Προεδρικό διάταγμα 9/9/03c

ΠΔ 09-09-2003: Χαρακτηρισμός του οικισμού Αυλώνα της κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου ως παραδοσιακού, καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Μεσοχώρι, Λευκός, Φοινίκι του Δήμου Καρπάθου και Τρίστομο, Αυλώνα της κοινότητας Ολύμπου της νήσου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου και καθορισμός ζωνών προστασίας των οικισμών αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-09-2003: Χαρακτηρισμός του οικισμού Αυλώνα της κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου ως παραδοσιακού, καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Μεσοχώρι, Λευκός, Φοινίκι του Δήμου Καρπάθου και Τρίστομο, Αυλώνα της κοινότητας Ολύμπου της νήσου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου και καθορισμός ζωνών προστασίας των οικισμών αυτών, (ΦΕΚ 961/Δ/2003), 12-09-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4, παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκε με το άρθρο 34, παράγραφος 5, εδάφιο (α) του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

δ) Του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

2. Την έκθεση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα νησιά Αμοργός, Κάρπαθος, Τήλος, Καστελόριζο, Σύμη, Ανάφη, η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

3. Το ΔΠΕ/2215/2003 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου και το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου.

 

4. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία γνωμοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου και του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου.

 

5. Το ΔΠΕ/4676/2003 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Υπουργείου Αιγαίου.

 

6. Το 2/2003 Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

8. Την 345/3003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 09-09-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.