Απόφαση 3420/16

Απόφαση 3420/38611/2016: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρδίτσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3420/38611/2016: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρδίτσας, (ΦΕΚ 969/Β/2016), 08-04-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 214, 224, 254, 257, 258, 266, 280 και 283, του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Των άρθρων 6 και 9, του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

3. Του άρθρου 8 κεφάλαιο Α, παράγραφος 4)β)β, του προεδρικού διατάγματος 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α/2010).

 

4. Των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163 και 165, του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

5. Των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987, [ΠΔ] 22/1990, [ΠΔ] 50/2001, [ΠΔ] 347/2003, [ΠΔ] 44/2005, [ΠΔ] 116/2006 και [ΠΔ] 146/2007 και [ΠΔ] 19/2011.

 

6. Του άρθρου 34, του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης.

 

7. Του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) και του άρθρου 51, του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

8. Των άρθρων 11, και 18, παράγραφος 2, του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 24/Α/1997) Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13, του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998) Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004). Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού.

 

11. Τον Οδηγό Προσαρμογής των προτύπων σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νέων Δήμων της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

 

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2990/18604/25-02-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ 385/Β/2011).

 

13. Την με αριθμό 02/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.

 

14. Την με αριθμό 413/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, περί έγκρισης νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.

 

15. Το με αριθμό 11/2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνεται η με αριθμό 25/2015 ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της συμπλήρωσης - διόρθωσης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, σε σημεία, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 413/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας.

 

16. Τo με αριθμό 16823/209136/17-12-2015 έγγραφό μας.

 

17. Την με αριθμό 05/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας με την οποία εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.

 

18. Την με αριθμό 683/2015 αναφορικά με την αποδοχή και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων - διορθώσεων, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 16823/209136/2015 έγγραφό μας στο νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.

 

19. Το με αριθμό 01/2016 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνεται η με αριθμό 01/2016 κατά πλειοψηφία, γνωμοδότηση κατά της εισηγήσεως, επειδή είναι ελλιπής και ότι, πρέπει επιπρόσθετα να συμπληρωθεί: στο Δήμο Καρδίτσας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο οποίος έχει ήδη υπάρχοντα σε ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, δεν μπορεί να γίνει νόμιμα νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας παρά μόνο τροποποίηση του ήδη υφιστάμενου, με τη γνώμη της μειοψηφίας, η οποία τάσσεται υπέρ μόνο της συμπλήρωσης / διόρθωσης του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 683/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, σχετικά με την αποδοχή και ενσωμάτωση διορθώσεων - παρατηρήσεων στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας στο εξής σημείο: Στο άρθρο 23 να καταγραφούν οι κατηγορίες και οι κλάδοι των υφιστάμενων κενών θέσεων που προέκυψαν λόγω συνταξιοδότησης, μετά τις 15-06-2012.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2434/24210/25-02-2016 έγγραφό μας προς το Δήμο Καρδίτσας.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 44/02-03-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Καρδίτσας.

 

22. Του άρθρου 20, του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) και το γεγονός ότι, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας, στη συνεδρίαση της 24-08-2015, με το με αριθμό 11/2015 πρακτικό του (αριθμός γνωμοδότησης 25/2015) γνωμοδότησε, για την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, με την επιφύλαξη προσθήκης συμπληρώσεων - διορθώσεων, σε σημεία του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, ενώ όταν ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, παραπέμφθηκε εκ νέου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας, για γνωμοδότηση μετά την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων συμπληρώσεων - διορθώσεων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας στη συνεδρίαση της 20-01-2016, διατύπωσε διαφορετική άποψη, με το με αριθμό 01/2016 πρακτικό του (αριθμ. γνωμοδότησης 01/2016), χωρίς ειδική αιτιολογία, θεωρούμε ότι, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας, δεν εκφεύγει της αρχικής του κρίσης, ούτε αναφέρεται σε συγκεκριμένες παραλείψεις ή παράβαση νόμου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τις: α) με αριθμό 413/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, περί έγκρισης νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας και, β) με αριθμό 683/2015 αναφορικά με την αποδοχή και ενσωμάτωση παρατηρήσεων - διορθώσεων, στο νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρδίτσας

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

 

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα:

 

Άρθρο 19: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 20: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 22: Ειδικές Θέσεις

Άρθρο 26: Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6 Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 29: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη Δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 31-03-2016

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λάρισας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.