Απόφαση 299649/17

Απόφαση 299649/5434/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 1459 ως προς την μετατόπιση της θέσης της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 299649/5434/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 1459 ως προς την μετατόπιση της θέσης της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής, (ΦΕΚ 25/ΑΑΠ/2017), 10-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

11. Το από 29-12-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 92/Δ/1990) περί έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Ανατολικής Παραλίας (ΠΕ 6), Γιαννιτσάνικα (Φαραί) (ΠΕ 4) και Στρατώνων (ΠΕ 3) (περιοχή Παναγίτσας ) του Δήμου Καλαμάτας (νομού Μεσσηνίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ιδίου Δήμου.

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 385/130/2000 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας που αφορά την κύρωση της 1/1996 Πράξης Εφαρμογής περιοχής Γιαννιτσανίκων Δήμου Καλαμάτας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 1750/2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας η οποία αφορά επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος (Φαραί 1) του Δήμου Καλαμάτας νομού Μεσσηνίας, (ΦΕΚ 255/Δ/2005).

 

14. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθμό 1015/2011 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

15. Την υπ' αριθμόν 13991/07-04-2015 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

16. Την πρόταση τροποποίησης που απεικονίζεται στο από Οκτώβριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από την Χάρις Αλεβιζάκη Μηχανικό Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

17. Την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26/2015.

 

18. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας υπ' αριθμόν 172/2015 και τη δημοσιότητα αυτής στον τύπο σε συνέχεια της ανακοίνωσης υπ' αριθμόν 1980/19-05-2015 του Τμήματος πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

19. Την υπ' αριθμόν 2219/23-07-2015 βεβαίωση του Τμήματος πολεοδομικών -Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας με την οποία μεταξύ των άλλων βεβαιώνεται πως δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

 

20. Το έγγραφο υπ' αριθμόν 2558/23-07-2015 του Τμήματος Πολεοδομικών -Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο μας διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος.

 

21. Την υπ' αριθμόν 98076/36423/2015/09-06-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 159035/2906/15-06-2016 έγγραφο.

 

22. Την ομόφωνη γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 11 από το υπ' αριθμόν 3/11-10-2016 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν 45/09-11-2016 έγγραφο.

 

Και επειδή:

 

Α) Από την κυρωμένη πράξη εφαρμογής 1/1996 με την απόφαση Νομάρχη 385/130/26-01-2000 στο οικοδομικό τετράγωνο 1459 αποδόθηκαν τελικές ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν εφάπτονταν της ρυμοτομικής γραμμής αλλά στο αποτυπωμένο όριο του υφιστάμενου ρέματος. Επειδή ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει ρέμα, μετά την οριοθέτηση του, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως οικοδομήσιμος χώρος ή χώρος προοριζόμενος για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, αλλά αποκλειστικά ως κοινόχρηστος χώρος, με την παρούσα μεταφέρονται τμήματα των Ρυμοτομικών Γραμμών και κατά συνέπεια και των Οικοδομικών Γραμμών.

 

Β) Εντός της νόμιμης προθεσμίας από την τοιχοκόλληση και δημοσίευση δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης.

 

Γ) Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν υπάρχουν οικόπεδα άρτια τα οποία να καθίστανται μη άρτια.

 

Δ) Δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που να έχουν κτιστεί με νόμιμη άδεια βάση του ισχύοντος σχεδίου.

 

Ε) Η τροποποίηση δεν επιφέρει μείωση της συνολικής επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων και δεν προκαλείται αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης και αλλαγή των γενικότερων κατηγοριών χρήσεων γης.

 

ΣΤ) Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ζ) Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη, αποφασίζει:

 

Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλης στο οικοδομικό τετράγωνο 1459 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας και συγκεκριμένα τη μετατόπιση της θέσης της ρυμοτομικής γραμμής στο ανατολικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 1459 κατά τα ευθύγραμμα τμήματα Τ13, Τ14, Τ15, Τ16 και Τ9, Τ17, Τ18, Τ19, Τ20 με αντίστοιχη μετατόπιση της αντίστοιχης οικοδομικής γραμμής κατά τα ευθύγραμμα τμήματα Α.Β.Γ.Δ. και Ε.Ζ.Η.Θ. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το πλάτος των 4 m της πρασιάς. Η παραπάνω τροποποίηση απεικονίζεται στο από Οκτώβριο του 2014 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από την Μηχανικό Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αλεβιζάκη ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το τμήμα Πολεοδομικών Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας υπογράφεται από την Υπηρεσία και συνοδεύει την παρούσα. Η τροποποίηση δεν προκαλεί καμία αλλαγή στους ισχύοντες όρους δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου 1459.

 

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.299649.17

 

Τρίπολη, 26-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.