Απόφαση 189/17

Απόφαση 189/2017: Σημειακή τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σορωνής, Δήμου Ρόδου, στα οικοδομικά τετράγωνα 74 και 76


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 189/2017: Σημειακή τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σορωνής, Δήμου Ρόδου, στα οικοδομικά τετράγωνα 74 και 76, (ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/2017), 22-03-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, περί Σχεδίων Πόλεων κ.λ.π. άρθρο 29.

 

2. Την υπ' αριθμόν 43511/161/55/1988 εγκύκλιος 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 32737/869784/2000 εγκύκλιος 84/2000 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Την εγκύκλιο 18/2003.

 

5. Την εγκύκλιο 6/2006.

 

6. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις όπως ισχύει σήμερα.

 

7. Το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός για όσες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν (υπό την έννοια ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό).

 

8. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987), Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

9. Το νόμο 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

10. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) άρθρο 152, κεφάλαιο Ζ παράγραφος 10.

 

11. Το νόμο 2831/2000 (ΦΕΚ 140/A/2000) Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (άρθρο 27 και 29).

 

12. Το νόμο 3044/2002, Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΜΣΔ).

 

13. Το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις.

 

14. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), με θέμα Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

15. Το νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

16. Το νόμο 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α/2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

17. Το νόμο [Ν] 4310/2014, (ΦΕΚ 258/Α/2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις (άρθρο 91).

 

18. Του από 15-07-1998 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 582/Δ/1998), Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Σορωνής της Κοινότητας Σορωνής, νήσου Ρόδου (νομού Δωδεκανήσου).

 

19. Την υπ' αριθμόν 808/21-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δήμου Ρόδου και το τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 που τη συνοδεύει.

 

20. Τη τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε ιδιώτης πολιτικός μηχανικός.

 

21. Την υπ' αριθμόν 1/2016 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής.

 

22. Την υπ' αριθμόν 148/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

 

23. Το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

24. Την υπ' αριθμόν 49947/2015 (ΦΕΚ 1666/Β/2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

25. Την υπ' αριθμόν 99942/8141/2015 (ΦΕΚ 1854/Β/2015) απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

26. Την εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το υπ' αριθμόν 4289/2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί Διευκρινίσεων σχετικά με την εγκύκλιο 10/2012 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά στις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

27. Την υπ' αριθμόν 662/19-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδεκανήσου.

 

8. Την εγκριτική απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδεκανήσου σύμφωνα με το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης/26-01-2017/πράξη 18η.

 

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν απομειώνεται το ισοζύγιο των κοινοχρήστων χώρων, αποφασίζουμε:

 

Τη σημειακή τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σορωνής, Δήμου Ρόδου, στα οικοδομικά τετράγωνα 74 και 76 με την διαφοροποίηση της χάραξης της ενδιάμεσης προβλεπόμενης οδού για λόγους καλύτερης προσαρμογής με την υφιστάμενη κατάσταση.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 15-07-1998 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 582/Δ/1998), Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Σορωνής της Κοινότητας Σορωνής, νήσου Ρόδου (νομού Δωδεκανήσου).

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που τη συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.189.17

 

Ρόδος, 10-03-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.