Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 14/3/20

ΠΝΠ 14-03-2020: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 14-03-2020: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, (ΦΕΚ 64/Α/2020), 14-03-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο: Έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης

 

1. Η εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα 1 μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά και μόνον για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του Πολίτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου εικοστού της από 20-03-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/2020).

 

2. Η απόφαση περί αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων των κατηγοριών που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ανακαλείται αποκλειστικά με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η απόφαση δύναται να εκδίδεται κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, το οποίο συνοδεύεται από: α) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί απολύμανσης στο τελούν υπό αναστολή κατάστημα από ειδικά πιστοποιημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία και β) απόδειξη παροχής υπηρεσιών της ως άνω εταιρείας απολύμανσης.

 

3. Η αναστολή της λειτουργίας των κέντρων διανομής και ανεφοδιασμού των καταστημάτων που εμπορεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών (λαϊκές αγορές), των οργανωμένων αγορών τροφίμων και των φαρμακαποθηκών, για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, αφορά μόνο τα τμήματα των εγκαταστάσεων της επιχείρησης στα οποία εντοπίζεται κρούσμα της νόσου, και όχι το σύνολο της επιχείρησης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο της από 01-05-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 90/Α/2020).

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966 (Α' 790) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) ως κέντρο διανομής θεωρείται το φυσικό κατάστημα.

 

5. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market), με ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του 1 ατόμου ανά 15 m2 και με ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να επανακαθορίζονται η αναλογία ατόμου ανά m2 και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ατόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 

6. Οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ' οίκον ή παράδοσης στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

 

Άρθρο δεύτερο: Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλος του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020).

 

1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας 2 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε:

 

(α) χειρουργικές μάσκες,

(β) αντισηπτικά διαλύματα,

(γ) αντισηπτικά μαντηλάκια,

(δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση με αλκοολικό τίτλο 95% και

(ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 

2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλουν κατ' ελάχιστο στοιχεία ως εξής:

 

α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα),

 

β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,

 

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

 

Τα στοιχεία των περιπτώσεων (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας 3 ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση, με εξαίρεση τα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 

3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων.

 

4. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας 2 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στοιχεία αποθεμάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και αυγά.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020).

 

5. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 4 υποβάλλουν κατ' ελάχιστο τα εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεμάχια για τα αυγά, β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. Τα στοιχεία των περιπτώσεων α', β' και γ' επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας 3 ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020).

 

6. (πρώην 4) Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:

 

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και

 

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 100.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 

7. (πρώην 5) Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων των παραγράφων 1 και 4 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους στοιχείων των παραγράφων 2 και 5..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020).

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων των παραγράφων 1 και 4, τα στοιχεία των αποθεμάτων των παραγράφων 2 και 5 που υποβάλλονται με τις δηλώσεις των παραγράφων 3 και 5, οι περιπτώσεις διαβάθμισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020).

 

9. (πρώην 7) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα 2 επιπλέον κάθε φορά μηνών.

 

10. (πρώην 8) Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

 

Άρθρο τρίτο: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με:

 

α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή), καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές,

 

β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο τρίτο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δέκατου πέμπτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 

Άρθρο τέταρτο: Μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει τον συντονισμό των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ως προς όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

Για την άσκηση της αρμοδιότητας του προηγούμενου εδαφίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει επιμέρους επιχειρησιακές δράσεις σε υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, δημόσιες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε οποιονδήποτε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

 

2. Για την αντιμετώπιση της διασποράς και των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, ενεργοποιούνται όλα τα εργαλεία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Κρίσεων του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020), προκειμένου να προετοιμασθούν οι υποδομές και οι εξοπλισμός για την άμεση, ταχεία και οριστική αντιμετώπιση της νόσου.

 

3. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, δύναται:

 

α) να μετακινεί ή να αποσπά προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), καθώς και κάθε άλλης διάταξης, για χρονικό διάστημα 1 μηνός, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρόνο που πάντως δεν δύναται να εκτείνεται μετά από τις 30-09-2020. Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με μόνη την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι μετακινήσεις ή αποσπάσεις της παρούσας περίπτωσης, που γίνονται για την κάλυψη αναγκών και τη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, χωρούν και κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων,

 

β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως 4 μηνών εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).

 

Τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά περίπτωση αναγκών στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση.

 

4. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 4662/2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ή αναβιώνουν επιχειρησιακές και διοικητικές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 4662/2020.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ορίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, αγοράς υλικών και ενημέρωσης των πολιτών.

 

Άρθρο πέμπτο: Έκτακτα μέτρα ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19

 

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, και ειδικότερα:

 

α) το ονοματεπώνυμο,

β) το φύλο,

γ) την ηλικία,

δ) το τηλέφωνο επικοινωνίας,

ε) την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός-αριθμός-δήμος-ταχυδρομικός κώδικας),

στ) την εισαγωγή ή μη σε νοσοκομείο,

ζ) το νοσοκομείο εισαγωγής και

η) τη διεύθυνση προσωρινού περιορισμού (αν δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας).

 

Σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η επιχειρησιακή προετοιμασία και ο συντονισμός μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και την καταγραφή της διασποράς των κρουσμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

Τα δεδομένα είναι ψευδωνυμοποιημένα και, αν κριθεί απαραίτητη η επικοινωνία με τα υποκείμενα, μπορεί να αρθεί η ψευδωνυμοποίηση.

 

2. Για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων λαμβάνονται, κατ' ελάχιστον, τα κατωτέρω μέτρα:

 

α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις.

 

β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση.

 

γ) Τηρούνται επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται το όνομα χρήστη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

 

δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό που ασχολείται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

 

Περαιτέρω μέτρα προσδιορίζονται με ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

 

Τα δεδομένα τηρούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έως και 1 μήνα μετά από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31-12-2020. Μετά από την πάροδο του χρόνου αυτού, τα δεδομένα μπορεί να ανωνυμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας και καλύτερης οργάνωσης του συστήματος πολιτικής προστασίας.

 

Άρθρο έκτο: Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη κινητών πραγμάτων, υπό την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται, για την εφαρμογή της παρούσας, η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου εικοστού της από 20-03-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/2020).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2, καθορίζεται εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων, κατόπιν εισήγησης εποπτευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ μέρους των δικαιούχων παραστατικών αγοράς και προμήθειας των επιτασσομένων πραγμάτων. Με την ίδια απόφαση προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της αποζημίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της κοινής απόφασης της παρούσας χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

 

5. Η επίταξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 2, στη βάση της οποίας εκδίδεται ατομική πράξη επίταξης κινητών από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα επιτασσόμενα είδη πραγμάτων, αναλώσιμων ή επιτασσομένων προς χρήση, το ελάχιστο των ποσοτήτων ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η επίταξη των κινητών πραγμάτων. Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου επιδίδεται από τις οικείες τελωνειακές, φορολογικές, αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές, καθώς και από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή για την υλοποίηση της επίταξης.

 

Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινητών πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση στο Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων.

 

Άρθρο έβδομο: Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για χρονικό διάστημα 3 ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.

 

Άρθρο όγδοο: Διαδικασία αποδοχής δωρεών

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα προς τον δωρητή τους. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών δημόσιας υγείας.

 

2. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων πραγμάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, πάσης φύσεως ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός.

 

3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζεται η περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000), Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των εν λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο δέκατο της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 

Άρθρο ένατο: Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διασποράς της νόσου

 

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/2020), η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

 

2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρμόδιου υπουργού εκ των Υπουργών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

 

3. Με την απόφαση της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και κάθε συναρμόδιου υπουργού εκ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσχετίζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι χώροι διενέργειας εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται προσωρινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προς τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 

Άρθρο δέκατο: Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία

 

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται για 1 έτος επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για τη στελέχωση των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε αυτές, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

 

2. Οι προσλήψεις της παραγράφου 1 δύνανται να διενεργούνται έως τις 30-09-2020.

 

Άρθρο ενδέκατο: Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

 

Η εφαρμογή του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α/2020) χωρεί και ως προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τυγχάνει δε ανάλογης εφαρμογής η παράγραφος 5 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως προς την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης εκπροσώπησης του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας για την παροχή των διευκολύνσεων των παραγράφων 1 έως και 4 του ιδίου άρθρου.

 

Άρθρο δωδέκατο: Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικών εργαστηρίων). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για χρονικό διάστημα 3 ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών.

 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων

 

1. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης.

 

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 

3. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες της παραγράφου 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης της παραγράφου 1.

 

4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο παρόν.

 

5. Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:

 

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,

 

β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,

 

γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και

 

δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το είδος, το ύψος και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του ειδικού μηχανισμού στήριξης της παραγράφου 1.

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού - Εξαίρεση κάλυψης από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας ειδικού σκοπού

 

1. Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε γονείς, οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ύδρευσης και οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργανα διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης η' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικότερα για τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη.}

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις / εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 264/1973 (ΦΕΚ 342/Α/1973). Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

 

Άρθρο δέκατο έκτο: Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/1966) λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

 

Άρθρο δέκατο έβδομο: Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

 

Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α/1982), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 10-06-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο δέκατο έβδομο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δωδέκατο της από 13-04-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/2020).

 

Άρθρο δέκατο όγδοο: Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 01-03-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α?2017), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων του, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας μέχρι τις 31-05-2020. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004).

 

Άρθρο δέκατο ένατο: Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων

 

1. Προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που είτε βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας για ένταξη σε χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους είτε έχουν ήδη ενταχθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούν να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό έβδομο της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 

2. Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται με τη μορφή είτε της ασύγχρονης είτε της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

 

H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο υλοποιείται μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

 

3. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, για όλες τις εκδοθείσες προσκλήσεις, οι αποφάσεις έγκρισης των δράσεων και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται ο τρόπος υλοποίησης που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2.

 

Άρθρο εικοστό: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών

 

1. Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τις 29-02-2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 30-04-2020.

 

2. Οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αναστέλλονται μέχρι τις 30-04-2020.

 

Άρθρο εικοστό πρώτο: Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους

 

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 265/1979 (ΦΕΚ 74/Α/1979), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του αναγκαστικού νόμου [Ν] 726/1937 (ΦΕΚ 228/Α/1937), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παραγράφου 1.Ι. του άρθρου 127 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013) και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρμόδιος είναι ο διοικητής ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άμεσα στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναγκών τους. Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν μετά από τις 30-09-2020.

 

2. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού στους προνοιακούς φορείς της παραγράφου 1, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ1/43102/14387/2019 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (ΦΕΚ 3706/Β/2019).

 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στους προνοιακούς φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του. Το όργανο αυτό αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή αυτή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

 

Από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρείται το προσλαμβανόμενο δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος προσωπικό.

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Αναβολή εξέτασης εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών και αναστολή προθεσμίας άσκησής τους

 

1. Αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018), αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16-03-2020 μέχρι και τις 30-04-2020. Για τη νέα ημερομηνία εξέτασης των ανωτέρω προσφυγών οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ειδική πρόσκληση που τους επιδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η προθεσμία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018).

 

Άρθρο εικοστό τρίτο: Μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και διοικητικές κυρώσεις

 

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20-03-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/2020).

 

2. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, τα όργανα ελέγχου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 σφραγίζουν υποχρεωτικά τον χώρο, ο οποίος λειτουργεί κατά παράβαση των ανωτέρω μέτρων. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στην κατά τόπο αρμόδια αρχή αδειοδότησης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία οφείλει πάραυτα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση των σχετικών μέτρων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος βάσει των σχετικών αποφάσεων.

 

3. Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 €.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

 

5. Στα φυσικά πρόσωπα, που παραβιάζουν τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α/2020) ποινικές κυρώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20-03-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/2020).

 

6. Ειδικώς στην περίπτωση επιβολής περιορισμών ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου, οι κυρώσεις καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με την οποία επιβάλλονται τα ανωτέρω μέτρα. Οι ανωτέρω κυρώσεις δύνανται να προβλέπουν, κατά περίπτωση, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίμου και άλλα διοικητικά μέτρα, όπως την επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου εβδομηκοστού τέταρτου της από 13-04-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/2020).

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 344/1976 (Α' 143). Θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού δυνάμει της παραγράφου  1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν} 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)) και της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), μπορεί να έχουν διάρκεια έως 4 μήνες.

 

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των 12 μηνών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)) και της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των 3 μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004).

 

Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

 

Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/2020).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τριακοστό έβδομου της από 20-03-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/2020).

 

3. Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), για χρονικό διάστημα 2 μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/2020).

 

4. Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την αποτροπή της διασποράς της νόσου, οι δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για τις εργασίες της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό στους οικείους δήμους, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι δυνατή η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα 2 μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020) η φράση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών αντικαθίσταται από τη φράση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών.

 

6. Δαπάνες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.

 

7. α. Αποφάσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περίπτωσης α' του παρόντος, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός 60 ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση.

 

8. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η φράση κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας αντικαθίσταται από τη φράση εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

9. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, μετά από τη φράση είναι δυνατός ο περιορισμός προστίθεται η φράση ή η διεύρυνση.

 

10. Μέχρι την 31-05-2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου τριακοστό έβδομου της από 20-03-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/2020).

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο: Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων

 

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

 

Άρθρο εικοστό έκτο: Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 

Άρθρο εικοστό έβδομο: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Άρθρο εικοστό όγδοο: Έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης και διαδικασίας, το προσωπικό όλων των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο έχει εμφανίσει συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19 ή υπάρχει υπόνοια επαφής του με κρούσμα ή ύποπτο περιστατικό του κορωνοϊού COVID-19, οφείλει πάραυτα να υποβληθεί στον απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο για τη διαπίστωση της ενδεχόμενης προσβολής του από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός το αργότερο 48 ωρών από τη διαπίστωση ή την αναφορά του συμβάντος. Στο εν λόγω διάστημα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμού που έχει θεσπίσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου διαβιβάζονται αρμοδίως στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την υιοθέτηση των ενδεδειγμένων προληπτικών μέτρων ή μέτρων επιδημιολογικής παρατήρησης του προσωπικού και για την αποδέσμευση του προσωπικού από τα περιοριστικά μέτρα, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος.

 

2. Εντός 5 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι φορείς διαχείρισης όλων των αερολιμένων της χώρας οφείλουν, κατόπιν οδηγιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, είτε να προχωρήσουν σε σύναψη σύμβασης με ειδικά αδειοδοτημένα ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα, ώστε το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος να διευκολύνεται κατά την υποβολή του στον εν λόγω εργαστηριακό έλεγχο είτε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός των εγκαταστάσεων των αερολιμένων, όπου το προσωπικό δύναται να υποβληθεί στην απαιτούμενη δειγματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο. Οι αερολιμένες δύνανται να προβούν σωρευτικά και στις δύο ενέργειες που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

Άρθρο εικοστό ένατο: Αναστολή λειτουργίας Επιτροπής Προσφυγών Υπουργείου Τουρισμού

 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και για χρονικό διάστημα 3 μηνών αναστέλλονται προσωρινά οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Προσφυγών της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004), λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών που προκύπτουν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

 

2. Εάν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής συμπληρωθεί ο χρόνος των 3 μηνών από την άσκηση προσφυγής εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση, η μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής δεν θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής.

 

3. Οι εκκρεμείς προσφυγές επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναστολής. Για τις προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, ο χρόνος των 3 μηνών εντός του οποίου η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση αρχίζει από την επομένη ημέρα της λήξης της αναστολής.

 

Άρθρο τριακοστό: Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31-05-2020, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών προς τον σκοπό αυτό, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων.

 

2. Με κοινή απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης.

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο: Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων

 

Η διάταξη του άρθρου 21 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας έως 1 λεπτού για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

2. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.

 

3. Με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού που ασκεί την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προβλέπεται η συχνότητα μετάδοσης των μηνυμάτων της παραγράφου 1 και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/2020).

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

 

Αθήνα, 14-03-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.