Απόφαση 153193/17

Απόφαση 153193/2843/2017: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τον καθορισμό ως πεζοδρόμου τμήματος της οδού Σπυροπούλου ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 192 και 198 με ταυτόχρονο καθορισμό χρήσης Παλαιοχριστιανικός Ναός εντός αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 153193/2843/2017: Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τον καθορισμό ως πεζοδρόμου τμήματος της οδού Σπυροπούλου ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 192 και 198 με ταυτόχρονο καθορισμό χρήσης Παλαιοχριστιανικός Ναός εντός αυτού, (ΦΕΚ 4/ΑΑΠ/2017), 20-01-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 73595/1304/2016 (ΦΕΚ 270/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 155/Α/1929), που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως ισχύουν.

 

10. Την υπ' αριθμόν 60/12080/85/1987 εγκύκλιο (Εγκύκλιος 85/1987) Διευκρινίσεις του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 1/1961, 8/1975, 84/2000, 55/1988, 18/2003 και 47/2004 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

 

12. Το από [ΠΔ] 16-05-1974 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 153/Δ/1974), το από [ΒΔ] 23-02-1972 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 8/Δ/1973) και το από [ΒΔ] 23-12-1965 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 25/Δ/1966) Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς.

 

13. Το από [ΒΔ] 18-02-1954 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 35/Α/1954) Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, το από [ΒΔ] 16-11-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 269/Δ/1971) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης όπως επανεγκρίθηκε με το από 04-10-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 543/Δ/1983).

 

14. Την υπ' αριθμόν 189/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων.

 

15. Το από 28-05-2015 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της 189/2015 απόφασης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 18370/2015 ανακοίνωση Δημάρχου Λεβαδέων.

 

17. Τα φύλλα των εφημερίδων Βοιωτική Ώρα αριθμός φύλλου 5987 στις 24-07-2015 και αριθμός φύλλου 5979 στις 15-07-2015 και Νέα της Βοιωτίας αριθμός φύλλου 5577 στις 16-07-2015 και αριθμός φύλλου 5578 στις 20-07-2015.

 

18. Την υπ' αριθμόν 11281/23-05-2016 βεβαίωση Δημάρχου Λεβαδέων περί μη υποβολής ενστάσεων κατά της 189/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων.

 

19. Το υπ' αριθμόν 2880/23-06-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

 

20. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΓΒΜΑΧΜΑΕ/312598/180066/10929/927/02-12-2014 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η μελέτη ανάδειξης των ψηφιδωτών δαπέδων παλαιοχριστιανικού ναού επί της οδού Σπυροπούλου στην πόλη της Λιβαδειάς.

 

21. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 612/30-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Λεβαδέων, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος.

 

22. Την υπ' αριθμόν 84977/1950/04-08-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

23. Το πρακτικό 4/2016 (θέμα 9ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

24. Τον φάκελλο της υπόθεσης.

 

Και επειδή

 

Α. Με το υπ' αριθμόν 2880/23-06-2016 έγγραφο της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

Β. Οι πολεοδομικές ρυθμίσεις για το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Λιβαδειάς, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, εγκρίνονται με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και πρέπει:

 

α) Να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων και του εύρους των οδών με εξαίρεση τις άρσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σε συμμόρφωση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση,

 

β) Να μην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των χρήσεων της περιοχής δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον,

 

γ) Να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων

 

Γ. Σύμφωνα με, τα άρθρα 1 (παράγραφοι 1 και 2) και 70 (παράγραφος 1) του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, το άρθρο 21 (παράγραφος 2) του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1929 και τις 117/1986, 84/2000 εγκυκλίους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και να αποβλέπει στη θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξη της. Στα πλαίσια των νομίμων αυτών παραγόντων περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα, τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικά έρεισμα της ρυμοτομικής διαρρύθμισης (ΣτΕ 2687/1982, 2912/1989). Επίσης οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να προβλέπονται κατά το δυνατόν ευρύτεροι ενόψει των μελλοντικών αναγκών της πόλης, από απόψεως συγκοινωνίας, αισθητικής, υγιεινής κ.λ.π. (ΣτΕ 5203/1996, 260/1997).

 

Δ. Στην προκειμένη περίπτωση, η προτεινόμενη από τον Δήμο Λεβαδέων (με σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου) πολεοδομική ρύθμιση και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λιβαδειάς αφορά τον χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμου τμήματος της οδού Σπυροπούλου με ταυτόχρονο καθορισμό της χρήσης παλαιοχριστιανικός ναός εντός αυτού, στα οικοδομικά τετράγωνα 192 και 198.

 

Ε. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων και του εύρους των οδών, δεν επιφέρει αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των χρήσεων της περιοχής δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και είναι σύμφωνη με τις διατάξεις και κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

ΣΤ. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ή οποιουδήποτε φορέα, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς, που αφορά τον χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμου τμήματος της οδού Σπυροπούλου στα οικοδομικά τετράγωνα 192 και 198 με ταυτόχρονο καθορισμό της χρήσης παλαιοχριστιανικός ναός εντός αυτού, όπως η τροποποίηση αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λεβαδέων.

 

a.153193.17

 

Η παρούσα με το συνημμένο της Τοπογραφικό Διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 11-01-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.