Απόφαση 19554/15

Απόφαση 19554/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας με αλλαγή χρήσης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ207 από Χώρο ΚΑΠΗ - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε Κέντρο Τουριστικής Προβολής - Παιδικό Σταθμό - Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και παράλληλα αλλαγή στα όρια του τετραγώνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19554/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας με αλλαγή χρήσης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ207 από Χώρο ΚΑΠΗ - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε Κέντρο Τουριστικής Προβολής - Παιδικό Σταθμό - Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και παράλληλα αλλαγή στα όρια του τετραγώνου, (ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/2016), 18-01-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Το νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

14. Το από [ΒΔ] 16-04-1951 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 115/Α/1951) περί έγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ελασσόνας.

 

15. Το από 6366/1988 απόφαση (ΦΕΚ 819/Δ/1988) περί αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ελασσόνας.

 

16. Την έγκριση επέκτασης του Ρυμοτομικού σχεδίου Ελασσόνας (ΦΕΚ 431/Δ/1989).

 

17. Την εγκεκριμένη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δημοτικών Ενοτήτων Ελασσόνας και Τσαριτσάνης (ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/2013).

 

18. Την με αριθμό 16/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας.

 

19. Την υπ' αριθμόν 144/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελασσόνας.

 

20. Τα τοπογραφικά Διαγράμματα που θεωρήθηκαν από τον Δήμαρχο Ελασσόνας και συνοδεύουν την με αριθμό 144/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18003/2015 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας, σύμφωνα με την οποία, κατά της ανωτέρω 144/2015 Απόφασης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 18002/17-07-2015 βεβαίωση του Δημάρχου Ελασσόνας, σύμφωνα με την οποία κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και δε θίγονται κτίσματα.

 

23. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 19084/03-08-2015 και 23656/24-09-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας, με τα οποία διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στην Υπηρεσία μας.

 

24. Το με αριθμό 12760/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 08-10-2015 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

25. Την με αριθμό 72η/04-11-2015 (πρακτικό 9ο) ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επέρχεται μείωση κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτό προκύπτει από την Τεχνική Εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων, με τον υπολογισμό του ισοζυγίου Κοινόχρηστων Χώρων, που προκύπτουν με την αλλαγή των ορίων του οικοδομικού τετραγώνου Γ207.

 

4. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα μετεγκατασταθεί στο κτίριο, επί του οικοδομικού τετραγώνου Γ 207, ο Β' Παιδικός Σταθμός. Η ανάγκη μετεγκατάστασης προκύπτει από την αυξημένη επικινδυνότητα του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται προς το παρόν ο Β' Παιδικός Σταθμός, καθιστώντας το ιδιαιτέρως ακατάλληλο για την παραμονή των νηπίων.

 

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας, με αλλαγή χρήσης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ207 από Χώρο ΚΑΠΗ - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε Κέντρο Τουριστικής Προβολής - Παιδικό Σταθμό - Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και παράλληλα αλλαγή στα όρια του τετραγώνου, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τη διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.19554.15

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 28-12-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.