Απόφαση 171331/15

Απόφαση 171331/3283/2015: Έγκριση τροποποίησης για την άρση ασυμφωνίας στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1284 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου (περιοχή επεκτάσεων 1991)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 171331/3283/2015: Έγκριση τροποποίησης για την άρση ασυμφωνίας στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1284 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου (περιοχή επεκτάσεων 1991), (ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/2015), 20-08-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την με αριθμό 296694/5007/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3081/Β/2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

3. Τις από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1557/1985.

 

5. Την εγκύκλιο με αριθμό 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Δ/2003), του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

 

9. Τον νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), άρθρο 62.

 

10. Την 10/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Το από 15-02-1991 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 125/Δ/1991).

 

12. Την με αριθμό 2041/1998 απόφαση Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ 535/Δ/1898) περί Τροποποίησης Σχεδίου πόλης Αγρινίου νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 442/120780/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/2013) περί Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

14. Τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 1802/20/2012 και 49401/2012 έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στα οποία αναφέρεται ότι η άρση ασυμφωνίας μεταξύ καθορισμένης χρήσης και έλλειψης Οικοδομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1284, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Αγρινίου από την οικεία Περιφέρεια και ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα άρσης της ασυμφωνίας.

 

15. Την υπ' αριθμόν 344/2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου με την οποία δέχεται την υπ' αριθμόν 83/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης Αγρινίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1284, για την συμπλήρωση της οικοδομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου, ώστε να αρθεί η ασυμφωνία μεταξύ καθορισμένης χρήσης και έλλειψης Οικοδομικής γραμμής.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6265/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Υπηρεσία Δόμησης) του Δήμου Αγρινίου, με το οποίο μας υποβλήθηκε για έγκριση ο φάκελος της τροποποίησης για την άρση ασυμφωνίας μεταξύ καθορισμένης χρήσης και έλλειψης οικοδομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1284 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 340246/10018/2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για την έγκριση της αιτούμενης άρσης ασυμφωνίας.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 83/50963/2014 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα του υπ' αριθμόν 2/2014 Πρακτικού της από 13-05-2014 συνεδρίασής του κατά την οποία ανέβαλε την εξέταση του θέματος προκειμένου να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία.

 

19. Τα υπ' αριθμούς 2865/2014 και 09-01-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Υπηρεσία Δόμησης) του Δήμου Αγρινίου, με τα οποία υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3/2408/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε Απόσπασμα του αριθμ. 5/2014 Πρακτικού της από 16-12-2014 συνεδρίασής του σύμφωνα με το οποίο: ... κάνει ομόφωνα αποδεκτή την προβαλλόμενη αιτιολογία της παράλειψης χάραξης οικοδομικής (κόκκινης) γραμμής... με τον όρο ότι αυτή ... θα τεθεί καθ' όλες τις πλευρές του οικοδομικού τετραγώνου 1284 και σε βάθος τεσσάρων μέτρων από την ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)....

 

21. Το υπ' αριθμόν 587/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Υπηρεσία Δόμησης) του Δήμου Αγρινίου, με το οποίο υποβλήθηκε το τοπογραφικό διάγραμμα διαμορφωμένο σύμφωνα με την από 16-12-2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 32/38469/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το Απόσπασμα του υπ' αριθμόν 5/2015 Πρακτικού της από 24-04-2015 συνεδρίασής του σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο, αφού έλεγξε το υποβληθέν διάγραμμα, ... προχώρησε στην θεώρηση του και ανακαλεί τον όρο που τέθηκε στο υπ' αριθμόν No 5/2014 Πρακτικό της 01-12-2014....

 

23. Το γεγονός ότι:

 

α) Στο από 15-02-1991 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 125/Δ/1991) ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης, αναγράφεται ότι στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται με ΟΤ Γ στα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως αυτή προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Εκ παραδρομής στα σχετικά διαγράμματα το οικοδομικό τετράγωνο Γ1284 περιβάλλεται μόνο από πράσινη (ρυμοτομική) γραμμή, διότι δεν είναι κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος αλλά οικοδομήσιμος και αποτελεί το τελικό οικόπεδο των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στην 1/1997 πράξη εφαρμογής και στο οποίο ήδη, προ της εντάξεως της περιοχής σε σχέδιο πόλης, έχει ανεγερθεί κτήριο που χρησιμοποιείται ως ιδιωτικό σχολείο.

 

γ) τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία και δεν υπεβλήθη καμία ένσταση από τους όμορους ιδιοκτήτες, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της τροποποίησης για άρση της ασυμφωνίας στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1284 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου, με συμπλήρωση της οικοδομικής γραμμής, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε, συμπληρώθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αγρινίου και ελέγχθηκε και υπογράφηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνο για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 227)1.α, νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)).

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό της διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.171331.15

 

Πάτρα, 30-06-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.