Απόφαση 281049/17

Απόφαση 281049/1065/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ220 της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 150/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 281049/1065/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ220 της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 150/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/2017), 07-08-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

5. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

8. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/10-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/11-01-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895(49)/11-01-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14. Τη με αριθμό οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού Σχεδιασμού Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

18. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

19. Το από [ΒΔ] 11-02-1958 βασιλικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας ανατολικώς των συνοικισμών Άνω Τούμπας και Μαλακοπής και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 31/Α/1958).

 

20. Το από 16-04-1984 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας και Τριανδρίας, στο Συνοικισμό Άνω Τούμπας και επιβολή όρων δομήσεως σε τμήματα αυτών (ΦΕΚ 382/Δ/1984), ο προαναφερόμενος κοινόχρηστος χώρος στο οικοδομικό τετράγωνο Γ220 δεν μεταβλήθηκε ως προς το περίγραμμα του και χαρακτηρίστηκε ως πάρκο.

 

21. Την με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/18668/1988 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης, Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Πυλαίας στα υπ' αριθμόν Γ216Α, Γ219, Γ220 οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής Κάτω Μαλακοπής με τον χαρακτηρισμό χώρων για Γυμνάσιο-Λύκειο, Νηπιαγωγείο - Βρεφονηπιακό Σταθμό, Πεζοδρόμους (ΦΕΚ 591/Δ/1988) ο προαναφερόμενος χώρος πάρκου διασπάστηκε σε δύο επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα με ενδιάμεσο πεζόδρομο, χωρίς να αλλάξει η αρίθμηση, εκ των οποίων το ένα χαρακτηρίσθηκε ως χώρος Παιδικής Χαράς και το άλλο ως χώροι Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου,

 

22. Την υπ' αριθμόν 150/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία αποφασίστηκε η άρση του ρυμοτομικού βάρους σε τμήματα των ιδιοκτησιών των Όλγας Γκούλιου, Χρυσής Τσολάκη, Ηλία Λιόλιου κ.λ.π., που εμπίπτουν εντός χώρων Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιακού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

 

23. Τις 11-10-2011, 27-04-2012, 29-03-2013, 26-03-2015 αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες συνοδεύονταν από όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που ζητήθηκαν και προβλέπονται από το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012.

 

24. Την με αριθμό 26/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, με την οποία διατυπώνεται η οικονομική αδυναμία του Δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

 

25. Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη δεν ολοκλήρωσε τις προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του νόμου 4342/2016 (ΦΕΚ 143/Α/2016) διαδικασίες για την τροποποίηση ρυμοτομίας, αφού σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 26/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης ρυμοτομίας.

 

26. Τη διαπίστωση ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και επομένως την υποχρεωτική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό των χώρων Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο Γ220 της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

 

27. Τις με αριθμό 3η/2η Συνεδρία/21-12-2012 και 8η/24ηΣυνεδρία/22-06-2017 πράξεις γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις από 14-12-2012 και 2-06-2017 εισηγήσεις του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

28. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται όμως η μείωση αυτή όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 19-07-2017

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.