Απόφαση 97187/11

Απόφαση 97187/2011: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 193 που περικλείεται από τις οδούς Σκουφά, Διαμαντίδη Δ, Σουρή Γ και Μηθύμνης του Δήμου Κορυδαλλού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 97187/2011: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 193 που περικλείεται από τις οδούς Σκουφά, Διαμαντίδη Δ, Σουρή Γ και Μηθύμνης του Δήμου Κορυδαλλού, (ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/2012), 13-02-2012.

 

Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος στ. του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει σήμερα.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7 και 70 όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν, που αναφέρονται και στις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/2005).

 

8. Τις διατάξεις της 34794/2011 (ΦΕΚ 1062/Β/2011) απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Χωρικού Σχεδιασμού στον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Καλλικράτη Μανιάτη.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) άρθρο 34 παράγραφος 2 σχετικά με την λειτουργία των Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Την με αριθμό 179/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού.

 

11. Την με αριθμό Κ16/06-10-2011 θετική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος τέως νομού Πειραιά.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού με την υπ' αριθμόν 179/2011 ομόφωνη απόφαση γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 193 που περικλείεται από τις οδούς Σκουφά, Διαμαντίδη Δ., Σουρή Γ. και Μηθύμνης του Δήμου Κορυδαλλού, για τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης (Α, Β, Γ, Δ, Α) επί των οδών Σκουφά και Δ. Διαμαντίδη 13 από χώρο Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου και τον χαρακτηρισμό του σε οικοδομήσιμο.

 

2. Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού με το από ΔΥ/01-09-2011 έγγραφο βεβαιώνει ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση σχεδίου, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού και του Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

3. Το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την υπ' αριθμόν Π 83222/29-09-2011 εισήγηση προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος τέως νομού Πειραιά, εισηγήθηκε την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης σχεδίου, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 179/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, διότι συντρέχουν, κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η εν λόγω πρόταση είναι εντοπισμένη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου βασιζόμενη κυρίως στο κοινό όφελος, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου ούτε εντός 500 m από την ακτή και δεν γειτνιάζει με αρχαιολογική ή προστατευόμενη περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α/2002).

 

β) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή του δημοτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΥ/01-09-2011 βεβαίωση του Δημάρχου Κορυδαλλού.

 

γ) Δεν προκαλείται μείωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, λαμβανομένου υπόψη ότι πλησίον του Οικοδομικού τετραγώνου 193 έχει καθοριστεί χώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 1060Δ/29-09-2005) πολύ μεγαλύτερης έκτασης (3200 m2), ο οποίος καλύπτει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τις πολιτιστικές ανάγκες του Δήμου Κορυδαλλού σε σχέση με τον προς αποχαρακτηρισμό χώρο (298 m2).

 

4. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος τέως νομού Πειραιά, στην υπ' αριθμόν 2/30-09-2011 συνεδρίαση, με την υπ' αριθμόν Κ16/2011 ομόφωνη απόφαση, γνωμοδότησε υπέρ της εν θέματι τροποποίησης σχεδίου, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 193, που περικλείεται από τις οδούς Σκουφά, Διαμαντίδη Δ., Σουρή Γ. και Μηθύμνης του Δήμου Κορυδαλλού, με τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης (Α, Β, Γ, Δ, Α) επί των οδών Σκουφά και Δ. Διαμαντίδη 13 από χώρο Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου και τον χαρακτηρισμό του σε οικοδομήσιμο, με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στο οικοδομικό τετράγωνο 193., όπως αναλυτικά φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύει αυτή την Απόφαση.

 

a.97187.11

 

2. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της Αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευση της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 26-10-2011

 

Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.