Νόμος 4001/11 - Άρθρο 63a

Άρθρο 63Α: Ειδικές διατάξεις για τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικώς όσον αφορά στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο οποίος συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 33/2007 (ΦΕΚ 31/Α/2007) κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, για όσο διάστημα η ΔΕΠΑ εξακολουθεί να συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο.

 

Στην περίπτωση αυτή στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παράγραφος 4 του άρθρου 63Ι.

 

2. Μέχρι τις 31-12-2017 το 66% των μετοχών που κατέχει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πωλούμενο ποσοστό του 66% του προηγούμενου εδαφίου, θα αποτελείται, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στους μετόχους της, από το 35% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΕΛΠΕ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το 31% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου επί του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Οι όροι συμμετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία των υποψήφιων επενδυτών πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ύπαρξη σχετικής τεχνογνωσίας μεταξύ των μετόχων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. «Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να είναι είτε (α) Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς πιστοποιημένοι με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSO- G) ή νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα αποκλειστικά από τέτοιο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή νομικά πρόσωπα που έχουν τον άμεσο αποκλειστικό έλεγχο τέτοιου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή νομικά πρόσωπα που ελέγχονται αποκλειστικά από νομικό πρόσωπο που έχει τον άμεσο αποκλειστικό έλεγχο τέτοιου Διαχειριστή Συστήματος, είτε (β) κοινοπραξίες, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα μέλος της κοινοπραξίας εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες των δικαιούμενων συμμετοχής υποψηφίων επενδυτών της περίπτωσης α' και ασκεί τουλάχιστον από κοινού έλεγχο της κοινοπραξίας. Ο όρος έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου έχει την έννοια του ελέγχου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 139/2004/ΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του νόμου [Ν] 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζονται και στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεωτικά οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.