Απόφαση 147422/16

Απόφαση 147422/2730/2016: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης με την πεζοδρόμηση τμημάτων: Α. της οδού Ισαάκ Σολωμού πλάτους 9 m μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 330 και 331 (Πλατεία) και 261 και 331Α (Χώρος Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου) και Β. της οδού Μαλλιαροπούλου πλάτους 8 m μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 331 (Πλατεία) και 332Α, 332 και 258 και 331Α (Χώρος Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 147422/2730/2016: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης με την πεζοδρόμηση τμημάτων: Α. της οδού Ισαάκ Σολωμού πλάτους 9 m μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 330 και 331 (Πλατεία) και 261 και 331Α (Χώρος Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου) και Β. της οδού Μαλλιαροπούλου πλάτους 8 m μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 331 (Πλατεία) και 332Α, 332 και 258 και 331Α (Χώρος Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου), (ΦΕΚ 150/Α/2016), 22-07-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 320/Α/1955) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης.

 

11. Το από [ΒΔ] 10-05-1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 78/Δ/1964) που αφορά τροποποίηση του από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 320/Α/1955).

 

12. Το από [ΠΔ] 28-02-1975 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 92/Δ/1975) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Τριπόλεως (Αρκαδίας) και επιβολής στοών επί ενίων οικοπέδων αυτού.

 

13. Την υπ' αριθμόν 60677/2711/1986 (ΦΕΚ 1092/Δ/1986) υπουργική απόφαση Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Τρίπολης και Αγίου Κωνσταντίνου νομού Αρκαδίας.

 

14. Την υπ' αριθμόν 2279/1995 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 595/Δ/1995) έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης νομού Αρκαδίας στο τμήμα του Ανατολικά των οδών Καλαμών, Ουάσιγκτων, Εθνικής Αντιστάσεως και Καλαβρύτων.

 

15. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 3456/2003 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας η οποία αφορά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης επί της πλατείας Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου, (ΦΕΚ 1015/Δ/2003).

 

16. Την απόφαση Νομάρχη με αριθμό πρωτοκόλλου 4876/2009 που τροποποίησε το ρυμοτομικό σχέδιο και συγκεκριμένα εγκρίθηκε: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης για την πεζοδρόμηση των οδών: 1) Ισαάκ Σολωμού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 261, 330 και του Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου και της Πλατείας Πετρινού 2) Μαλλιαροπούλου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 332, 332Α, 258 και του Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου και της πλατείας Πετρινού. Η εν λόγω απόφαση του Νομάρχη αν και απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας δεν δημοσιεύθηκε σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και συνεπώς δεν έχει ισχύ.

 

17. Την υπ' αριθμόν 1369/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η οποία αφορά τροποποίηση - πεζοδρόμηση οδών του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης, (ΦΕΚ 241/AAΠ/2011).

 

18. Την από 12-08-2015 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

19. Την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης με αριθμό 60/2015.

 

20. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης με αριθμό 596/2015.

 

21. Τη δημοσιότητα της παραπάνω απόφασης.

 

22. Το από Αύγουστο του 2015 τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης σχεδίου πόλεως Τρίπολης οικοδομικών τετραγώνων 261, 330, 258, 332Α και 332 το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

23. Την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 7237/130/2016 που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 47953/853/2016 συνοδευόμενη από σχετικό φάκελο.

 

24. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 16737/24/3-6-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση - θέμα 4° - εκτός ημερήσιας διάταξης - Πρακτικό 3 της 30-05-2016.

 

25. Και επειδή:

 

Α) Σε συνέχεια της 318/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης με την οποία αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η πρόταση τροποποίησης του θέματος και μετά από την δημοσιότητάς της και το γεγονός ότι δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις επ' αυτής, ο Νομάρχης Αρκαδίας με την απόφασή του με αριθμό πρωτοκόλλου 4876/2009 τροποποίησε το ρυμοτομικό σχέδιο και συγκεκριμένα εγκρίθηκε: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης για την πεζοδρόμηση των οδών: 1) Ισαάκ Σολωμού μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 261, 330 και του Μαλλιαροπούλειου θεάτρου και της Πλατείας Πετρινού 2) Μαλλιαροπούλου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 332, 332Α, 258 και του Μαλλιαροπούλειου θεάτρου και της πλατείας Πετρινού. Η εν λόγω απόφαση του Νομάρχη αν και απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας δεν δημοσιεύθηκε σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και συνεπώς δεν έχει ισχύ. Σήμερα και με την κατάργηση του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) δεν δύναται να δημοσιευθεί και για το λόγο αυτό επικαιροποιήθηκε η όλη διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Περιφερειάρχη.

 

Β) Κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 596/2015 δεν έχει υποβληθεί καμία ένσταση μετά τη δημοσίευσή της στο Τύπο.

 

Γ) Η πεζοδρόμηση των οδών έχει υλοποιηθεί.

 

Δ) Η προτεινόμενη πεζοδρόμηση είναι σύμφωνη με την επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη που ισχύει για το πολεοδομικό συγκρότημα τους Δήμου Τρίπολης.

 

Ε) Διατηρείται το ισοζύγιο μεταξύ των κοινοχρήστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Στ) Η τροποποίηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Ζ) Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

1. Την έγκριση της Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης με την πεζοδρόμηση τμημάτων:

 

Α. της οδού Ισαάκ Σολωμού πλάτους 9 m μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 330 και 331 (Πλατεία) και 261 και 331Α (Χώρος Μαλλιαροπούλειου θεάτρου) και

 

Β. της οδού Μαλλιαροπούλου πλάτους 8 m μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 331 (Πλατεία) και 332Α, 332 και 258 και 331Α (Χώρος Μαλλιαροπούλειου θεάτρου)

 

όπως αυτή απεικονίζεται στο από Αύγουστο 2015 Τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης κλίμακας 1:500 που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.147422.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 05-07-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.