Απόφαση 229808/16

Απόφαση 229808/4216/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα οικοδομικά τετράγωνα 1296 και 1315 (Ανατολική Συνοικία)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 229808/4216/2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα οικοδομικά τετράγωνα 1296 και 1315 (Ανατολική Συνοικία), (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2016), 13-10-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το από 17-06-1905 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 102/Α/1905) περί Εγκρίσεως τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως Καλαμάτας όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

 

11. Το από 06-10-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) Έγκριση Πολεοδομικής της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας και αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενες περιοχές.

 

12. Την απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας υπ' αριθμόν 2782/658/1989 (ΦΕΚ 248/Δ/1989) που αφορά την έγκριση α) της Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού Σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική (VII) και Νότια (VIII) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας Γιαννιτσάνικα (σχολικό συγκρότημα) και του Ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά. β) Τροποποιήσεις τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς Σεπτεμβρίου 1986.

 

13. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ' αριθμόν 2558/2006 (ΦΕΚ 725/Δ/2006) με την οποία επικυρώθηκε ο καθορισμός οριογραμμών ρέματος Καλαμίτσι.

 

14. Η απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου υπ' αριθμόν 1015/2011 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

15. Το υπ' αριθμόν 6272/03-09-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας προς την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης (Τμήμα Β αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη).

 

16. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΠΠ/Π2/Φ5.10.Α.1.Α/16396/18-09-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Τμήμα Β (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη) με το οποίο διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας με τις αιτούμενες τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

17. Την εισήγηση υπ' αριθμόν 62545/14-10-2013 του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 67/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ των τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας που απαιτούνται για την κατασκευή της περιμετρικής οδού.

 

19. Την υπ' αριθμόν 466/2013 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με την οποία προτείνονται τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας που απαιτούνται για την κατασκευή της περιμετρικής οδού μεταξύ των άλλων και στα οικοδομικά τετράγωνα 1315, 1322, 1323, 1324 (Ανατολικής Συνοικίας) του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας.

 

20. Την 7896/25-10-2013 ανακοίνωση πρόσκληση, το από 29-10-2013 πρακτικό ανάρτησης καθώς και τις δημοσιεύσεις της σχετικής ανακοίνωσης στις 26-12-2013 και 27-10-2013 στη Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ, στις 26-27 και 28-10-2013 στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και στις 26-10-2013 στην Εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.

 

21. Την από 11-11-2013 ένσταση των Αβράμη Ευάγγελου και Καρακατσάνη Χρήστου που αφορά τις ιδιοκτησίες τους στο οικοδομικό τετράγωνο 1296 οι οποίοι ζητούν από το Δήμο Καλαμάτας να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής συμπληρωματικών τεχνικών έργων για την ανάσχεση υδάτων από οχετό που έχει κατασκευαστεί για την παροχέτευση του ρέματος Καλαμίτσι.

 

22. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας υπ' αριθμόν 550/2013 (σε συνέχεια της εισήγησης υπ' αριθμόν 72156/02-12-2013 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας και της υπ' αριθμόν 85/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) με την οποία προτείνεται η μη εξέταση της ένστασης της παραγράφου 21 διότι δεν αφορά την τροποποίηση.

 

23. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 343/20-01-2014 του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

24. Την υπ' αριθμόν 20076/2014 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν 36177/2014 έγγραφο.

 

25. Το από Ιούλιο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα ΧΩΠΤΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας σε συνέχεια του εγγράφου μας υπ' αριθμόν οίκοθεν 36873/12-05-2014 με το οποίο επισημάνθηκαν διορθώσεις και ελλείψεις στα αρχικά υποβληθέντα διαγράμματα.

 

26. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 42740/25-07-2014 του Τμήματος ΧΩΠΤΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

27. Την απόφαση 43/29-07-2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας.

 

28. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 336/31-07-2014 με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας μεταξύ των οποίων και στα οικοδομικά τετράγωνα 1296 και 1315 (Ανατολική Συνοικία).

 

29. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 7180/14-12-2015 ανακοίνωση - πρόσκληση του Τμήματος ΧΩΠΤΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας καθώς και τις δημοσιεύσεις της σχετικής ανακοίνωσης στις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ στις 16, 17-12-2015, ΦΩΝΗ στις 16, 17-10-2015 και ΑΥΓΗ στις 16, 17-12-2015.

 

30. Το έγγραφο υπ' αριθμόν οίκοθεν 294/22-01-2016 του Τμήματος ΧΩΠΤΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος και από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν κατατεθεί ενστάσεις κατά της 336/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

 

31. Την υπ' αριθμόν 22203/394/08-06-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου που διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με το έγγραφό μας υπ' αριθμόν οίκοθεν 156560/2873/2016.

 

32. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπ' αριθμόν θέματος 16 από το υπ' αριθμόν 1/22-07-2016 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που διαβιβάστηκε με το έγγραφο υπ' αριθμόν 44/03-08-2016.

 

Και επειδή:

 

Α. Η προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμάτας είναι επιβεβλημένη από την Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, ΕΥΔΕ Μελετών - Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Τμήμα Β (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη) η οποία είναι υπεύθυνη για την μελέτη και κατασκευή της περιμετρικής οδού της Καλαμάτας. Σχετικά έχουν εκδοθεί τα υπ' αριθμούς 6352/20-07-2012, 6314/11-07-2012, 6315/11-07-2012 πιστοποιητικά έγκρισης της αναδόχου εταιρίας AECOM LTD. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν τον ανασχεδιασμό των Οικοδομικών Γραμμών, Ρυμοτομικών Γραμμών, των ορίων ακαλύπτων κ.λ.π. ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η σωστή πολεοδομική οργάνωση των εκτάσεων που περιλαμβάνουν, μια εκ των οποίων αφορά το Ρυμοτομικό Σχέδιο του Ασπροχώματος και οι υπόλοιπες το Ρυμοτομικό Σχέδιο της Καλαμάτας. Στις περιοχές για τις οποίες έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής μετά την απόφαση Τροποποίησης θα πρέπει να συνταχθεί και κυρωθεί νέα πράξη εφαρμογής.

 

Β1. Η συγκεκριμένη τροποποίηση που αφορά τα οικοδομικά τετράγωνα 1296 και 1315 (Ανατολική Συνοικία) του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας απεικονίζεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 από Ιούλιο 2014 που συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα ΧΩΠΤΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας. Με αυτή προτείνεται:

 

α) Η κατάργηση τμήματος Κ.Χ. και μείωση της έκτασης των οικοδομικών τετραγώνων

 

β) Το πρώην οικοδομικό τετράγωνο 1296 διασπάται σε 2 οικοδομικά τετράγωνα: Το οικοδομικό τετράγωνο 1296 και το 1296Α λόγω της ύπαρξης του ρέματος - καθορισμός Ρυμοτομικής Γραμμής που ταυτίζονται με τις γραμμές οριοθέτησης.

 

γ) Στο οικοδομικό τετράγωνο 1296 (παλιό) κατάργηση τμημάτων Εσωτερικών Ακαλύπτων και ορίων Κοινοχρήστου Χώρου, νέες Ρυμοτομικές Γραμμές και ΕΑ και νέο τμήμα πρασιάς,

 

δ) στο οικοδομικό τετράγωνο 1315 μείωση του χώρου στάθμευσης (μετατόπιση ρυμοτομικής γραμμής) προς όφελος του δρόμου.

 

Β2. Με την τροποποίηση αυτή έχουμε αύξηση του εμβαδού των κοινοχρήστων χώρων.

 

Γ. Επί των αναφερομένων στην από 11-11-2013 ένσταση των Αβράμη Ευάγγελου και Καρακατσάνη Χρήστου, η οποία σημειωτέων έχει απορριφθεί με την 550/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε την άποψη ότι πρέπει να απορριφθεί διότι δεν αφορά αυτή καθ' αυτή την τροποποίηση αλλά στα έργα εκείνα που πρέπει να κατασκευαστούν προκειμένου όλες οι ιδιοκτησίες του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου 1296 καθώς και των ομόρων οικοδομικών τετραγώνων να προστατευθούν από την παροχέτευση των υδάτων του ρέματος Καλαμίτσι.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη και δεν έρχεται σε αντίθεση με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της παραγράφου 14, αποφασίζει:

 

Α1. Την απόρριψη της από 11-11-2013 ένσταση των Αβράμη Ευάγγελου και Καρακατσάνη Χρήστου, διότι δεν αφορά αυτή καθ' αυτή την τροποποίηση αλλά στα έργα εκείνα που πρέπει να κατασκευαστούν προκειμένου όλες οι ιδιοκτησίες του εν λόγω οικοδομικού τετραγώνου 1296 καθώς και των ομόρων οικοδομικών τετραγώνων να προστατευθούν από την παροχέτευση των υδάτων του ρέματος Καλαμίτσι.

 

Α2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στα οικοδομικά τετράγωνα 1296 και 1315 (Ανατολική συνοικία) όπως προκύπτει από το διάγραμμα της τροποποίησης κλίμακας 1:500 από Ιούλιο 2014 που συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα ΧΩΠΤΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.229808.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 07-09-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.