Απόφαση 144807/18

Απόφαση 144807/575/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικού Κέντρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ353 της περιοχής επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 1676/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 144807/575/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικού Κέντρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ353 της περιοχής επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 1676/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/2018), 19-04-2018.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

6. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

8. Τη με αριθμό 81320/77909/2016 (ΦΕΚ 4302/Β/2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895/49/2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

12. Τη με αριθμό οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 912/Β/2017).

 

13. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

18. Το από 02-06-1988 προεδρικό διάταγμα Έγκριση πολεοδομικής μελέτης μιας πολεοδομικής ενότητας, τμημάτων οκτώ πολεοδομικών ενοτήτων και δύο ζωνών ειδικών χρήσεων του Δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου (ΦΕΚ 613/Δ/1988), με το οποίο η αρχική ιδιοκτησία των αιτούντων εντάχθηκε στο σχέδιο ως οικοδομήσιμος χώρος με χρήση πολεοδομικού κέντρου.

 

19. Τη με αριθμό 29/5960/ΤΠΕ/658/1996 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό 47 πράξη εφαρμογής της προαναφερόμενης πολεοδομικής μελέτης του Δήμου Καλαμαριάς.

 

20. Την υπαγωγή της ιδιοκτησίας στις διατάξεις της παραγράφου γ. άρθρο 4 του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 606/Δ/1985) και την παραχώρηση τμήματος της αρχικής ιδιοκτησίας στο Δήμο Καλαμαριάς σε εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή.

 

21. Τη με αριθμό 29/28695/ΠΣΚ/816/2003 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 1213/Δ/2003) με την οποία η επίδικη ιδιοκτησία χαρακτηρίστηκε ως χώρος για Δημοτικές Υπηρεσίες και Πολιτιστικό Κέντρο.

 

22. Τη με αριθμό 94678/13-10-2003 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως δυνάμει της οποίας το επίδικο ακίνητο κατασχέθηκε αναγκαστικά με τελικούς πλειοδότες τους προσφεύγοντες.

 

23. Την υπ' αριθμόν 1676/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία αποφασίστηκε η άρση του ρυμοτομικού βάρους στην επίδικη ιδιοκτησία.

 

24. Τη με αριθμό 351/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς, με την οποία διατυπώνεται η οικονομική αδυναμία του Δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

 

25. Ο Δήμος Καλαμαριάς τήρησε τις προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) διαδικασίες δημοσιοποίησης της προτεινόμενης τροποποίησης του σχεδίου στη θέση του ακινήτου, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 1676/2015 δικαστική απόφαση.

 

26. Τη διαπίστωση ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και επομένως την υποχρεωτική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό του χώρου για Δημοτικές Υπηρεσίες και Πολιτιστικό Κέντρο στο οικοδομικό τετράγωνο Γ353 του Δήμου Καλαμαριάς.

 

27. Τις με αριθμό 13η/34ηΣυνεδρία/01-03-2018 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 13-02-2018 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

28. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται όμως η μείωση αυτή όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 22-03-2018

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού Σχεδιασμού

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.