 2), 17 (παράγραφος 1), 21, 22, 33 (παράγραφοι 1 και 2), 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 5)β αυτού), της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972) ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973), του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π, προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι η κατά το Διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτος ως προς τον Δήμο Νέας Σμύρνης και ιδόντες την υπ' αριθμόν Ε22219/2908/1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 277/Δ/1973), την υπ' αριθμόν 136/1976 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου, τις υπ' αριθμούς 225/1973, 1430/1973, 96/1975, 329/1976, 958/1976, 592/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και τις υπ' αριθμούς 870/1976 και 707/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-08-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.