Απόφαση 299/16

Απόφαση 299/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών και απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Οριοθέτηση - διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 299/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών και απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Οριοθέτηση - διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, (ΦΕΚ 72/Δ/2016), 23-03-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από:

 

α) το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις,

 

β) το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων....και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

 

γ) το νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων... και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 

4. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

5. Το νόμο 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

6. Το νόμο 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

7. Το νόμο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

8. Το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.

 

9. Το νόμο 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) κοινή υπουργική απόφαση με αντικείμενα την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τον καθορισμό του περιεχομένου των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το νόμο 1650/1986.

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) κοινή υπουργική απόφαση Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α/2012), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

 

12. Την υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α/2012) υπουργική απόφαση Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

13. Την υπ' αριθμόν 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) υπουργική απόφαση Εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή ... σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4014/2011.

 

14. Την υπ' αριθμόν ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμόν 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1979/409/ΕΟΚ... (ΦΕΚ 1495/Β/2012), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 02-04-1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

 

15. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

16. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης.

 

17. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 201/10-01-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, των τμημάτων αυτών καθώς και των αυτοτελών τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 373/2011 παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 459/Β/2011).

 

19. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 140791/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης με Θέμα: Αποστολή θεωρημένης μελέτης Οριοθέτησης - Διευθέτησης τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου του Δήμου Μαλεβιζίου.

 

20. Το υπ' αριθμόν 679/2015 έγγραφο του Δήμου Μαλεβιζίου με υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του θέματος.

 

21. Το υπ' αριθμόν Διεύθυνσης ΠΕΧΩ: 4048/2014, έγγραφο, με θέμα: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για τη δημοσιοποίηση και έκφραση άποψης, που αφορά στην οριοθέτηση - διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, Δήμου Μαλεβιζίου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

22. Το υπ' αριθμόν 1261/2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

 

23. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚΕΠΣ/311734/179632/527/2014 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

 

24. Το υπ' αριθμόν Φ.916.74/930/414286 Σ.2944/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με θετική γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

 

25. Το υπ' αριθμόν 2657/03-12-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, με θετική γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

 

26. Το υπ' αριθμόν 5770/09-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θετική γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

 

27. Την υπ' αριθμόν 464/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την οριοθέτηση του παραπάνω ρέματος.

 

28. Το υπ' αριθμόν Π.Δ.ΗΡΑ ΠΕ635/06-05-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης.

 

29. Το υπ' αριθμόν 2229/25-01-2016 έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία.

 

30. Το υπ' αριθμόν 567/28-01-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης.

 

31. Το υπ' αριθμόν 25566/15-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο.

 

32. Το υπ' αριθμόν 31587/436-37/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με θετική υπό όρους εισήγηση της υπηρεσίας για το έργο.

 

33. Το υπ' αριθμόν 36602/20-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο γίνεται διαβίβαση της υπ' αριθμόν 20/2015 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (Πρακτικό No 3/12-03-2015), με ομόφωνη θετική υπό όρους γνωμοδότηση της επιτροπής, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Οριοθέτηση -διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

 

Ι. Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Οριοθέτηση - διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου.

 

II. Επικυρώνουμε τις οριογραμμές στο παραπάνω τμήμα ρέματος μήκους 964 m περίπου, που βρίσκεται εντός οικισμού Παλαιοκάστρου, Δήμου Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου, όπως αυτές αποτυπώνονται στα σχέδια με ημερομηνία Δεκέμβριος 2014 (Οριζοντιογραφία ΜΠΕ-3.1 και ΜΠΕ-3.2) που συνέταξε ο Μπενίσης Κ. Αριστοτέλης διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος μηχανικός.

 

Τα δεδομένα για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

 

Οι οριογραμμές αυτές του παραπάνω ρέματος υλοποιούνται από τις πολυγωνικές γραμμές που ορίζουν τα σημεία: 1(Χ= 593419,95, Ψ=3914166,95, ΕΓΣΑ 87), 3, 5,...,79 για την δεξιά οριογραμμή, και τα σημεία 2, 4, 6,...,86 (Χ= 594199,21, Ψ=3913892,84, ΕΓΣΑ 87) για την αριστερή οριογραμμή.

 

Τα παραπάνω σημεία είναι αποτυπωμένα στα προαναφερόμενα σχέδια Οριζοντιογραφίας και περιέχονται σε αυτό με τις συντεταγμένες τους. (Σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 87).

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του υδατορέματος αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Α. Περιγραφή έργου.

 

Το έργο αφορά, τη διευθέτηση σε τμήμα ρέματος μήκους 900 m περίπου στον οικισμό Παλαιόκαστρο, Δήμου Μαλεβιζίου, περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

 

Το έργο εκτείνεται γραμμικά κατά μήκος του διαμορφωμένου σήμερα βόρειου δρόμου του οικισμού και οι συντεταγμένες της αρχής και του πέρατος του, αντίστοιχα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ 1987) είναι: Χ=593434, Ψ=3914110 και Χ=594209, Ψ=3913892

 

Α.1 Αντικείμενο-σκοπός του Έργου

 

Με το παρόν έργο προτείνονται έργα διευθέτησης σε τμήμα ρέματος, εντός του οικισμού Παλαιοκάστρου που περιλαμβάνουν την επένδυση της κοίτης με ορθογωνική διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

Στην είσοδο της υπό διευθέτηση διατομής, στα ανάντη, προβλέπονται πτερυγότοιχοι για την προσαρμογή των πρανών με την υπό διαμόρφωση κοίτη, παράλληλα με το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου, που θα εξακολουθεί να λειτουργεί.

 

Στο τμήμα του ρέματος από διατομή Δ1 έως Δ4 η διατομή μοιράζεται σε δύο λωρίδες. Η προς δυσμάς λωρίδα θα εξακολουθεί να λειτουργεί αναγκαστικά ως δρόμος με μικρότερο πλάτος, ενώ η προς ανατολάς θα βυθίζεται με πολύ ήπια κλίση μέχρι τον πυθμένα του αγωγού, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια (ΜΠΕ-3.1). Σκόπιμο είναι να τοποθετηθεί μεταξύ των λωρίδων κάγκελο προστασίας ή μπάρα για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών.

 

Στο τελευταίο τμήμα μήκους 15 m πριν την είσοδο στον αγωγό, δημιουργείται μικρή λεκάνη κατακράτησης φερτών βάθους 0,40 m, ώστε η παροχέτευση να γίνεται μέσω υπερχείλισης.

 

Η προτεινόμενη διατομή διευθέτησης είναι ορθογωνική, με φορέα κιβωτοειδούς μορφής, από οπλισμένο σκυρόδεμα σχέδιο (ΜΠΕ-4) με διαστάσεις:

 

α) Από Διατομή Δ4 έως Δ16 σε μήκος 249,07 m 3,00 x 1,70 m.

 

β) Από Διατομή Δ16 έως Δ38 σε μήκος 444,29 m 3,50 x 1,70 m.

 

γ) Από Διατομή Δ38 έως Δ44 σε μήκος 122,85 m 4,00 x 1,70 m.

 

δ) Διατομή προσαρμογής από 4,00 x 1,70 m με τους παράλληλους αγωγούς 3,50 x 1,60 m (υφιστάμενοι) και 2,50 x 1,60 m από διατομή Δ44 έως Δ45Α σε μήκος 28,29 m με μέσο όρο διαστάσεων διατομής 5,00 x 1,70 m.

 

ε) Παράλληλος αγωγός στον υφιστάμενο από διατομή Δ45Α έως Δ48Α σε μήκος 55,31 m 2,50 x 1,60 m.

 

Το συνολικό μήκος διευθέτησης ανέρχεται σε 899,81 m.

 

Ο συνολικός όγκος εκσκαφών για τις εργασίες διευθέτησης ανέρχεται σε 14.290 m3, ό όγκος του αμμοχάλικου εξυγίανσης σε 1.500 m3 και ο όγκος επιχώσεων στα ορύγματα των αγωγών σε 3.570 m3.

 

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής ανέρχονται σε 10.720 m3 και θα αποτεθούν σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Μαλεβιζίου ή στην περιοχή της χωματερής των Πέρα Γαληνών.

 

Τα έργα περιγράφονται αναλυτικότερα στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

που έχει κατατεθεί και αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια: Οριζοντιογραφία (ΜΠΕ-3.1), Οριζοντιογραφία (ΜΠΕ-3.2), Τυπική Διατομή (ΜΠΕ-4) του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Μπενίση Κ. Αριστοτέλη. Το σύνολο των παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

Β. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος.

 

1. Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

 

i. κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

 

ii. κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ/22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) με την οποία καθορίζονται τιμές-στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

 

2. Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύουν οι εκάστοτε Περιφερειακές Αποφάσεις και οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 

3. Σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τον εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. μηχανήματα εργοταξίου) ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007).

 

4. Σχετικά με το θόρυβο από την κυκλοφορία στην περιοχή του προτεινόμενου οδικού έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/2012) Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις.

 

Γ. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Γ.1 Γενικές ρυθμίσεις

 

1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ).

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και αφορούν:

 

τον Κύριο του Έργου.
τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς.
όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου,
τον ανάδοχο του έργου.

 

Η ευθύνη της τήρησης τους διατηρείται και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με υπεργολαβίες.

 

2. Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση εντός των ορίων του αιγιαλού πρέπει πρώτα να τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001 προκειμένου να παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού για την εκτέλεση του έργου

 

3. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης οίκοθεν 48963/2012: ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας.

 

4. Ο φορέας του Έργου οφείλει κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

 

Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο.
Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσμενών περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλήψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

 

5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κ.λ.π.).

 

6. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

 

7. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στη κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου Υπηρεσία.

 

8. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών του έργου γιατί πιθανόν να υπάρξει η ανάγκη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν τεθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4014/2011.

 

Γ.2 Κατασκευή του έργου:

 

1. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής και τις λοιπές μελέτες του έργου.

 

2. Ο Φορέας του έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όσον αφορά τις κατασκευαστικές μεθόδους, τη χρήση των υλικών, τις διαμορφώσεις των έργων και τις λοιπές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτών.

 

3. Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (Παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 4014/2011).

 

4. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής θα πρέπει να γίνεται σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 300 m από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία και δεν θα βρίσκονται πλησίον Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών οφείλει να προστατεύει και να διατηρεί ανοικτά τα φυσικά ρέματα και τις αποστραγγιστικές τάφρους της περιοχής διέλευσης της οδού.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση ή έστω και προσωρινή ρίψη υλικών προερχόμενων από τις εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή του έργου:

 

Σε θέσεις που επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και σε θέσεις του υδρογραφικού δικτύου (π.χ. κοίτες ποταμών, ρέματα).
Σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
Σε αρχαιολογικούς χώρους κηρυγμένους και μη.
Στην παραλιακή ζώνη.

 

Στην περίπτωση που απαιτηθούν προσωρινοί χώροι απόθεσης να οριοθετηθούν, να περιφραχτούν και να περιφρουρηθούν έτσι ώστε να μην γίνονται παράνομες απορρίψεις υλικών μέσα ή έξω από αυτούς. Να εγκατασταθεί σε αυτούς σύστημα διαβροχής με νερό ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης στη γύρω περιοχή.

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή απόπλυσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές.

 

Για την ορθή αξιοποίηση των χώρων απόθεσης πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και τη τελική ένταξη τους στο περιβάλλον πρέπει να παρθούν τα παρακάτω μέτρα:

 

Διάστρωση των προϊόντων στο χώρο απόθεσης και όχι ανεξέλεγκτη.
Διαμόρφωση των πρανών με ήπιες κλίσεις.
Μερική συμπύκνωση των προϊόντων τα οποία αποτίθενται.
Διαμορφώσεις αναβαθμών.
Επικάλυψη των χώρων απόθεσης - μετά την ολοκλήρωση των εργασιών - με φυτική γη πάχους 0,50 m.

 

Για την εναπόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών εφαρμόζονται:

 

α) οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 του νόμου 4014/2011,

β) η Κοινή υπουργική απόφαση 36259/1757/Ε103/2010 και

γ) η Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 4834/2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 

5. Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ομαλή υδραυλική μετάβαση από το διευθετούμενο τμήμα προς το ανάντη τμήμα, συμπεριλαμβανομένων και της εκτέλεσης τυχόν απαραίτητων εργασιών προσαρμογής των τμημάτων.

 

6. Να αποφευχθούν εκτεταμένες εργοταξιακές εγκαταστάσεις.

 

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:

 

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος.
Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης.
Προστασία της υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων και αποφυγή παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, εκτός της απαραίτητης ζώνης για την κατασκευή του έργου, όπως αυτή καθορίζεται από την Οριστική Μελέτη του Έργου.

 

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κ.λ.π.) να απομακρυνθεί μετά το τέλος κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε εργοταξιακού χώρου.

 

7. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αυτών, όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων, σταθμοί διοδίων, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4014/2011.

 

8. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να γίνουν υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό και θα αμείβεται από το έργο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστούν ή αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως προκειμένου να διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά τη κατά νόμο γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του νόμου 3028/2002.

 

9. Κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 

10. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου ή τη σήμανση CE (όπως ορίζεται στην απόφαση 1993/465/ΕΟΚ).

 

11. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτούνται τα εξής:

 

Εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των κατοικημένων περιοχών εκατέρωθεν της ζώνης των εργασιών κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.
Αποφυγή σχηματισμού εστιών μόλυνσης (π.χ. από λιμνάζοντα νερά).
Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης. Να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων.
Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: α. λόγους ασφάλειας και προστασίας και β. ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης (κατά το εφικτό).

 

12. Για την διαχείριση των πάσης φύσεως εργοταξιακών αποβλήτων οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες:

 

Επιβάλλεται η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η μεταφορά - διάθεση τους σε χώρους της εγκρίσεως των αρμοδίων Αρχών.
Επιβάλλεται η συγκέντρωση και διάθεση των υπόλοιπων αποβλήτων του εργοταξίου, όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χημικά κ.λ.π. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων και αχρήστων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κείμενες διατάξεις. Επιβάλλεται επίσης η κατάλληλη αποχέτευση των απόνερων καθαρισμού των μονάδων παραγωγής και οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος.
Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα αποφυγής της ρύπανσης κατά την εκφόρτωση των υλικών - καυσίμων κ.λ.π. στο χώρο του εργοταξίου από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.
Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με παραπροϊόντα επεξεργασίας υλικών όπως υπολείμματα σκυροδεμάτων, άχρηστα υλικά (oversize) σπαστηροτριβείων κ.λ.π.
Επιβάλλεται η συλλογή από τον Ανάδοχο των κάθε είδους σκουπιδιών και αχρήστων υλικών, παλαιών ανταλλακτικών κ.λ.π. τα οποία θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

14. Για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων και οσμηρών ουσιών κατά την κατασκευή του έργου να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα επικεντρώνονται στις πηγές εκπομπής. Στα μέτρα αυτά να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

 

Σαφής οριοθέτηση του εργοταξιακού χώρου. Οριοθέτηση των περιοχών επέμβασης οι οποίες θα περιφραχτούν με πρόχειρες περιφράξεις και οι οποίες θα απομακρυνθούν μετά το πέρας των εργασιών.
Τακτική διαβροχή των εκχωμάτων και των υλικών επίχωσης των αδρανών υλικών, των διαδρομών κίνησης και των χώρων χωματουργικών εργασιών έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που η ατμοσφαιρική υγρασία είναι ελάχιστη και η ύπαρξη ανέμου έστω και ασθενούς εντάσεως μπορεί να προκαλέσει αιώρηση των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
Απαίτηση συλλογής και διαφύλαξης ποσοτήτων εδαφικού υλικού κατάλληλου για φύτευση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επένδυση των πρανών των επιχωμάτων, με λήψη ειδικής μέριμνας ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα αιώρησης σκόνης (π.χ. κάλυψη με ειδικά φύλλα, προσωρινή επιφανειακή σταθεροποίηση κ.λ.π.).

 

Γ.3 Λειτουργία του έργου.

 

1. Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση, ή την άρση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου πρέπει να καθορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.).

 

2. Ο Φορέας του Έργου οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της απομάκρυνσης των απορριμμάτων και την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων στο εύρος κατάληψης των νέων έργων:

 

τακτική απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων από τις εσχάρες
καθαρισμοί των τριγωνικών επενδεδυμένων τάφρων υδροσυλλογής
απομάκρυνση μπαζών από κοίτες ρεμάτων ή χειμάρρων

 

3. Ο Φορέας του Έργου οφείλει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (απομάκρυνση εργοταξιακών εγκαταστάσεων, φυτεύσεις, κ.α.).

 

4. Ο Φορέας του Έργου οφείλει να μεριμνά για την συντήρηση της παρόδιας βλάστησης (πότισμα, κλάδεμα, βοτάνισμα κ.λ.π.) που θα φυτευτεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

 

Δ. Περιβάλλον περιοχής - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες.

 

Η ευρύτερη περιοχή δεν ευρίσκεται εντός, ούτε γειτνιάζει με περιοχή που έχει καταγραφεί και οριοθετηθεί ως σημαντική προς προστασία και διαχείριση στα πλαίσια του προγράμματος Natura 2000. Για το συγκεκριμένο τμήμα δεν υπάρχει καθεστώς προστασίας οιασδήποτε φύσης.

 

Δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση βάσει της κείμενης νομοθεσίας (νόμος 998/1979).

 

Δεν υπάρχουν μεγάλα τεχνικά έργα, ούτε βιομηχανική περιοχή ή άλλη οχλούσα εγκατάσταση.

 

Η περιοχή δεν δεσμεύεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και δεν ισχύει ειδικό διάταγμα, ενώ βρίσκεται εντός ζώνης 2 km από την θάλασσα. Στην περιοχή της Ροδιάς και του Παλαιοκάστρου, δεν έχουν εντοπισθεί αρχαιολογικά ευρήματα.

 

Το σχέδιο διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης GR13 (σύμφωνα με το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 51/2007), στο οποίο υπάγεται και η λεκάνη απορροής του προς οριοθέτηση υδατορέματος, έχει εγκριθεί με το (ΦΕΚ 570/Δ/2015) δεν έρχεται σε αντίθεση σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων.

 

Τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται να κατασκευαστούν ή ληφθούν στην παράγραφο (Γ) της παρούσας κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση των στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέμβασης.

 

Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την Ανανέωση/Τροποποίησή της.

 

Οι εγκεκριμένοι με την παρούσα απόφαση περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-01-2026 εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 4014/2011. Οι προϋποθέσεις ανανέωσης/τροποποίησης της καθορίζονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 του ίδιου νόμου. Επίσης επισημαίνουμε:

 

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως (Δύο μήνες) πριν από τη λήξη ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του νόμου 4014/2011.

 

Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίηση της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του νόμου 4014/2011.

 

Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του νόμου 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4014/2011.

 

ΣΤ. Λοιπές διατάξεις

 

Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων (εργοταξιακοί χώροι, χώροι εναπόθεσης, κ.α.) και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

 

Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

 

Ζ. Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

 

Η παρούσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η σχετική θεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.

 

Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:

 

να τηρεί στοιχεία (συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λ.π.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του με τους περιβαλλοντικούς όρους της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.
να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή και του φακέλου που την συνοδεύει.

 

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκαν με τους νόμος 3010/2002, 4014/2011 και 4042/2012 και ισχύει.

 

Ο φορέας του έργου έχει υποχρέωση να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 148/2009 μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας ή της άμεσης απειλής πρόκλησης τέτοιας ζημίας, καθώς επίσης και να καλύπτει τις σχετικές δαπάνες, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους, όταν προκύπτει η ευθύνη τους για την εν λόγω ζημία καθώς και να υλοποιεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του παραπάνω διατάγματος.

 

Η. Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

 

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτηση της:

 

α) στη δικτυακή διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με τον νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) για την Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις και

 

β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση http://aepo.ypeka.gr/), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την κοινή υπουργική απόφαση 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19Α του νόμου 4014/2011.

 

Κατά της παρούσας απόφασης αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής:

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 9269/470/2007 κοινή υπουργική απόφαση Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 1391/Β/2007) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παράγραφος 7) και 4 (παράγραφος 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 1985/337/ΕΟΚ και 1996/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 Περί διοικητικής αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 97/Α/1955) όπως ισχύει και των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997), καθώς και των διατάξεων του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) προκύπτει ότι κατά των εκτελεστών πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον α) του αρμόδιου Υπουργού εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την δημοσίευση ή αν η πράξη δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίησή της ή άλλως από τότε που έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος και β) των Διοικητικών Δικαστηρίων και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.299.16

 

Ηράκλειο, 29-01-2016

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.