Απόφαση 118056/15

Απόφαση 118056/2290/2015: Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΟΤ/ΚΧ 1195Α στην περιοχή Ψαροφάι του Δήμου Πατρέων κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 118056/2290/2015: Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΟΤ/ΚΧ 1195Α στην περιοχή Ψαροφάι του Δήμου Πατρέων κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 112/ΑΑΠ/2015), 18-06-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την με αριθμό 296694/5007/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3081/Β/2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

3. Τις από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1557/1985.

 

5. Την εγκύκλιο με αριθμό 55/1988 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Δ/2003), του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

 

9. Τον νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62.

 

10. Την 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Το από [ΒΔ] 22-01-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 37/Δ/1971) Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών στην ανατολική πλευρά και την αναθεώρηση αυτού με την υπ' αριθμόν Χ6274/1990 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 332/Δ/1990).

 

12. Την με αριθμό 61/2007 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών περί άρσης επιβληθείσας απαλλοτρίωσης σε ακίνητα στο οικοδομικό τετράγωνο 1195Α στην περιοχή Ψαροφάι του Δήμου Πατρέων.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 10352/Ν137/2007 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο ζήτησε την υποβολή δικαιολογητικών από τις Παναγιώτα και Αρχόντω Γκέκα για την προώθηση της τροποποίησης.

 

14. Την από 02-08-2008 αίτηση των Παναγιώτας και Αρχόντως Γκέκα με την οποία υπέβαλαν τοπογραφικό διάγραμμα και αιτήθηκαν την επανακήρυξη του σχεδίου Πόλης.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1577/2012 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί δέσμευσης ποσού για το Δήμο Πατρέων στο πλαίσιο του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 1195Α.

 

16. Την με αριθμό 12/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

 

α) την έγκριση της αναφερόμενης τροποποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), με επανακήρυξη του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στις ιδιοκτησίες των φερομένων ιδιοκτητριών Αρχόντως Γκέκα και κληρονόμων Παναγιώτας Γκέκα, δια επαναχαρακτηρισμού του ΟΤ/ΚΧ 1195Α με τον ως κοινόχρηστου χώρου πλατείας και

 

β) την έγκριση δέσμευσης δαπάνης, κατά το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 που επιβάλλει την πρόβλεψη της απαιτούμενης δαπάνης την αναγκαία πίστωση συνολικού ποσού 743.310 € από τον κωδικό 40.71111-00013 (χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο).

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 59368/Π2389/2014 έγγραφο του Δήμου Πατρέων, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΟΤ/ΚΧ 1195Α, κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης.

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 117822/3307/2014 εισήγησή μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας σχετικά με την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΟΤ/ΚΧ 1195Α στην περιοχή Ψαροφάι του Δήμου Πατρέων η οποία αφορά την επανακήρυξη του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης λόγω άρσης απαλλοτρίωσης σε κοινόχρηστο χώρο με αποζημίωση από το Πράσινο Ταμείο.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 358/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα Πρακτικού της από 20-02-2015 συνεδρίασής του με την ομόφωνα θετική γνωμοδότησή του για την αιτούμενη τροποποίηση σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

20. Το γεγονός ότι η διατήρηση του κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) επιβάλλεται για πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο ΟΤ/ΚΧ 1195Α στην περιοχή Ψαροφάι του Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά την επανακήρυξη του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο, με αποζημίωση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, όπως απεικονίζεται στο από Ιουλίου 2013 Τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Αλεξάνδρας Αραβαντινού.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 227)1.α, νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

a.118056.15

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 08-06-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.