Απόφαση 18768/91

Απόφαση 18768/Π66/1991: Επανέγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου (νομού Αττικής), καθορισμός των χρήσεων γης,των όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18768/Π66/1991: Επανέγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου (νομού Αττικής), καθορισμός των χρήσεων γης,των όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 578/Δ/1991), 29-08-1991.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 42 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Την 15818/Π569/1991 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής για τον επανακαθορισμό των ορίων του οικισμού και των επεκτάσεών του της Κοινότητας Κρυονερίου (ΦΕΚ 45/Δ/1991).

 

4. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

5. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 

6. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 αυτού σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα 183/1986 περί εγκρίσεων τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τις Νομαρχίες. (ΦΕΚ 70/Α/1986)

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τους νόμους 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8, την παράγραφο 2 του άρθρου 9 και την παράγραφο 3 του άρθρου 16 αυτών.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού.

 

9. Το προεδρικό διάταγμα 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980) περί καθορισμού αποστάσεων δια την ίδρυση κοιμητηρίων.

 

10. Τον αναγκαστικό νόμο 582/1968 περί Δημοτικών και Κοινοτικών κοιμητηρίων.

 

11. Την με αριθμό Α5/1210/1978 (ΦΕΚ 424/Β/1978) απόφαση σχετικά με τους όρους ιδρύσεως κοιμητηρίων.

 

12. Τις με αριθμούς 488/1991 και 489/1991 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης των διαγραμμάτων των πράξεων της διοίκησης που αφορούν πολεοδομικές ρυθμίσεις.

 

13. Την με αριθμό 17091/Π-537 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής σχετικά με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Κρυονερίου (νομού Αττικής) καθορισμός των χρήσεων γης των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

14. Την με αριθμό 9007/1990 (ΦΕΚ 732/Δ/1990) απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κρυονερίου στα οικοδομικά τετράγωνα 78, 61, 62, 14, 112, 5, 22, 92, 93, 17 και ειδικότερα την παράγραφο 7 της απόφασης αυτής.

 

15. Την 31252/1530/1987 Σύσταση σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΦΕΚ 482/Δ/1987) και ειδικότερα την παράγραφο 63 του άρθρου 1 αυτού.

 

16. Των αποφάσεων 82/1988 Κοινοτικού Συμβουλίου που επικυρώθηκε με την 2908/1989 έγκριση της Νομαρχίας περί κατάργησης του υπάρχοντος και ίδρυσης του Νέου Νεκροταφείου.

 

17. Την από 15-02-1989 θεώρηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί του καθορισμού των οριογραμμών των χειμάρρων.

 

18. Τις 48/1988 και 24/1989 και 32/1989 πράξεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου.

 

19. Την πράξη 16 συνεδρίαση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής 08-06-1989.

 

20. Την 37/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου.

 

21. Την από 28-03-1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (Συνεδρία 12η, πράξη 20η).

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 10-07-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.