Απόφαση 10053/15

Απόφαση 10053/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, με επιβολή πεζοδρόμου: 1. Επί της οδού Ιπποκράτους από την πλατεία Μακαρίου έως την οδό Μαυροκορδάτου, 2. Στις οδούς που περιβάλλουν την πλατεία Μακαρίου, εκτός από την οδό Καποδιστρίου και την οδό Πελέκη, έμπροσθεν Πελεκείου Ιδρύματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10053/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρικάλων, με επιβολή πεζοδρόμου: 1. Επί της οδού Ιπποκράτους από την πλατεία Μακαρίου έως την οδό Μαυροκορδάτου, 2. Στις οδούς που περιβάλλουν την πλατεία Μακαρίου, εκτός από την οδό Καποδιστρίου και την οδό Πελέκη, έμπροσθεν Πελεκείου Ιδρύματος, (ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/2015), 10-06-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

14. Την με αριθμό Γ59224/2458/1985 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 470/Δ/1985) με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης Τρικάλων.

 

15. Την με αριθμό 2941/1990 (ΦΕΚ 539/Δ/1990) απόφαση Νομάρχη Τρικάλων περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VI, Χ, ΧΙ, συνοικισμού Στρατώνες Βουβή, Κέντρο εκτός των οικοδομικών τετραγώνων 111, 77 και όλων των οικοδομικών τετραγώνων του τομέα VΛ και του τομέα III Γ1.

 

16. Την υπ' αριθμόν 139/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων περί έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης πλατείας Μακαρίου και γύρω οδών.

 

17. Την υπ' αριθμόν 417/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων περί έγκρισης οριστικοποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης πλατείας Μακαρίου.

 

18. Την υπ' αριθμόν 361/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων περί λήψης απόφασης για την πεζοδρόμηση της οδού Ιπποκράτους.

 

19. Την υπ' αριθμόν 595/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του πεζοδρόμου της οδού Ιπποκράτους.

 

20. Την από 08-02-2012 Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων.

 

21. Την με αριθμό 31/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

 

22. Την με αριθμό 173/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του θέματος.

 

23. Τα τοπογραφικά Διαγράμματα που συντάχθηκαν από την Μηχανικό Έργων Υποδομής TE Ανδριανή Τσιγαρίδα, υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, θεωρήθηκαν από την Διευθύντρια Πολεοδομίας Δήμου Τρικκαίων Ζωή Πισκόια και συνοδεύουν την με αριθμό 173/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3131/2012 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο βεβαιώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της με αριθμό 173/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

25. Την επί του τοπογραφικού διαγράμματος βεβαίωση του Αντιδημάρχου Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με την οποία κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και δε ρυμοτομείται κανένα νομίμως υφιστάμενο κτίριο.

 

26. Το με αριθμό 9766/124778/2012/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 12-03-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

27. Την με αριθμό 20η/22-04-2015 (πρακτικό 4ο) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Τρικκαίων υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση πέριξ της πλατείας Μακαρίου υπάρχουν διαμορφωμένοι πεζόδρομοι, μεταξύ αυτών και η οδός Ιπποκράτους (από την πλατεία έως την οδό Μαυροκορδάτου) καθώς και οι οδοί που την περιβάλλουν, εκτός από την οδό Καποδιστρίου και την οδό Πελέκη (έμπροσθεν Πελεκείου Ιδρύματος).

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η υφιστάμενη κατάσταση συμπίπτει την Πολεοδομική Μελέτη και έτσι λύνεται οριστικά το πρόβλημα με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων περί πεζοδρόμων.

 

5. Δε θίγονται οι συνθήκες κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή καθώς ήδη έχει οριστεί και εφαρμόζεται η λειτουργία:

 

της οδού Ιπποκράτους ως πεζοδρόμου, με την υπ' αριθμόν 595/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων
και των οδών που περιβάλλουν την πλατεία Μακαρίου, με την υπ' αριθμόν 417/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Τρικάλων, με επιβολή πεζοδρόμου: 1. Επί της οδού Ιπποκράτους από την πλατεία Μακαρίου έως την οδό Μαυροκορδάτου, 2. Στις οδούς που περιβάλλουν την πλατεία Μακαρίου, εκτός από την οδό Καποδιστρίου και την οδό Πελέκη, έμπροσθεν Πελεκείου Ιδρύματος σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.10053.15

 

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 21-05-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.