Απόφαση 4577/93

Απόφαση 4577/1198/1993: Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου 1985 Μεσσήνης ως και όροι και περιορισμοί δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4577/1198/1993: Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου 1985 Μεσσήνης ως και όροι και περιορισμοί δόμησης, (ΦΕΚ 769/Δ/1993), 09-07-1993.

 

Ο Νομάρχης Μεσσηνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29, 70, 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ141/Α) και το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παράγραφος 43), 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 137/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 2.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 4.

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεως σχεδίων Πόλεων και καθορισμός όρων περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1988 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

10. Την υπ' αριθμόν 78997/5698/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μεσσήνης (ΦΕΚ 717/Α/1990).

 

11. Το από 2818/1975 περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσσήνης.

 

12. Το από 06-08-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 189/Α/1971) Αναθεώρηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Μεσσήνης και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 40/1991, 41/1991, 61/1991, 75/1991, 78/1991, 153/1991 και 114/1991 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης επί των ενστάσεων κατά της Πολεοδομικής Μελέτης Β.Φ.

 

14. Την επανέγκριση τροποποίησης και επέκτασης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσσήνης από 24-10-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 721/Δ/1985).

 

15. Την υπ' αριθμόν 3/07-04-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Μεσσηνίας, εκτός από τα οικοδομικά τετράγωνα 37 και 38 τα οποία να γίνουν σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

16. Το άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καλαμάτα, 14-06-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.