Απόφαση 914/17

Απόφαση 914/2017: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 1221, 1222 και 1222Α της συνοικίας Νεάπολης της Δημοτικής Ενότητας Βόλου νομού Μαγνησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 914/2017: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 1221, 1222 και 1222Α της συνοικίας Νεάπολης της Δημοτικής Ενότητας Βόλου νομού Μαγνησίας, (ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/2017), 22-03-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

14. Το από [ΒΔ] 11-06-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 144/Α/1956) περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Βόλου όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 706/96/1997 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας (ΦΕΚ 524/Δ/1997) στην Πολεοδομική ενότητα των συνοικιών Αγίων Αναργύρων και Νεάπολης.

 

15. Την από 15-12-1986 έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των συνοικιών Νεάπολη - Άγιοι Ανάργυροι του Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 54/Δ/1987).

 

16. Την τεχνική έκθεση του Ιωάννη Ταμία, Τοπογράφου Μηχανικού με ημερομηνία Ιούλιος 2015.

 

17. Την από 04-09-2015 αίτηση του Ιωάννη Καντόλα.

 

18. Την υπ' αριθμόν 172/12-01-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου.

 

19. Την υπ' αριθμόν 18/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

20. Το τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Ιούλιος 2015, που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ Ιωάννη Ταμία, θεωρήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Βόλου και συνοδεύει την με αριθμό 76/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

21. Την από 08-09-2016 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Δόμησης, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δε θίγονται άρτια οικόπεδα, δεν υφίστανται μη άρτια οικόπεδα, δε θίγονται οικοδομές νομίμως υφιστάμενες και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

22. Την αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου.

 

23. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6312/09-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος και με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της υπ' αριθμόν 76/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

24. Το υπ' αριθμόν 8482/04-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 04-11-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

25. Το απόσπασμα του πρακτικού της 10ης/29-11-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (πράξη 79η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα ως προς την έγκριση της παραπάνω τροποποίησης, επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι καταργούμενες - μεταβατικές διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Με την προτεινόμενη τροποποίηση πετυχαίνετε η αυτονόητη συνέχεια μεταξύ των δύο ρυμοτομικών σχεδίων(αναθεώρηση - επέκταση). Ακολουθήθηκε το παλαιότερο εκ των δύο σχεδίων (αναθεώρηση) διότι έχουν συνταχθεί στη διαδρομή των δεκαετιών συμβολαιογραφικές πράξεις, έγιναν μεταβιβάσεις κ.λ.π., και όπως είναι φυσικό με την τροποποίηση δεν πρέπει να θίγονται δικαιώματα τα οποία αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και της ασφάλειας του δικαίου. Επίσης η μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο 1222Α στη διασταύρωση των οδών Ύδρας και Σκουφά γίνεται για την αποτροπή καταστροφής γεώτρησης, η οποία αρδεύει το παραγωγικό κτήμα του αιτούντος αλλά και κτήματα άλλων ομόρων ιδιοκτητών, κατ' επάγγελμα αγροτών.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δρόμοι του παλαιού, αναθεωρημένου σχεδίου έχουν μεγαλύτερο πλάτος καθώς και την ομαλή συνέχεια τους προς το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της συνοικίας και της πόλης.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει αύξηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων κατά 107,84 m2

 

5. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 1221, 1222 και 1222Α της συνοικίας Νεάπολης της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου νομού Μαγνησίας, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.914.17

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 15-02-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.