Απόφαση 14849/15

Απόφαση 14849/2015: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Βόλου στο οικοδομικό τετράγωνο 334 της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας του Δήμου Βόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 14849/2015: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Βόλου στο οικοδομικό τετράγωνο 334 της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας του Δήμου Βόλου, (ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/2015), 27-10-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

14. Το από [ΒΔ] 23-06-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 144/Α/1956) περί εγκρίσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Ιωνίας (Βόλου).

 

15. Την με αριθμό 52368/2143/1985 (ΦΕΚ 566/Δ/1985) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Δήμου Βόλου Νέας Ιωνίας.

 

16. Την με αριθμό 525/2001 (ΦΕΚ 258/Δ/2001) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί τροποποιήσεως σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 334 Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

 

17. Την Τεχνική Έκθεση του Γεωργίου Γιδάρη, Πολιτικού Μηχανικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

18. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1407/2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης - Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου.

 

19. Την με αριθμό 97/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

 

20. Τα τοπογραφικά Διαγράμματα που συντάχθηκαν από τον Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νίκο Χατζηπαρασίδη για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και συνοδεύουν την με αριθμό 195/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

21. Την από 15-10-2013 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας, με την οποία βεβαιώνεται ότι δε θίγονται άρτια οικόπεδα, δεν υφίστανται μη άρτια οικόπεδα, δε θίγονται οικοδομές νομίμως υφιστάμενες και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8571/15-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος και στο οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της 195/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3889/14/2015 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 22-06-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

24. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 7ης/17-09-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (Πράξη 62η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων.

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση του χαρακτηρισμού του οικοδομικού τετραγώνου 334 έχουμε επίτευξη των στόχων της χωρικής οργάνωσης των σχολικών διδακτηρίων του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Βόλου.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 334 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα τον χαρακτηρισμό ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου από χώρο ανέγερσης Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού σε Χώρο Σχολικής Στέγης για την επίτευξη των στόχων της χωρικής οργάνωσης των σχολικών διδακτηρίων του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/201010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.14849.15

 

Η απόφαση με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 08-10-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.