Νόμος 4046/12 - Άρθρο p5 - Άρθρο 2

Παράρτημα V_2: Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) υπόκεινται σε τριμηνιαίες αξιολογήσεις των όρων καθ' όλη την διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των δόσεων βασίζεται πάνω στην τήρηση κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης και σε μία θετική αξιολόγηση της προόδου η οποία πραγματοποιείται σε σχέση με τα κριτήρια πολιτικής της Απόφασης του Συμβουλίου 2011/734/ΕΕ της 12-07-2011 (όπως έχει τροποποιηθεί - εφ' εξής καλούμενη Απόφαση του Συμβουλίου), το μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής (ΜΟΧΠ) και το παρόν Μνημόνιο.

 

Το παράρτημα επί της παροχής δεδομένων αποτελεί τμήμα του Μνημονίου και το πόσο καλά θα εφαρμοστεί, θα ληφθεί υπ' όψιν για την εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης.

 

Η Ελλάδα δεσμεύεται να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προς την υιοθέτηση μορφών πολιτικής οι οποίες εμπίπτουν εντός του πεδίου του παρόντος Μνημονίου παρέχοντας επαρκές χρονικό περιθώριο για αξιολόγηση. Η Κυβέρνηση δημοσιεύει τριμηνιαία έκθεση σε συμμόρφωση με το Άρθρο 4 της Αποφάσεως του Συμβουλίου.

 

Σε εναρμόνιση προς τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 26-10-2011, η Κυβέρνηση θα συνεργασθεί πλήρως με τα κλιμάκια της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ενίσχυση της παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος και θα παρέχει στις ομάδες προσωπικού πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και άλλα στοιχεία που αφορούν την Ελληνική διοίκηση. Όμως η κυριότητα του προγράμματος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την υλοποίηση του προγράμματος παραμένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης,

 

1. Δημοσιονομική εξυγίανση

 

Εκτέλεση του Προϋπολογισμού

 

Για το 2012, το ετήσιο πρωτογενές έλλειμμα γενικής κυβέρνησης δεν θα πρέπει να υπερβεί τα (2.063) εκατομμύρια Ευρώ ενώ για τα έτη 2013 και 2014 το πρωτογενές πλεόνασμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως των (3.600) εκατομμυρίων Ευρώ και (9.500) εκατομμυρίων Ευρώ αντιστοίχως.

 

Τα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν υποκαθιστούν τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και δεν θα ληφθούν υπ' όψιν κατά την εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης προς τα ετήσια ανώτατα όρια του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης όπως αυτά ορίζονται στο παρόν μνημόνιο και στην Απόφαση του Συμβουλίου. Οι ροές οι οποίες σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα ληφθούν υπόψιν κατά τον έλεγχο των ετησίων ανωτάτων ορίων ελλείμματος γενικής κυβέρνησης ανεξάρτητα από την καταγραφή τους στους λογαριασμούς του ΕΣΛ (Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών) εκ μέρους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Eurostat (Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 

Πριν την πρώτη εκταμίευση του νέου προγράμματος, η Κυβέρνηση υιοθετεί τα ακόλουθα μέτρα, μέσω ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού και άλλων νομικών πράξεων:

 

Μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 1076 εκατομμύρια Ευρώ το 2012 μειώνοντας τις τιμές των φαρμάκων (γενόσημα και επώνυμα φάρμακα), αυξάνοντας τις συμμετοχές, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των φαρμακοποιών και των χονδρεμπόρων, εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και τα πρωτόκολλα, επικαιροποίηση της θετικής λίστας φαρμάκων, εφαρμογή μηχανισμού τριμηνιαίων επιστροφών (αυτόματη επανείσπραξη) που θα καταβάλλεται από τον φαρμακευτικό κλάδο. (Δείτε κατωτέρω ενότητα 2.8).
Μείωση της υπερωριακής αμοιβής για γιατρούς σε νοσοκομεία κατά τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Ευρώ.
Μείωση των προμηθειών στρατιωτικού υλικού κατά 300 εκατομμύρια Ευρώ (ταμειακά και παραδόσεις).
Ελάττωση του αριθμού των αντιδημάρχων και του σχετικού προσωπικού με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων Ευρώ.
Μείωση της λειτουργικής δαπάνης της κεντρικής κυβέρνησης, και της δαπάνης που σχετίζεται με την διεξαγωγή εκλογών κατά τουλάχιστον 270 εκατομμύρια Ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό.
Εμπροσθοβαρές σχέδιο περικοπών στις επιδοτήσεις σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και περικοπές στις επιχορηγήσεις σε διάφορους φορείς εποπτευόμενους από διάφορα Υπουργεία, με σκοπό τη μείωση της δαπάνης μέσα στο 2012 κατά τουλάχιστον 190 εκατομμύρια Ευρώ.
Μείωση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 400 εκατομμυρίων Ευρώ: αυτή η περικοπή θα εφαρμοσθεί μέσω περικοπών στις επιδοτήσεις σε ιδιωτικές επενδύσεις και εθνικώς χρηματοδοτούμενα επενδυτικά έργα. Η μείωση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ουδεμία επίπτωση θα έχει επί έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία (μη ολοκληρωμένο έργο το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2000 - 2006, έργα του ταμείου συνοχής (2000 - 2006), επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007 - 2013 και μη επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με τα ανωτέρω έργα.
Αλλαγές σε συνταξιοδοτικά ταμεία με κατά μέσο όρο υψηλές συντάξεις ή που λαμβάνουν υψηλές επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό, με σκοπό την εξοικονόμηση τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων Ευρώ (καθαρό ποσόν αφού λάβουμε υπόψιν την επίπτωση επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

 

Πριν από την εκταμίευση, πρόσθετες περικοπές διαρθρωτικών δαπανών ύψους 325 εκατομμυρίων Ευρώ θα πρέπει να προσδιοριστούν (σε συνεννόηση με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου) και να εφαρμοστούν.

 

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση προβαίνει επίσης στις ακόλουθες εκκρεμείς ενέργειες:

 

Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του τέλους επιτηδεύματος (ελάχιστη επιβάρυνση επί των ελευθέρων επαγγελματιών) που προβλέπεται από το άρθρο 31 του νόμου 3986/2011,
Υπουργικές Αποφάσεις για την ολοκλήρωση της πλήρους εφαρμογής του νέου μισθολογίου σε όλα τα σχετικά νομικά πρόσωπα και καθιέρωση νομοθετικών προβλέψεων για τους τρόπους ανάκτησης των επιπλέον καταβληθεισών αποδοχών για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2011 και μετά.

 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικά μία μείωση κατά μέσο όρο 10% στα αποκαλούμενα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου τομέα, στα οποία το νέο μισθολόγιο δεν ισχύει. Τούτο θα εφαρμοσθεί από την 01-09-2012 και εντεύθεν και θα επιφέρει εξοικονομήσεις της τάξεως των 114 εκατομμυρίων Ευρώ τουλάχιστον (με αντίκτυπο μεταφοράς 226 εκατομμυρίων Ευρώ το 2013) (καθαρό ποσόν αφού ληφθεί υπόψιν η επίπτωση επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

 

Για να προετοιμάσει τα μέτρα τα οποία θα υιοθετηθούν με τους προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014 και για να συνεισφέρει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, η Κυβέρνηση εισάγει, προ του τέλους Φεβρουαρίου του 2012 μία αναθεώρηση των προγραμμάτων δημοσίας δαπάνης. Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η αναθεώρηση θα αξιοποιήσει την εξωτερική τεχνική βοήθεια και θα επικεντρωθεί σε συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις (κατά τρόπο που θα διατηρεί την βασική κοινωνική προστασία), στις αμυντικές δαπάνες, χωρίς να επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας, και στην αναδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία (Ιούνιος 2012), περαιτέρω εξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσοκομείων ενώ θα προσδιορισθούν επίσης οι χρηματικές παροχές πρόνοιας.

 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την αναθεώρηση των δαπανών θα περιληφθούν στην επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ) η οποία θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο μέχρι τον Μάιο του 2012.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών εξασφαλίζει την αυστηρή εποπτεία των δεσμεύσεων επί των δαπανών από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του προϋπολογισμού δημοσίων δαπανών, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των νοσοκομείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κρατικών επιχειρήσεων, και επίσης τις αποτελεσματικές φορολογικές εισπράξεις έτσι ώστε να εξασφαλισθούν τα ποσοτικά κριτήρια του προγράμματος.

 

Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιμότητα της να ορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.

 

2. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

 

2.1. Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις

 

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων με σκοπό την είσπραξη 50 δισεκατομμυρίων Ευρώ μεσοπρόθεσμα.

 

Οι συνολικές εισπράξεις από αποκρατικοποιήσεις από τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.500 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το τέλος του 2012, 7.500 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, 12.200 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το τέλος του 2014 και 15.000 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το 2015.

 

Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιμότητα της να προσφέρει προς πώληση τα εναπομείναντα μερίδιά της στις κρατικές επιχειρήσεις, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων. Ο έλεγχος του δημοσίου θα πρέπει να περιορισθεί μόνον σε περιπτώσεις κρισίμων δικτυακών υποδομών.

 

Για την εξασφάλιση της επίτευξης των σκοπών του σχεδίου, η Κυβέρνηση θα μεταβιβάζει επί συνεχούς βάσεως περιουσιακά στοιχεία στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση θα μεταβιβάσει στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναμένονται να αποκρατικοποιηθούν το 2012 και το 2013 κατόπιν αιτήματος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

 

Όλοι οι νομικοί, τεχνικοί και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τις αποκρατικοποιήσεις οι οποίες προγραμματίζονται για το 2012 και το 2013 θα διορισθούν μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2012.

 

Οι αποκρατικοποιήσεις διεξάγονται με τρόπο διαφανή και παραθέτουν με σαφήνεια τα μετά τις αποκρατικοποιήσεις περιουσιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αναφορικά με έναν αριθμό περιουσιακών στοιχείων για να υπάρχει επιτυχής αποκρατικοποίηση απαιτείται κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι η είσοδος σε μία ανταγωνιστική αγορά είναι δυνατή μετά την αποκρατικοποίηση, ότι οι καταναλωτές θα προστατεύονται επαρκώς και ότι τα αποκρατικοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στις ανταγωνιστικές αγορές. Οι όροι για τις πωλήσεις ή τις παραχωρήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία μη ρυθμιζόμενων ιδιωτικών μονοπωλίων, θα πρέπει να παρεμποδίζουν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων, θα πρέπει να διευκολύνουν την ανοικτή πρόσβαση και θα πρέπει να επιβάλλουν πλήρη διαφάνεια λογαριασμών.

 

Προσδιορίζονται άμεσα μέτρα για τις αποκρατικοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκκαθαρίσεων όλων των νομικών τίτλων, της εξασφάλισης εγκρίσεων κρατικής ενίσχυσης, των από-ομαδοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων, της επίδειξης σεβασμού προς τους κανόνες των προμηθειών του δημοσίου, της επίτευξης μιας αρτιότερης απογραφής ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, της ανακατανομής χρήσεων γης, και της εκζήτησης των εγκρίσεων του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Η Κυβέρνηση ούτε θα προτείνει ούτε θα εφαρμόσει μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να παραβιάσουν τους κανόνες της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. Ούτε το Κράτος ούτε άλλα όργανα του δημοσίου θα συνάπτουν συμφωνητικά μετόχων με την πρόθεση της πραγματοποίησης ή την ίδια την πραγματοποίηση παρεμπόδισης της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων ή την άσκηση επιρροής επί της διοίκησης ή του ελέγχου των εταιριών. Η Κυβέρνηση δεν θα προβεί ούτε θα εισαγάγει οποιαδήποτε ανώτατα όρια δικαιωμάτων ψήφου ή εξαγορών και δεν θα θεσπίσει οποιαδήποτε δυσανάλογα και μη δικαιολογούμενα δικαιώματα αρνησικυρίας (βέτο) ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή ειδικών δικαιωμάτων στις αποκρατικοποιούμενες εταιρίες. Ουδέν περαιτέρω ειδικό δικαίωμα θα εισαχθεί κατά την διάρκεια της πορείας των μελλοντικών διαδικασιών αποκρατικοποίησης.

 

Προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβέρνηση καταργεί ή καταλλήλως τροποποιεί τα υφιστάμενα ειδικά δικαιώματα που παραχωρούνται στο Κράτος μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος περί Στρατηγικών Εταιριών (νόμος 3631/2008, άρθρο 11) καταργείται ή καταλλήλως τροποποιείται (Δεύτερο Τρίμηνο του 2012).

 

Για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη εκκαθάριση των θεμάτων κρατικής ενίσχυσης τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για τις αποκρατικοποιήσεις:

 

Η Κυβέρνηση διορίζει συνομιλητή επισήμως επιφορτισμένο για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των αποκρατικοποιήσεων προς τους κανόνες για τις Κρατικές ενισχύσεις μέχρι το τέλος του Πρώτου Τριμήνου του 2012.
Η Κυβέρνηση (μέσω των Ειδικών Γραμματειών Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Αποκρατικοποιήσεων) σε συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, υποβάλλει, μέχρι το τέλος του Δευτέρου Τριμήνου του 2012 στην Επιτροπή στοιχεία επί της οικονομικής κατάστασης εκάστου στοιχείου που θα αποκρατικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2012, επί του εάν χρειάζεται να προηγηθούν των αποκρατικοποιήσεων αναδιαρθρώσεις και άλλες σχετικές διαδικασίες, επίσης υποβάλλει στοιχεία των υποχρεώσεων προς το Κράτος οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων ή τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, επίσης υποβάλλει στοιχεία για τη νομοθεσία η οποία παρέχει πλεονέκτημα στην εταιρία (ή στον παραχωρησιούχο), όπως φορολογικές διακρίσεις ή καθεστώς μονοπωλίου, κ.τ.λ. Επίσης, στοιχεία των όρων που είναι δυνατόν να επιβληθούν επί των ενδιαφερομένων αγοραστών καθώς επίσης και στοιχεία για την επιλεξιμότητα των αγοραστών. Επίσης, υποβάλλει στοιχεία για τη μέθοδο των προγραμματιζόμενων αποκρατικοποιήσεων (δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, διαπραγμάτευση με υφιστάμενους μετόχους, αρχική προσφορά μετοχών με δημόσια εγγραφή, κ.τ.λ.). Παρόμοια έκθεση θα υποβληθεί κατά το Τέταρτο Τρίμηνο του 2012 για κάθε περιουσιακό στοιχείο για το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της αποκρατικοποίησης κατά το 2013.

 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να καταρτίζει και να δημοσιεύει πλήρη απογραφή των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων σε εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις και εμπορικώς βιώσιμα ακίνητα και εδαφικές / οικοπεδικές εκτάσεις. Η απογραφή θα πρέπει να δημοσιευθεί σε διαδοχικές φάσεις μέχρι τα μέσα του 2012 και το τέλος του 2012 στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Η Κυβέρνηση επισπεύδει την καταχώρηση της κυριότητας των κρατικών εδαφικών/οικοπεδικών εκτάσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση: (i) συντάσσει πλήρη απογραφή περιουσιακών στοιχείων, (Η) προετοιμάζει ειδικό νόμο για την αξιοποίηση της Περιοχής του Ελληνικού, (iii) αποσαφηνίζει το καθεστώς χρήσεως γης για τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία και / ή τα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα εκτιμηθούν και θα επιλεγούν προς εκμετάλλευση εντός του 2012 (Δεύτερο Τρίμηνο του 2012).

 

2.2. Περιορισμός της σπατάλης στις δημόσιες επιχειρήσεις και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

Τα τιμολόγια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 25% ενώ τα επιχειρησιακά τους σχέδια θα επικαιροποιηθούν καταλλήλως (Πρώτο Τρίμηνο του 2013J.

 

2.3. Φορολογική πολιτική

 

Η Κυβέρνηση θα προετοιμάσει μία φορολογική μεταρρύθμιση η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένης και της διευρύνσεως των βάσεων, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μία βαθμιαία μείωση των φορολογικών συντελεστών καθώς θα βελτιώνεται η απόδοση των εσόδων. Αυτή η μεταρρύθμιση σχετίζεται με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήματος εταιριών και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας καθώς και τις κοινωνικές εισφορές και θα διατηρήσει τη σχετική φορολογική επιβάρυνση από εμμέσους φόρους. Η μεταρρύθμιση θα θεσπισθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2012, η Κυβέρνηση θα αναγγείλει το πλήρες χρονοδιάγραμμα των ενδιαμέσων σταδίων μέχρις ότου κατατεθεί η μεταρρύθμιση. Αυτά τα ενδιάμεσα στάδια θα περιλαμβάνουν δημόσια διαβούλευση και τον δέοντα έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις αντικειμενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας για να τις ευθυγραμμίσει σε μεγαλύτερο βαθμό προς τις τιμές της αγοράς.

 

2.4. Μεταρρυθμίσεις στην διαχείριση εσόδων

 

Τα άρθρα 3 και 21 του νόμου 4038/2012 τροποποιούνται πριν την εκταμίευση. Η αναστολή της ποινικής διώξεως και η δέσμευση κεφαλαίων / περιουσιακών στοιχείων απαλείφονται. Οι όροι παρατάσεως των χρονοδιαγραμμάτων καταβολής δόσεων για εκπρόθεσμους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναθεωρούνται έτσι ώστε τα χρονοδιαγράμματα καταβολής δόσεων να ισχύουν μόνον ως προς τα υφιστάμενα εκπρόθεσμα ποσά κάτω των 10.000 Ευρώ για φυσικά πρόσωπα και κάτω των 75.000 Ευρώ για εταιρίες. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παράταση στο χρονοδιάγραμμα καταβολής δόσεων θα πρέπει να εμφανίσουν όλες τις οικονομικές τους καταστάσεις στις φορολογικές αρχές.

 

Επιπλέον, κατά την διάρκεια των ετών τα οποία καλύπτονται από το πρόγραμμα οικονομικού διακανονισμού, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να μη θεσπίσει νέες φορολογικές αμνηστίες ούτε να παρατείνει τις υφιστάμενες για την είσπραξη φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

 

Η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τις επιστροφές φόρων σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα θέσει αρχές για την διεκπεραίωση τους (Πρώτο Τρίμηνο του 2012) και θα δημοσιεύει στο διαδίκτυο (Δεύτερο Τρίμηνο του 2012) μηνιαία στοιχεία για αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με χρονική υστέρηση 20 ημερών μετά το τέλος εκάστου μήνα.

 

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής, η Κυβέρνηση θα εντείνει του ελέγχους επί των μεγάλης οικονομικής επιφάνειας φορολογουμένων, των φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και των ελευθέρων επαγγελματιών. Επίσης θα επισπεύσει την επίλυση θεμάτων φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα ενσωματώσει επιτυχέστερα εργαλεία / μεθόδους κατά του ξεπλύματος χρημάτων εντός της στρατηγικής. Η πρόοδος θα παρακολουθείται από ποσοτικούς δείκτες σύμφωνα με στόχους τιθέμενους βάσει του σχεδίου κατά της φοροδιαφυγής (βασικοί δείκτες απόδοσης). Αυτοί οι δείκτες αφορούν την ολοκλήρωση πλήρους κλίμακας και προσωρινών ελέγχων φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, ελέγχων βάσει κινδύνου επί ελευθέρων επαγγελματιών και φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και ατόμων που δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση. Επίσης, περιλαμβάνουν την είσπραξη καταλογισθέντων φόρων και προστίμων από νέους ελέγχους επί φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, των υφισταμένων συσσωρεύσεων φορολογικών οφειλών και επίσης αφορούν την αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων υπόχρεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που υποβάλουν επιστροφές.

 

Η επίτευξη της ολοκλήρωσης 75 γενικών ελέγχων και 225 ελέγχων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, ως στόχων που τέθηκαν στο Μνημόνιο της 31-10-2011 για το τέλος Δεκεμβρίου 2011, αποτελεί προαπαιτούμενη δράση για την εκταμίευση.

 

Με σκοπό την προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τη διαχείριση των εσόδων η Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα:

 

αυξάνει το προσωπικό της μονάδας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας κατά 40 ελεγκτές για να επιταχύνει την εκτέλεση των ελέγχων που τελούν σε πρόοδο (τέλος Μαρτίου 2012)
επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρώτο κύμα επαναξιολόγησης και πρόσληψης ελεγκτών (1.000 άτομα προσωπικού) (τέλος Απριλίου 2012) με σκοπό την επίτευξη του στόχου των 2.000 φορολογικών ελεγκτών μέχρι το τέλος του 2012 μέσα στα πλαίσια των συνολικών ορίων προσλήψεων του δημοσίου
απομακρύνει τα εμπόδια για την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση (Ιούνιος 2012), συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου υπηρεσιακής απόδοσης και της αντικαταστάσεως διευθυντών οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης
συνεχίζει την συγκέντρωση και την συγχώνευση εφοριών. 200 τοπικές εφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως αναποτελεσματικές θα κλείσουν μέχρι το τέλος του 2012
συγκεντροποιεί την διαχείριση των φορολογικών αρχείων που σχετίζονται με τους φορολογουμένους στον κατάλογο μεγαλοοφειλετών (Πρώτο Τρίμηνο του 2012)
αναθεωρεί τις διαδικασίες διαγραφής φορολογικών χρεών, έτσι ώστε οι διοικητικές προσπάθειες να επικεντρωθούν επί ουσιαστικά συλλογικών οφειλών, μέχρι το τέλος του 2012
διακόπτει τις πληρωμές τοις μετρητοίς και με επιταγές σε εφορίες οι οποίες θα αντικατασταθούν με τραπεζικά εμβάσματα, έτσι ώστε ο χρόνος του προσωπικού αποδεσμεύεται και έτσι ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί σε εργασία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων και συμβουλές προς φορολογουμένους) (Δεύτερο Τρίμηνο του 2012)
αρχίζει να δημοσιεύει στο διαδίκτυο βασικούς δείκτες απόδοσης για τις εφορίες (Δεύτερο Τρίμηνο του 2012)
εγκαθιστά νέο σύστημα Πληροφορικής το οποίο διασυνδέει όλες τις εφορίες.

 

Η δημιουργία ενός νέου συστήματος Πληροφορικής εμπεριέχει τα ακόλουθα κύρια βήματα αναφορικά με τις νέες εφαρμογές κέντρου δεδομένων, web-facing και υποστηρικτικές (back - office):

 

ο μηχανοτεχνικός εξοπλισμός (hardware) του νέου κέντρου δεδομένων θα είναι εγκατεστημένος και θα λειτουργεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012
20 επιπλέον νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Αυτές αφορούν κυρίως φόρους οι οποίοι παρακρατούνται στην πηγή
σχεδιασμός και εφαρμογή βάσεως δεδομένων και εφαρμογών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2012
8 υπολειπόμενες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Εδώ περιλαμβάνονται έντυπα τα οποία υποβάλλονται αργοπορημένα με πρόστιμο, φόροι ακίνητης περιουσίας και διαχείριση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
έλεγχοι συστήματος και χρηστών, επιμόρφωση χρηστών και μεταφορά όλων των εφοριών στην συγκεντροποιημένη βάση δεδομένων: μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2012
λειτουργική χρήση της νέας υποδομής Πληροφορικής από όλες τις εφορίες: 01-01-2013

 

Για την ενίσχυση του πλαισίου κατά της φοροδιαφυγής για την φορολογική διοίκηση, η Κυβέρνηση θα προβεί στα ακόλουθα:

 

θα αναμορφώσει την μονάδα οικονομικών επιθεωρήσεων η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέματα διαχείρισης εσόδων (Ιούνιος 2012)
θα ενεργοποιήσει την διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων (Ιούνιος 2012)
θα ζητήσει από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης να ελέγξει ετησίως τουλάχιστον 200 δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων εφοριακών (Ιούνιος 2012)
θα θεσπίσει διαδικασίες για την εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών επί περιοδικής βάσεως (Ιούνιος 2012)
θα βελτιώσει το σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς (Ιούνιος 2012)
θα εκπονήσει ένα πλήρως ολοκληρωμένο σχέδιο κατά της διαφθοράς (Σεπτέμβριος του 2012)

 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα ορίσει τις εξουσίες που θα μεταβιβασθούν από το πολιτικό επίπεδο στην φορολογική διοίκηση. Αυτές οι εξουσίες θα περιλαμβάνουν τον έλεγχο πάνω σε καίριες επιχειρηματικές δραστηριότητες και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Η Κυβέρνηση επίσης θα εντείνει τον έλεγχο επί των τοπικών εφοριών από τα κεντρικά γραφεία, και θα καλύψει την θέση του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης Εσόδων με ένα εξωυπηρεσιακό πρόσωπο κατάλληλης επαγγελματικής πείρας (Μάρτιος 2012).

 

Η Κυβέρνηση θεσπίζει δευτερογενή νομοθεσία για να καταστήσει λειτουργική τη διαιτησία και παρέχει πιστοποιήσεις σε διαιτητές μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012. Μέχρι την ίδια ημερομηνία ο νόμος καθιστά υποχρεωτική την εξάντληση της φάσεως διοικητικών διαφορών για μεγάλες φορολογικές υποθέσεις πριν τη χρήση ενδίκων μέσων.

 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καταργείται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται από απλούστερη νομοθεσία (το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2012).

 

2.5. Μεταρρυθμίσεις στον τομέα οικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου

 

Σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς δημοσιεύεται μέχρι τον Ιούνιο του 2012 και η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σημειώνει σταθερή πτώση. Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων οργανισμών από τον κρατικό προϋπολογισμό θα συνδέεται με την πρόοδο ως προς το μητρώο δεσμεύσεων και με το γεγονός ότι ουδεμία πρόσθετη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα λαμβάνει χώρα από έκαστο δημόσιο φορέα. Τα δεδομένα επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοσιοποιούνται σε μηνιαία βάση με χρονική υστέρηση όχι μεγαλύτερη των 20 ημερών μετά το τέλος εκάστου μήνα.

 

Για την ενίσχυση του ελέγχου επί των δαπανών η Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα:

 

συνεχίζει τη διαδικασία δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, πράγμα το οποίο θα πρέπει να καλύψει πλήρως την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τον Μάρτιο του 2012 και τον προϋπολογισμό επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικής κυβέρνησης (Ιούνιος 2012) και θα παραταθεί σε άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης
θα επιβάλει την υποχρέωση σε οικονομικούς επιθεωρητές να αναφέρουν τις δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλουν στοιχεία και πειθαρχικής διαδικασίας για τους οικονομικούς επιθεωρητές (Ιούνιος 2012)
θεσπίζει νομοθεσία για την εξυγίανση της διαδικασίας που σχετίζεται με την υποβολή και την έγκριση συμπληρωματικών προϋπολογισμών (Οκτώβριος 2012) και καθιερώνει διοικητικό ημερολόγιο για την επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής (Πρώτο τρίμηνο του 2012)

 

2.6. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

 

Σε κεντρικό επίπεδο

 

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 και σύμφωνα με τον δημιουργούμενο οδικό χάρτη, η Κυβέρνηση πρέπει: ί) να δημιουργήσει μία υψηλού επιπέδου συντονιστική ομάδα, της οποίας θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, και η οποία θα εποπτεύει, θα παρακολουθεί και θα διασφαλίζει την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων (Φεβρουάριος 2012), ii) να δημιουργήσει μία σταθερή δομή για Διυπουργικό Συντονισμό (Μάιος 2012), iii) να δημιουργήσει βασικές οριζόντιες δομές σε κάθε Υπουργείο, υλοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες ως προς τον Προϋπολογισμό / Οικονομικά (Φεβρουάριος 2012), τους Λογιστικούς Ελέγχους, τον Εσωτερικό Έλεγχο, τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, τις ενέργειες μέσα σε πλαίσιο κοινών κανόνων. Νομοθεσία πλαίσιο θα συνταχθεί σε ευθυγράμμιση με τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί και θεσπισθεί και θα παρέχει την νομική αναφορά για την υλοποίηση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης.

 

Σε αποκεντρωμένο / περιφερειακό / τοπικό επίπεδο

 

Δημιουργείται ειδικός οδικός χάρτης ο οποίος μεταγλωττίζει όλες τις αρχές συνοχής και αποτελεσματικότητας σε κεντρικό επίπεδο εντός του αποκεντρωμένου περιφερειακού / τοπικού επιπέδου (Μάρτιος 2012)

 

Κοινωνικά προγράμματα

 

Η σε πρόοδο λειτουργική αναθεώρηση κοινωνικών προγραμμάτων οριστικοποιείται μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012. Η έκθεση ελέγχου θα περιλαμβάνει προτάσεις προς την Κυβέρνηση επί των αντικειμενικών στόχων, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μορφών κοινωνικής πολιτικής καθώς και επί της ανάγκης να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ της επιτεύξεως εξοικονομήσεων και της προστασίας των πλέον ευαίσθητων ομάδων.

 

Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει και επικαιροποιεί σε τριμηνιαία βάση τα μεσοπρόθεσμα σχέδιά της για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία. Ο κανόνας προσλήψεων / αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς την γενική κυβέρνηση ως σύνολο. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον στόχο της μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. Εάν παραστεί ανάγκη η Κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωμα των προσλήψεων.

 

Το προσωπικό το οποίο μετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό το οποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο μετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς μετά από λεπτομερή εξέταση των επαγγελματικών τους προσόντων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης, Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων.

 

Τα προγράμματα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε ομάδα δημοσίων φορέων θα περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανομή του προσωπικού με προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαμβάνουν υπόψιν τους την παράταση των ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα. Τα πλάνα στελέχωσης και τα μηνιαία δεδομένα περί των μετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταθέσεις μεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο (μηνιαία έναρξη τον Μάρτιο του 2012).

 

15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση με τον προσδιορισμό φορέων ή μονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε μέγεθος. Στο προσωπικό που βρίσκεται σε εργασιακή εφεδρεία καταβάλλεται ποσοστό 60% των βασικών τους αποδοχών (εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπλέον αποδοχών) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, μετά το οποίο απομακρύνονται. Αυτή η χρονική περίοδος των 12 μηνών μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 24 μήνες για το προσωπικό το οποίο είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι πληρωμές στο προσωπικό καθ' ον χρόνον ευρίσκεται υπό καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θεωρούνται τμήμα των πληρωμών της αποζημιώσεως τους.

 

Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου (Πρώτο τρίμηνο του 2012). Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής.

 

Η Κυβέρνηση εγκαθιδρύει ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο συνδέει την βάση δεδομένων απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) η οποία θα δώσει την δυνατότητα σε μία περισσότερο αποτελεσματική κάλυψη, αξιολόγηση και πληρωμή των υπαλλήλων. Αυτό το σύστημα θα συντονίζεται με τα άλλα Υπουργεία (Δεύτερο Τρίμηνο του 2012).

 

Τομέας δημοσίων προμηθειών

 

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών (ΕΑΔΠ)

 

Η Κυβέρνηση εκδίδει αποφάσεις για τα εξής:

 

τον διορισμό των μελών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Προμηθειών (Φεβρουάριος του 2012)
την πρόβλεψη για τη δημιουργία και την καθιέρωση θέσεων για το προσωπικό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Προμηθειών καθώς και για την οργάνωση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσιών της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί αυτής (Μάρτιος του 2012)
τη δημιουργία εφαρμοστικού κανονισμού για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών (Απρίλιος του 2012)

 

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών αρχίζει τη λειτουργία της για την εκτέλεση της εντολής της, την εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών της, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της όπως προβλέπεται στον νόμο περί της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Προμηθειών και στο Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010 (Απρίλιος του 2012)

 

Ηλεκτρονικές Προμήθειες

 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει λεπτομερές πρόγραμμα ανάπτυξης πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου της σταδιακής εγκατάστασης, της επικοινωνίας και της επιμόρφωσης, των επιπέδων στοχευμένης χρήσης και της προγραμματισμένης αναθεώρησης της τρέχουσας νομοθεσίας (εάν παραστεί ανάγκη) (Πρώτο Τρίμηνο του 2012).

 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει πιλοτική έκδοση του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών (Δεύτερο Τρίμηνο του 2012).

 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών είναι πλήρως λειτουργική και έτοιμη για χρήση και μία κοινή διαδικτυακή πύλη δημιουργείται για τη δημοσιοποίηση όλων των διαδικασιών και εκβάσεων που αφορούν τις προμήθειες. Το πλαίσιο ηλεκτρονικών προμηθειών τίθεται υπό την σφαίρα ευθύνης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Προμηθειών η οποία εποπτεύει τις λειτουργίες της (Πρώτο Τρίμηνο του 2013).

 

Ολόκληρος ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών (Τέταρτο Τρίμηνο του 2013) και η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που καλύπτουν το έτος 2013 έναντι των στοχευμένων επιπέδων χρήσης (Πρώτο Τρίμηνο του 2014).

 

Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών

 

Η Κυβέρνηση θα κινηθεί προς την κατεύθυνση περισσότερο κεντροποιημένων προμηθειών, ιδίως στον τομέα των προμηθειών, των υπηρεσιών και των εφοδίων στον τομέα της υγείας:

 

Η Κυβέρνηση εντοπίζει έναν αριθμό πιθανών τομεακών Κεντρικών Αρχών Προμηθειών (ΚΑΠ), σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Οι πρώτες Κεντρικές Αρχές Προμηθειών είναι πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών (ΕΑΔΠ). (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί κεντροποιημένες συμβάσεις - πλαίσια αγορών για συχνά αγοραζόμενες προμήθειες ή υπηρεσίες, σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, με υποχρέωση των υπουργείων και των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης να προμηθεύονται μέσω των εν λόγω συμβάσεων και προαιρετική χρήση από τους περιφερειακούς φορείς. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση προτείνει ένα Σχέδιο Δράσης για τη συγκρότηση των Κεντρικών Αρχών Προμηθειών σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον μίας ανά διοικητική περιφέρεια. (3ο τρίμηνο του 2012) Οι περιφερειακές / τοπικές Κεντρικές Αρχές Προμηθειών είναι πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών.

 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών, με σκοπό (α) την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση του κορμού της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, και (β) τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις, για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Η αναθεώρηση θα αρχίσει από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης (διαγράμματα ροής, φάσεις της διαδικασίας, εμπλεκόμενοι φορείς, χρονοδιαγράμματα, στατιστικά στοιχεία). Ένα πρώτο Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση εκπονείται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει προσχέδια των αναγκαίων νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου Δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μια διεξοδική αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης, με στόχο (1) τη μείωση των σημαντικών και συχνών καθυστερήσεων που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση και τις μακροχρόνιες διαδικασίες προσφυγών στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και (2) την εκτίμηση του ρόλου που θα αποδοθεί στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών, στον τομέα αυτό. Η Κυβέρνηση προτείνει ένα Σχέδιο Δράσης σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων

 

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος περιλαμβάνει την υιοθέτηση Δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία, οι οποίες θα υπογράφονται από όλα τα Κράτη - Μέλη. Η Κυβέρνηση θα υπογράψει μια τέτοια Δέσμευση έως τα τέλη Μαρτίου 2012. Η Δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την αναθεώρηση του Νόμου περί Στατιστικών Στοιχείων, για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος διακυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ως συμβουλευτικού σώματος, καθώς και για την περαιτέρω διευκρίνιση της επαγγελματικής ευθύνης του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ως βασικού λειτουργού και συντονιστή του εθνικού στατιστικού συστήματος.

 

2.7. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος

 

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση προχωρά, μέσω ενός νόμου - πλαισίου, σε μια εις βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας των δευτεροβάθμιων / επικουρικών δημόσιων συνταξιοδοτικών ταμείων.

 

Σκοπός της αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση των δαπανών για συντάξεις, η εγγύηση της προϋπολογιστικής ουδετερότητας των εν λόγω ταμείων και η διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος. Η αναθεώρηση επιτυγχάνει:

 

την εξάλειψη των ανισορροπιών στα ταμεία με ελλείμματα,
την ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων,
τη μείωση του συνολικού λειτουργικού και μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανόμενης και της επαρκούς μείωσης των απασχολούμενων ατόμων (τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο,
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δευτεροβάθμιων συστημάτων, μέσα από μια αυστηρή διασύνδεση εισφορών και παροχών.

 

Η μεταρρύθμιση των δευτεροβάθμιων / επικουρικών ταμείων έχει σχεδιαστεί μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και οι αναμενόμενες επιπτώσεις της στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα έχουν επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παράμετροι του νέου δευτεροβάθμιου θεωρητικού συστήματος καθορισμένων εισφορών διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία, όπως αυτό εκτιμήθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η ατομική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση (i) ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης, το οποίο σχετίζεται με το ρυθμό αύξησης του μισθολογικού κόστους των ασφαλισμένων, (ii) ένα παράγοντα αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρμόζει τις παροχές, ώστε να εξαλείφει αμέσως τυχόν μελλοντικές ανισορροπίες, αν αυτές προκύψουν. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση θα μειώσει τις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2012, με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων. Το νέο ενιαίο ταμείο εγκαθιστά, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ένα μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση εντοπίζει τα ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμόζει τις πληρωμές. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η επιτροπή Υγείας η οποία συστάθηκε με το νόμο [ν] 3863/2010 θα εκπονήσει μια πρώτη τριμηνιαία έκθεση των δραστηριοτήτων της, με στόχο την αναθεώρηση των καθεστώτων αναπηρίας και τη μείωση των συντάξεων αναπηρίας σε όχι περισσότερο από το 10 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των συντάξεων. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Τράπεζα της Ελλάδας δεσμεύεται να μην χορηγήσει συνταξιοδοτικά προνόμια στο προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού ταμείου της, έτσι ώστε αυτές να παραμείνουν εναρμονισμένες με αυτές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανόμενης και της ρευστότητας που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή χρέους, θα επενδύονται σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, καταθέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο περιορίζει το δημόσιο χρέος.

 

2.8. Εκσυγχρονισμός τον συστήματος υγείας

 

Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας την οποία άρχισε το 2010, με στόχο να διατηρήσει τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία στο ή κάτω του 6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ παράλληλα θα διατηρεί την καθολική πρόσβαση και θα βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν τη μείωση της κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον εξορθολογισμό του νοσοκομειακού δικτύου, την ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών και την ανάπτυξη μιας ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης και μιας ικανότητας ηλεκτρονικής υγείας (e-health).

 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες που ανέλαβε την περίοδο 2010 - 2011 και εντείνει τα μέτρα για την επίτευξη οικονομιών κατά την αγορά (σε δεδουλευμένη βάση) εξωνοσοκομειακών φαρμάκων περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ κατά το 2012, σε σύγκριση με το 2011. Αυτό θα συμβάλει στο στόχο η μέση δημοσία δαπάνη για εξωνοσοκομειακά φάρμακα να φθάσει το περίπου 1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (σύμφωνα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μέχρι το τέλος του 2014.

 

Ειδικότερα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

 

Διακυβέρνηση

 

Για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συστήματος υγείας, τη βελτίωση της συνοχής της πολιτικής της υγείας, τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση των διοικητικών δαπανών, η Κυβέρνηση συγκεντρώνει, επίσης, όλες τις σχετικές με την υγεία διαδικασίες και ευθύνες λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανόμενων και των δαπανών μισθοδοσίας), υπό το Υπουργείο Υγείας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012. Προκειμένου να το πράξει, η Κυβέρνηση προετοιμάζει ένα σχέδιο και τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2012. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας συγκέντρωσης όλα τα ασφαλιστέα ταμεία υγείας συγχωνεύονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αγοράζει υπηρεσίες, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, από τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιδιωτικούς παρόχους, μέσω συμβάσεων. Όλοι οι άλλοι φορείς πρόνοιας / κοινωνικής αρωγής του Υπουργείου Υγείας μετακινούνται στο Υπουργείο Εργασίας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012.

 

Από τον Ιανουάριο του 2013, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα αγοράζει νοσοκομειακές υπηρεσίες με βάση προοπτικούς προϋπολογισμούς, μετά την εκπόνηση διαδικασιών κοστολόγησης ανά κατηγορία θεραπείας / παθολογίας (Κλειστά ενοποιημένα νοσηλεία που περιλαμβάνουν πλήρη απορρόφηση κόστους).

 

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συγκέντρωσης, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εξορθολογίζει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία ιατρών - ασθενών κοντά στον, πολύ χαμηλότερο, μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Οι εισφορές που καταβάλλονται από τα μέλη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων εξισώνονται, σταδιακά, με κείνες των υπόλοιπων μελών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως προβλέπεται στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική. Η διαδικασία της εξίσωσης των εισφορών θα ολοκληρωθεί το 2013.

 

Έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών

 

Για την επίτευξη μείωσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012 η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των φαρμάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρμάκων, θα ελέγχουν τη συνταγογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρμοστη συμπεριφορά και την απάτη. Η Κυβέρνηση καθορίζει ένα συνεπές σύνολο κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων (συμπεριλαμβανόμενων και των παραγωγών, των χονδρεμπόρων, των φαρμακείων, των γιατρών και των ασθενών) με σκοπό την προώθηση της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων.

 

Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το σύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή ένα περιορισμένο, μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Οι τιμές των φαρμάκων

 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επικαιροποιεί, σε τριμηνιαία βάση, ολόκληρη τη λίστα τιμών των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, κάνοντας χρήση του νέου μηχανισμού τιμολόγησης που βασίζεται στις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χαμηλότερες τιμές. (1ο τρίμηνο του 2012).

 

Η Κυβέρνηση εισάγει έναν αυτόματο μηχανισμό έμμεσης επανείσπραξης (τριμηνιαίο rebate) επί του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού. (1ο τρίμηνο του 2012).

 

Ξεκινώντας από το 1ο τρίμηνο του 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων αναπροσαρμόζονται και εισάγεται το φθίνον περιθώριο κέρδους - δηλαδή ένα μειούμενο ποσοστό σε συνδυασμό με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 30 ευρώ για τα πιο ακριβά φάρμακα (άνω των 200 ευρώ) - με στόχο τη μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους σε κάτω από 15 τοις εκατό.

 

Η Κυβέρνηση συντάσσει μία έκθεση υλοποίησης σχετικά με την επίπτωση των νέων περιθωρίων κέρδους έως το 1ο τρίμηνο του 2013. Εάν φανεί ότι το νέο αυτό μοντέλο για τον υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τότε το φθίνον περιθώριο κέρδους θα αναθεωρηθεί εκ νέου.

 

Ξεκινώντας από το 1ο τρίμηνο του 2012, τα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων μειώνονται προκειμένου να συγκλίνουν στο ανώτερο όριο του 5%.

 

Συνταγογράφηση και παρακολούθηση

 

Η Κυβέρνηση

 

λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την επέκταση, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, της τρέχουσας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους τους ιατρούς, κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση γίνεται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από τα δημόσια ταμεία (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις), τόσο στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσο και στους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (1ο τρίμηνο του 2012)
εισάγει ένα προσωρινό και οικονομικά αποδοτικό μηχανισμό (έως ότου όλοι οι ιατροί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) ο οποίος επιτρέπει την άμεση και συνεχή παρακολούθηση και εντοπισμό όλων των συνταγών που δεν καλύπτονται από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ο μηχανισμός αυτός θα κάνει χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει δημιουργηθεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία επιτρέπει στα φαρμακεία να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες συνταγές από συγκεκριμένο ιατρό προς συγκεκριμένο ασθενή. Για τα φάρμακα που πρόκειται να αποζημιωθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (και άλλα ταμεία), τα φαρμακεία πρέπει να καταχωρούν στη διαδικτυακή εφαρμογή όλες τις χειρόγραφες συνταγές. Για την υπηρεσία αυτή, οι ιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα θα χρεώνονται με μία μηνιαία διαχειριστική αμοιβή από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προς αποζημίωση των φαρμακείων. Η εισαγωγή του προσωρινού αυτού μηχανισμού θα διασφαλίσει την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συνταγών, κάτι που θα επιτρέψει την πλήρη και συνεχή παρακολούθηση της συνταγογραφικής δραστηριότητας των ιατρών αλλά και τη συμμόρφωσή τους με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. (Φεβρουάριος 2012)
συνεχίζει να δημοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες / πρωτόκολλα συνταγογράφησης για τους ιατρούς. Ξεκινώντας με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα πιο ακριβά και / ή περισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα, η κυβέρνηση καθιστά υποχρεωτικό για τους ιατρούς να ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες / πρωτόκολλα συνταγογράφησης ορίζονται από τον ΕΟΦ με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική χρήση των φαρμάκων, και καθίστανται επί της ουσίας δεσμευτικές. (1ο τρίμηνο του 2012)
υλοποιεί την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη συνταγογράφηση και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αποθαρρύνοντας έτσι τις αδικαιολόγητες συνταγογραφήσεις των πλέον ακριβών φαρμάκων και διαγνωστικών διαδικασιών. (1ο τρίμηνο του 2012)
καταρτίζει (Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μαζί με τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, έως ότου ενοποιηθούν) αναλυτικές μηνιαίες ελεγκτικές αναφορές για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (έως ότου ενοποιηθούν). Οι αναφορές αυτές κοινοποιούνται στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. (1ο τρίμηνο του 2012)
υλοποιεί (Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μαζί με τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, έως ότου ενοποιηθούν) ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας. Καθιερώνεται μία διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. (2ο τρίμηνο του 2012)
καταρτίζει τακτικές εκθέσεις, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, για τη φαρμακευτική συνταγογράφηση και δαπάνη, στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση των γενοσήμων και εκτός πατέντας (off-patent) φαρμάκων, καθώς και με το ποσό επανείσπραξης (rebate) που εισπράττεται από τα φαρμακεία και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. (1ο τρίμηνο του 2012)
παρέχει ενημέρωση και προειδοποιήσεις σε κάθε ιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική του δραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του μέσου όρου των συγκρίσιμων ιατρών (τόσο στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσο και τους αυτούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, έως ότου ενοποιηθούν), καθώς και όταν παραβαίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. Τα εν λόγω ενημερωτικά στοιχεία παρέχονται τουλάχιστον κάθε μήνα, ενώ δημοσιεύεται και μία ετήσια έκθεση που καλύπτει: 1) τις ποσότητες και αξίες των συνταγών του κάθε ιατρού, τόσο σε σύγκριση με τους ομοταγείς του, όσο και με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, 2) τη συνταγογράφηση του κάθε ιατρού για γενόσημα φάρμακα, έναντι των πρωτοτύπων και εντός πατέντας φαρμάκων, και 3) τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών. (2ο τρίμηνο του 2012)
επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα μετά την αξιολόγηση και αναφορά αντιδεοντολογικών συμπεριφορών και σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη συνταγογράφηση, καθώς και μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου για τη συνταγογράφηση. Συνεχής ή επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη συνταγογράφηση, οδηγεί στην καταγγελία της σύμβασης μεταξύ ιατρού και Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθώς και στην οριστική απώλεια του δικαιώματος του ιατρού να συνταγογραφεί στο μέλλον φάρμακα που αποζημιώνονται από το κράτος / τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. (1ο τρίμηνο του 2012)
επικαιροποιεί συνεχώς τη θετική λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, κάνοντας χρήση του συστήματος αναφοράς τιμών που έχει αναπτυχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου. (1ο τρίμηνο του 2012)
επιλέγει έναν αριθμό από τα πλέον ακριβά φάρμακα που πωλούνται σήμερα στα φαρμακεία, τα οποία θα πωλούνται πλέον στα νοσοκομεία ή τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ώστε να μειωθεί η δαπάνη μέσω της εξάλειψης του κόστους που προέρχεται από τα περιθώρια εξωνοσοκομειακής διανομής και να επιτραπεί ο αυστηρός έλεγχος των ασθενών στους οποίους χορηγούνται τα φάρμακα. (1ο τρίμηνο του 2012).

 

Εάν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών. (2ο τρίμηνο του 2012).

 

Σε συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προμηθειών, η Κυβέρνηση διεξάγει τις απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση ενός σφαιρικού και ενιαίου πληροφοριακού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό σύστημα υγείας). (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Αυξανόμενη χρήση των γενοσήμων φαρμάκων

 

Ταυτόχρονα, υιοθετείται μία συνολική σειρά μέτρων για την προώθηση της χρήσης των γενοσήμων και φθηνότερων φαρμάκων. Ο στόχος των μέτρων αυτών είναι να αυξηθεί βαθμιαία και ουσιαστικά το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων έως 35% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που πωλούνται από τα φαρμακεία έως το τέλος του 2012, και έως 60% έως το τέλος του 2013. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

 

της μείωσης της μέγιστης τιμής του γενόσημου στο 40% της τιμής του πρωτότυπου εντός πατέντας φαρμάκου με την ίδια δραστική ουσία, τη στιγμή λήξης της πατέντας του. Η τιμή αυτή ορίζεται ως μέγιστη. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά. (1ο τρίμηνο του 2012)
της αυτόματης μείωσης των τιμών των πρωτότυπων φαρμάκων, μόλις λήξει η πατέντα τους (επώνυμα φάρμακα εκτός πατέντας) στο μέγιστο του 50% της τιμής που έχουν τη στιγμή που λήγει η πατέντα τους. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά. (1ο τρίμηνο του 2012)
της δημιουργίας δυναμικού ανταγωνισμού στην αγορά για τα γενόσημα φάρμακα, μέσω της μείωσης της τιμής κάθε γενόσημου που ακολουθεί, τουλάχιστον κατά 10% επί της μέγιστης τιμής. (4ο τρίμηνο του 2012)
της σύνδεσης χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής με τα γενόσημα φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς για αποζημίωση (χαμηλότερη του 40% της τιμής αναφοράς), με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της ουσιαστικής αύξησης της συμμετοχής στα ακριβότερα φάρμακα της κατηγορίας αναφοράς και στα νέα μόρια. (1ο τρίμηνο του 2012)
της δυνατότητας αποζημίωσης των πρόσφατα πατενταρισμένων φαρμάκων (δηλαδή των νέων μορίων) μόνο εφόσον τουλάχιστον τα 2/3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη τα αποζημιώνουν και στη βάση της κατάλληλης αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους από πλευράς κόστους, που έχει γίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. (1ο τρίμηνο του 2012)
της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, εκείνων που δεν είναι αποτελεσματικά ή αποδοτικά από πλευράς κόστους, με βάση την εμπειρία άλλων χωρών. (1ο τρίμηνο του 2012)
της επιβολής της υποχρέωσης στους ιατρούς να συνταγογραφούν με τη διεθνή επιστημονική ονομασία της δραστικής ουσίας και όχι με την εμπορική ονομασία. (1ο τρίμηνο του 2012)
της επιβολής της υποκατάστασης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με το χαμηλότερης τιμής προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας στην κατηγορία αναφοράς από τα φαρμακεία (υποχρεωτική υποκατάσταση με γενόσημα). (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση λαμβάνει περαιτέρω μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 40% της ποσότητας των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελείται από γενόσημα με τιμή χαμηλότερη από αυτή των παρόμοιων πρωτότυπων προϊόντων και εκτός πατέντας φαρμάκων. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί πιο συγκεκριμένα, καθιστώντας υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών που αναπτύσσονται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας και υπαγορεύοντας τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι ιατροί υιοθετούν ένα κώδικα δεοντολογίας (κανόνες και πρότυπα ηθικής) που διέπει τις σχέσεις μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας, ιατρών, ασθενών, φαρμακείων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Ο κώδικας αυτός θα επιβάλλει κατευθυντήριες οδηγίες και περιορισμούς στις προωθητικές δραστηριότητες των εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας και θα απαγορεύει κάθε άμεση (χρηματική και μη χρηματική) χορηγία συγκεκριμένων ιατρών (η χορηγία θα πρέπει να παρέχεται μέσω ενιαίας και διαφανούς μεθόδου), βάσει της διεθνούς ορθής πρακτικής. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση απλοποιεί τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες, ευθυγραμμισμένες με τα νομικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενοσήμων φαρμάκων. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Τιμολόγηση και χρήση διαγνωστικών υπηρεσιών

 

Οι τιμές για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους αναθεωρούνται με στόχο τη μείωση των σχετικών δαπανών κατά 45 εκατομμύρια ευρώ εντός του 2012 (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η κυβέρνηση ξεκινά να δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις για τη συνταγογράφηση και δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Παροχή υπηρεσιών Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση υλοποιείται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα με στόχο να μειωθούν οι υφιστάμενες ανεπάρκειες, να αξιοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας και έκτασης και να βελτιωθεί η ποιότητα φροντίδας προς τους ασθενείς. Ο στόχος είναι να μειωθούν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων κατά 8% εντός του 2012. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

 

της αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (περιλαμβανομένων των ιατρών) εντός και μεταξύ ιδρυμάτων και υγειονομικών περιφερειών,
της προσαρμογής της παροχής υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία εντός και μεταξύ νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια,
της αναθεώρησης των δραστηριοτήτων των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η αντιμετώπιση καρκινοπαθών ή ασθενών τελικού σταδίου, όπου χρειάζεται,
της αναθεώρησης των δομών επειγόντων περιστατικών και εφημεριών,
της βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. τομογράφων, εγκαταστάσεων ακτινοθεραπείας κ.λ.π.) ανάλογα με τις ανάγκες.

 

Η πρώτη ετήσια έκθεση για τη σύγκριση της απόδοσης των νοσοκομείων βάσει της καθορισμένης σειράς των δεικτών συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking indicators) θα δημοσιευθεί έως το τέλος Μαρτίου 2012.

 

Αμοιβές και διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας

 

Η Κυβέρνηση επικαιροποιεί την υφιστάμενη έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Υγείας για την παρουσίαση της διάρθρωσης του προσωπικού ανά ειδικότητα. Η εν λόγω έκθεση θα επικαιροποιείται ετησίως και θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για το σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων. Η έκθεση του 2012 θα παρουσιάζει επίσης σχέδια για την κατανομή και επιμόρφωση των ανθρώπινων πόρων για το διάστημα έως το 2013. Θα δίνει ακόμη οδηγίες για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ θα ορίσει ένα σχέδιο για την ανακατανομή του εξειδικευμένου και υποστηρικτικού προσωπικού εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και διατήρηση των επαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και των νοσηλευτών. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Το αναθεωρημένο σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τη σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας από την αξιοποίηση του προσωπικού (περιλαμβανομένης της μείωσης του κόστους των υπερωριών) θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ στο συνολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης που συνδέεται με τους μισθούς και τις αμοιβές των ιατρών το 2012. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Λογιστική και έλεγχος

 

Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία καθιερώνουν τα μητρώα ανάληψης δεσμεύσεων. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Έως το τέλος Μαρτίου 2012, η Κυβέρνηση δημοσιεύει τη μηνιαία έκθεση με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τη δαπάνη στον τομέα της υγείας από όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, με χρονικό περιθώριο τριών εβδομάδων μετά το τέλος του αντίστοιχου μήνα. Η εν λόγω έκθεση θα καθιστά δυνατή τη λεπτομερή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, περιλαμβάνοντας τόσο τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για τις δαπάνες / αγορές (σε δεδουλευμένη βάση) όσο και τις πραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση). Η έκθεση επίσης (1) θα περιγράφει την απόδοση των οργανισμών ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη συσσώρευση καθυστερούμενων καταβολών, (2) θα επισημαίνει όσους αθετούν τις υποχρεώσεις τους, και (3) θα συστήνει επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (έως ότου ενοποιηθούν) ξεκινούν να δημοσιεύουν μία ετήσια έκθεση για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Η ετήσια έκθεση και οι επί μέρους εκθέσεις συνταγογράφησης αναλύουν τη συνταγογραφική δραστηριότητα με ιδιαίτερη αναφορά στα πλέον ακριβά και πλέον χρησιμοποιούμενα φάρμακα. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Μηχανογράφηση νοσοκομείων και σύστημα παρακολούθησης

 

Οι απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες διεξάγονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ενοποιημένου συστήματος των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Κατά τη διάρκεια του 2012, λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της λογιστικής παρακολούθησης και τήρησης των λογαριασμών για τα ιατρικά υλικά και τα συστήματα τιμολόγησης, μέσω:

 

της εισαγωγής συστημάτων αναλυτικής λογιστικής κόστους και της τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία. (2ο τρίμηνο του 2012)
του υπολογισμού των αποθεμάτων και ροών των ιατρικών υλικών σε όλα τα νοσοκομεία, με τη χρήση του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για τα ιατρικά υλικά που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) με σκοπό την προμήθεια των ιατρικών υλικών (1ο τρίμηνο του 2012)
της άμεσης τιμολόγησης των συνολικών εξόδων θεραπείας (περιλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού) - δηλαδή το αργότερο εντός 2 μηνών, προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών / κατοίκων εξωτερικού. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

• της υλοποίησης της είσπραξης των συμμετοχών και της εφαρμογής μηχανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά και εξαλείφουν το φαινόμενο των ανεπίσημων πληρωμών στα νοσοκομεία. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχής ξεκινά να δίνει στοιχεία για τις δαπάνες, σε ευθυγράμμιση με τις βάσεις δεδομένων της Eurostat, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλαδή με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (από κοινού άσκηση συλλογής ερωτηματολογίων). (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων δίνει τη δυνατότητα μέτρησης των οικονομικών δεδομένων και των στοιχείων ιατρικών πράξεων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Επίσης, ο Υπουργός Υγείας ορίζει μία σειρά δεδομένων που δεν σχετίζονται με τις δαπάνες (π.χ. δείκτες ιατρικών πράξεων) σε ευθυγράμμιση με τις βάσεις δεδομένων υγείας της Eurostat, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη μελλοντική εξάπλωση των KEN - DRG (ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών) στα νοσοκομεία. (1ο τρίμηνο του 2012) Το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων θα συνεχίσει την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων για τους ασθενείς. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η Κυβέρνηση εφαρμόζει πιλοτικά ένα πρόγραμμα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλειών KEN - DRG (ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων), με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (με βάση μελλοντικές συμβάσεις - πακέτα μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας): Προς υποστήριξη της ανάπτυξης των KEN - DRG, η κυβέρνηση αναπτύσσει κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και αξιολογεί υφιστάμενα διεθνή παραδείγματα προγραμμάτων KEN - DRG, εξετάζοντας ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις για την κοστολόγηση των KEN - DRG και την αναλογικότητα των τιμολογίων που βασίζονται σε αυτά. Τα συστήματα KEN - DRG περιλαμβάνουν την αναλυτική καταχώρηση για τα έξοδα του προσωπικού. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Θα γίνει μία ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά προγράμματα των νοσοκομείων ενσωματώνουν τα DRG σε επίπεδο νοσοκομείου εν όψει της μελλοντικής αναφοράς κόστους με βάση τις ιατρικές πράξεις και του προϋπολογισμού πληρωμών βάσει προοπτικής δαπάνης για τα νοσοκομεία. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Κεντρική διαχείριση προμηθειών

 

Η κυβέρνηση συνεχίζει την κεντρική διαχείριση των προμηθειών μέσω της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και την περιφερειακή διαχείριση τους μέσω των Περιφερειακών Αρχών Υγείας, με στόχο την ουσιαστική αύξηση του αριθμού των δαπανών, και συνεπώς του μεριδίου των δαπανών, που καλύπτονται από τις κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας θα αναλάβει μία σημαντική προσπάθεια για να αξιοποιήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις συμβάσεις - πλαίσιο που αφορούν στα πλέον ακριβά φάρμακα που χρησιμοποιούνται εξωνοσοκομειακά, ώστε να μειωθεί σημαντικά η τιμή που πληρώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση καθιερώνει μηχανισμό παρακολούθησης των προμηθειών. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Ανεξάρτητη ομάδα κρούσης από εμπειρογνώμονες πολιτικής υγείας

 

Η Ανεξάρτητη Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Υγείας, πλέον συσταθείσα ως συμβουλευτική ομάδα, καταρτίζει μία ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

3. Ρύθμιση και εποπτεία χρηματοοικονομικού τομέα

 

Αξιολόγηση κεφαλαιακών αναγκών

 

Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να επιτύχουν ένα δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (core tier 1 capital ratio) στο 9% έως το 3ο τρίμηνο του 2012, φθάνοντας το 10% εντός του 2ου τριμήνου του 2012. Η Τράπεζα της Ελλάδας, με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, θα αναλάβει τη συνολική αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών πριν την εκταμίευση. Η αξιολόγηση αυτή θα βασιστεί σε άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test) η οποία θα δομηθεί, μεταξύ άλλων, βάσει των αποτελεσμάτων από τη διαγνωστική άσκηση της Black Rock για τα δάνεια, της επίπτωσης του PSI, και των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υποβάλει οι τράπεζες. Επίσης, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα προσδιοριστούν με βάση την απαίτηση να διατηρηθεί ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 7% υπό τριετές ακραίο δυσμενές σενάριο (απαιτήσεις πυλώνα II. Με βάση τις εν λόγω κεφαλαιακές ανάγκες που θα διαπιστωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι τράπεζες θα αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και θα υποβάλουν σχέδια αύξησης των κεφαλαίων έως το 1ο τρίμηνο του 2012.

 

Θα διεξαχθεί μία στρατηγική αξιολόγηση του τραπεζικού τομέα. Σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει μία εκτενή και αυστηρή αξιολόγηση κάθε τράπεζας, κάνοντας χρήση μίας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν, σε μη εξαντλητικούς όρους: την οικονομική ευρωστία των μετόχων και την προθυμία τους να εισφέρουν νέα κεφάλαια, την ποιότητα της διοίκησης και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, τα μεγέθη τους για κεφάλαια, ρευστότητα και κερδοφορία (προσανατολισμένες προς το μέλλον αλλά και λαμβάνοντας πληροφορίες από το παρελθόν) την ποιότητα της ταξινόμησης των κινδύνων τους από την Τράπεζα της Ελλάδας και το βιώσιμο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2012.

 

Βάσει της συνεχιζόμενης δουλειάς που έχει ανατεθεί στον εξωτερικό ελεγκτικό οίκο, θα ολοκληρωθεί μία μελέτη πριν την εκταμίευση σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστεί η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Η μελέτη θα καταδεικνύει τους νομικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς τομείς των διαφόρων λύσεων και θα παραθέτει τα αντίστοιχα κόστη.

 

Ανακεφαλαιοποίηση και ενέργειες εξυγίανσης

 

Οι τράπεζες θα έχουν το χρόνο για να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά. Βάσει της αξιολόγησης της βιωσιμότητας τους και των σχεδίων τους για άντληση κεφαλαίων, έως το τέλος Απριλίου 2012, η Τράπεζα της Ελλάδας θα κοινοποιήσει στις τράπεζες συγκεκριμένες προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων από την αγορά. Οι προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων θα οριστούν για κάθε τράπεζα, ανά περίπτωση, με μέγιστη διάρκεια έως το 3ο τρίμηνο του 2012, λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Οι τράπεζες που υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν και να λάβουν δημόσια στήριξη, κατά τρόπο που διατηρεί τα κίνητρα του ιδιωτικού τομέα για την εισφορά κεφαλαίων και ελαχιστοποιεί έτσι το βάρος προς τους φορολογούμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) μέσω κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων.

 

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι Ελληνικές τράπεζες έχουν επιχειρηματική αυτονομία τόσο de jure όσο και de facto. Τα δικαιώματα ψήφου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα είναι αυστηρά περιορισμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις (εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή στη μορφή των κοινών μετοχών είναι μικρότερη από ένα δεδομένο ελάχιστο ποσοστό των ολικών κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας).

 

Το ποσοστό αυτό θα οριστεί στον τροποποιημένο νόμο περί του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι μετοχές και / ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν θα μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε κανένα άλλο κρατικό φορέα με καμία μορφή. Στους ιδιώτες μετόχους θα παρέχονται κίνητρα για να αγοράσουν τις μετοχές που ανήκουν στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Υπουργική απόφαση η οποία θα συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα δώσει τις τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενσωματώνοντας τις εν λόγω αρχές, έως το 1ο τρίμηνο του 2012.

 

Οι τράπεζες που δεν υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων και / ή που δεν αντλούν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλύψουν τις κανονιστικές απαιτήσεις εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας θα εξυγιανθούν κατά ομαλό τρόπο και με το ελάχιστο κόστος για το Κράτος, κατά τρόπο που διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ο οποίος ακολουθεί το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εξυγίανση των στοιχείων του τραπεζικού συστήματος. Οι επιλογές της εξυγίανσης περιλαμβάνουν τα εργαλεία που διατίθενται από το νόμο όπως, μεταξύ άλλων, αγορά και ανάληψη (εντολή μεταβίβασης), μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα και ομαλή διάλυση.

 

Για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα παραμένει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο, έως το 2ο τρίμηνο του 2012, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει μία νέα άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test), βάσει των στοιχείων του τέλους του 2012, κάνοντας χρήση μεθοδολογίας που θα καθοριστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

 

Θα ψηφιστεί νομοθεσία πριν την εκταμίευση προς υποστήριξη της στρατηγικής για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών:

 

Απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Ο νόμος για τις τράπεζες (νόμος [Ν] 3601/2006) θα τροποποιηθεί προκειμένου να δοθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας η δυνατότητα να ορίσει νέα τραπεζικά κεφαλαιακά πρότυπα μέσω κανονισμών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδας θα εισάγει κανονισμούς που προβλέπουν τις αυξήσεις στις απαιτήσεις του δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων.
Τεχνικές διαστάσεις της εξυγίανσης των τραπεζών. Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές του πλαισίου της εξυγίανσης των τραπεζών και τις εμπειρίες που έχουν υπάρξει έως σήμερα οι αρχές θα ξεκαθαρίσουν τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και συνεπώς για τον ισολογισμό ανοίγματος των ενδιάμεσων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι αρχές θα ενισχύσουν επίσης το πλαίσιο ώστε να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές εξυγιάνσεις αρχικά θα χρησιμοποιήσουν συντηρητικές αποτιμήσεις των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών που έχουν αποτύχει, βάσει της δίκαιης αξίας τους, επιτρέποντας στη συνέχεια ένα κατάλληλο νομικό έλεγχο και ανατίμηση ακολουθούμενη από συμπληρωματικές μεταβιβάσεις στοιχείων εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι αρχές θα εντοπίσουν επίσης τα νομοθετικά εμπόδια της ευέλικτης διαχείρισης των συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο της εξυγίανσης των τραπεζών και θα υιοθετήσουν τις απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές για την άρση τους.
Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης. Ο νόμος για το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα τροποποιηθεί προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων και να προβλέπει περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για μια πενταετή περίοδο. Τα δικαιώματα ψήφου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα εξαρτώνται από το μέγεθος της εισφοράς κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, μέσω κοινών μετοχών. Εάν αυτή η εισφορά κεφαλαίου είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών μιας τράπεζας (που θα ορίζεται στο νόμο για το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου. Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει τις μετοχές του για μια περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη, για λόγους οικονομικούς και σταθερότητας της αγοράς. Αν, αντίθετα, αυτή η ιδιωτική εισφορά κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό αυτό, τα δικαιώματα ψήφου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να επιτρέπει στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να κατέχει τραπεζικές μετοχές για 5 έτη.
Πλαίσιο εξυγίανσης. Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας θα εισαγάγουν ένα σαφή διαχωρισμό των εποπτικών, εξυγιαντικών και αναδιαρθρωτικών λειτουργιών. Ειδικότερα, το νομικό πλαίσιο θα εκχωρήσει αρμοδιότητες εξυγίανσης σε ένα χωριστό τμήμα στην Τράπεζα της Ελλάδας και αρμοδιότητες αναδιάρθρωσης (που θα αφορούν στη διαχείριση όλων των προσωρινών πιστωτικών ιδρυμάτων) στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όσον αφορά στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδας θα εξακολουθήσει να επιδιώκει το ρόλο της χρηματοοικονομικής της σταθερότητας, ιδίως μέσω της εποπτικής της εξουσίας, ενώ το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνεχίσει να στοχεύει στη διασφάλιση των επενδύσεων του.

 

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίζει ότι υφίσταται διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης. Οι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε [...] δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στάδια θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εξυγίανση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και τις απαιτήσεις για τη συνεχή στήριξη ρευστότητας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει δεσμευτεί να διατηρεί συνεχή πρόσβαση σε στήριξη ρευστότητας εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδας, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, είναι έτοιμη να καταβάλει, έγκαιρα, επαρκή στήριξη ρευστότητας. Η επαρκής στήριξη της ρευστότητας, στο εγγύς μέλλον, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα σχέδια μείωσης της εξάρτησης των τραπεζών από την έκτακτη στήριξη εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Για το σκοπό αυτό, τα μεσοπρόθεσμα χρηματοδοτικά σχέδια θα επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η σταδιακή απελευθέρωση της έκτακτης στήριξης ρευστότητας γίνεται με ρυθμό συνεπή με το μακροοικονομικό, δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο του προγράμματος.

 

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης των οργανισμών χρηματοπιστωτικής εποπτείας:

 

Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

 

Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκρινίσει ότι το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει δύο τμήματα, αρμόδια για χωριστές λειτουργίες:

 

Ένα τμήμα αρμόδιο για τη διαχείριση των ιδιοκτησιακών του συμφερόντων σε τράπεζες για λογαριασμό της Κυβέρνησης. Υπό την ιδιότητα του αυτή, η εντολή του θα είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες υπό τη διαχείριση του λειτουργούν σε εμπορική βάση και ότι αποκαθίστανται σε ένα τμήμα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί εύρυθμα και κερδοφόρα, το οποίο μπορεί, τελικά, να επιστρέψει στην ιδιωτική ιδιοκτησία, με έναν ανοικτό και διάφανη τρόπο.

 

Ένα τμήμα για τη διαχείριση των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (bridge banks), που θα συσταθεί μετά την εξυγίανση μη βιώσιμων τραπεζών. Θα αναλάβει το ρόλο αυτό με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, βάσει μιας συνολικής στρατηγικής που θα έχει συμφωνηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας το Υπουργείο Οικονομικών και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και σε συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Κατά καιρούς, η λειτουργία αυτή μπορεί να απαιτεί χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του αναδιαρθρωτικού ρόλου της. Οι χρηματοδότησες αυτές θα μειωθούν, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου, με συνεισφορά του Κλάδου Καταθετών του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ανάλογα με την έκταση των υποχρεώσεών του για ασφάλιση των καταθέσεων.

 

Η Κυβέρνηση θα αναθεώρησα τη διοικητική δομή του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε αυτό να περιλαμβάνει ένα Γενικό Συμβούλιο και μια Εκτελεστική Επιτροπή:

 

Το Γενικό Συμβούλιο θα έχει πέντε μέλη: δύο μέλη, συμπεριλαμβανόμενου και του Προέδρου, με σχετική διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, ένα άλλο μέλος, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και ένα μέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Όλα τα μέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, με την έγκριση της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ (EWG) εκτός από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τον υποψήφιο από την Τράπεζα της Ελλάδας. Οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο Συμβούλιο θα διατηρηθούν.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει τρία μέλη: δύο μέλη - ένα εκ των οποίων θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος - με διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και την εξυγίανση τραπεζών και ένα μέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Όλα τα μέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών με την έγκριση του EWG. To προσωπικό και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος δεν θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Η Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα υιοθετήσει κανονισμούς προκειμένου να συνδράμει το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην εκτέλεση της εντολής του με πλήρη αυτονομία και, ταυτόχρονα θα συνεργάζεται αποτελεσματικά με το Υπουργείο Οικονομικών. Θα καλύπτει τις ιεραρχικές σχέσεις και συχνότητες, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (και τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών σ' αυτές), την επενδυτική εντολή και το επιχειρηματικό σχέδιο, τη, σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών (στο ρόλο του ως μετόχου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), και την πολιτική αποδοχών.

 

Ελληνικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

 

Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση του Κλάδου Καταθετών του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, με αναθεώρηση του νόμου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ώστε: (i) να καθορίζει ότι τα τέλη θα αυξάνονται εάν τα κεφάλαιά του μειωθούν κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο κάλυψης των ασφαλισμένων καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (ii) να διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση των επανακαταθέσεων των κεφαλαίων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και να εξαλείφει σταδιακά τις επανακαταθέσεις σε καλυπτόμενες τράπεζες, όπως θα το επιτρέπουν οι εξελίξεις της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού τομέα, και (iii) να διευκρινίζει ότι το καθεστώς του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ως προνομιούχου πιστωτή, δεν θα προσκρούει στις απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί με χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, κατά την έννοια της οδηγίας για τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, και ότι θα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά στους ενέγγυους πιστωτές εν γένει. Με σκοπό τον περιορισμό τυχόν πραγματικών ή αντιληπτών συγκρούσεων συμφερόντων, η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων θα απαγορεύεται στα άτομα που εμπλέκονται ενεργά σε πιστωτικά ιδρύματα και εισαγάγονται στο νόμο ισχυροί κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Κυβέρνηση θα προβεί, επίσης, σε μεταρρύθμιση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης της Τράπεζας της Ελλάδας. Ενόψει της ευθύνης της Τράπεζας της Ελλάδας για εξυγίανση, αναδιάρθρωση και εποπτεία, οι αρχές θα αναθεωρήσουν το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδας, ώστε αυτό να προβλέπει συλλογική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών (Διοικητή και Υποδιοικητών) και συνεχή λογοδοσία μέσω της εσωτερικής εποπτείας από μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανόμενης και της εποπτείας σε άλλα θέματα, πλην των καθηκόντων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών - ΕΣΚΤ). Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει, επίσης, τη δομή και τα δικαιώματα των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδας ώστε να εξαλείψει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στο ρόλο δημόσιας πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας (π.χ. απαγορεύοντας στα εποπτευόμενα ιδρύματα τις μετοχικές συμμετοχές και καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο στον αριθμό ψήφων που μπορεί να ασκήσει ο καθένας ή συγγενείς ιδιώτες μέτοχοι) μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012.

 

4. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης

 

4.1. Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας

 

Δεδομένου ότι η έκβαση του κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την ενθάρρυνση της ταχείας προσαρμογής του κόστους εργασίας ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία και να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα με βάση το κόστος, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, για την ευθυγράμμιση των συνθηκών της εργασίας στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις με αυτές του υπόλοιπου ιδιωτικού τομέα και για την ευελιξία των συμφωνιών για τις ώρες εργασίας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να στοχεύει στη μείωση του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% στο διάστημα 2012 - 2014. Συγχρόνως, η Κυβέρνηση θα προωθήσει την ομαλή διαπραγμάτευση των μισθών στα διάφορα επίπεδα και θα καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία.

 

Εξαιρετικά νομοθετικά μέτρα για το καθορισμό των μισθών

 

Πριν την εκταμίευση, υιοθετούνται τα παρακάτω μέτρα:

 

Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν κατά 22% σε σύγκριση με το επίπεδο που ίσχυε την 01-01-2012. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας θα μειωθούν κατά 32% χωρίς περιοριστικούς όρους.
Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.

 

Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα καθορισμού των μισθών

 

Η Κυβέρνηση θα εργασθεί μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους για τη μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού των μισθών σε εθνικό επίπεδο. Έως το τέλος Ιουλίου 2012 θα καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται στην εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

 

Μέτρα για την ενθάρρυνση της επαναδιαπραγμάτευσης των συλλογικών συμβάσεων

 

Πριν την εκταμίευση, τροποποιείται η νομοθεσία περί συλλογικών συμβάσεων με σκοπό τη προώθηση της προσαρμογής του συλλογικά διαπραγματευόμενου μισθού και των μη μισθολογικών όρων στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, σε τακτική και συχνή βάση. Ο νόμος [Ν] 1876/1990 θα τροποποιηθεί ως εξής:

 

Συλλογικές συμβάσεις που αφορούν μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους μπορούν να συναφθούν για μέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί για 24 μήνες ή περισσότερο, θα έχουν υπολειπόμενη διάρκεια 1 έτους.
Συλλογικές συμβάσεις που έχουν λήξει θα παραμείνουν σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Εάν δεν συναφθεί νέα συμφωνία, μετά το διάστημα αυτό, η αμοιβή θα επανέλθει στο βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας συλλογικής σύμβασης ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων.

 

Αυξάνοντας τη δυναμική των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας

 

Πριν την εκταμίευση, αναθεωρείται η νομοθεσία ώστε να λαμβάνει χώρα διαιτησία όταν αυτό συμφωνηθεί από εργαζομένους και εργοδότες. Η κυβέρνηση θα ξεκαθαρίσει ότι η διαιτησία ισχύει μόνο για το βασικό μισθό και όχι για άλλες αμοιβές, και ότι λαμβάνονται υπόψη μαζί με τις νομικές διαστάσεις, οι οικονομικές και οι χρηματοπιστωτικές.
Επίσης, έως τον Οκτώβριο του 2012, θα καταρτιστεί μία ανεξάρτητη αξιολόγηση της λειτουργίας της διαιτησίας και της μεσολάβησης, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες διαιτησίας και μεσολάβησης ώστε να διασφαλιστεί πως οι αποφάσεις της διαιτησίας αντανακλούν επαρκώς τις ανάγκες της μισθολογικής προσαρμογής.

 

Δεσμεύσεις από το παρελθόν και ειδικοί εργασιακοί όροι

 

Πριν την εκταμίευση, καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.
Η κυβέρνηση διεξάγει μία αναλογιστική μελέτη των πρώτου πυλώνα συνταξιοδοτικών ταμείων σε εταιρείες όπου οι εισφορές για τα ταμεία αυτά υπερβαίνουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις / βιομηχανίες που καλύπτονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση τη μελέτη αυτή, η Κυβέρνηση μειώνει τις κοινωνικές εισφορές για τις εταιρείες αυτές κατά δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Μη μισθολογικά εργασιακά κόστη, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής

 

Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία ώστε να μειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι αυτό θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Τα ποσοστά εισφορών θα μειωθούν μόνο όταν υπάρχουν μέτρα επαρκή για να καλύψουν την απώλεια εσόδων. Τα μέτρα που θα χρηματοδοτήσουν την μείωση των ποσοστών θα νομοθετηθούν σε δύο φάσεις. Πρώτον, πριν την εκταμίευση, θα υιοθετηθεί νομοθεσία να κλείσουν μικροί φορείς ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, Οργανισμός Εργατικής Εστίας), με μεταβατική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Δεύτερον, έως τέλος Σεπτέμβρη 2012, η κυβέρνηση θα προσαρμόσει τις συντάξεις (προστατεύοντας τους συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα) και θα προσαρμόσει τη βάση για την είσπραξη των εισφορών.

 

Θα διεξαχθεί μία ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής και των δραστηριοτήτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Θα παρουσιαστούν οι διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας που διαπιστώνεται στην προαναφερόμενη αξιολόγηση. Οι εν λόγω ενέργειες ενδεχομένως να περιλαμβάνουν κάποιες αλλαγές στην οργάνωση και τον τρόπο εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχυμένους μηχανισμούς κατά της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και ενισχυμένες χρηματικές και νομικές κυρώσεις για παραβάσεις νόμων, εργασιακών κανονισμών και για εισφοροδιαφυγή. Θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ως προς τον αριθμό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν (2ο τρίμηνο του 2012).

 

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα αναπτυχθεί ένα πλήρως διαρθρωμένο σχέδιο για την είσπραξη των κοινωνικών εισφορών. Ήδη έως το τέλος Μαρτίου 2012, η είσπραξη των φόρων και των κοινωνικών εισφορών των μεγαλύτερων οφειλετών ενοποιείται, και θα υπάρξουν κοινοί έλεγχοι των φόρων και των κοινωνικών εισφορών για τους μεγάλους πληρωτές.

 

Η Κάρτα Εργασίας θα εισαχθεί σταδιακά από το Μάρτιο του 2012 και κάθε επιχείρηση σε συγκεκριμένους τομείς θα υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί έως το τέλος του 2012. Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας, θα καταστεί υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα (2ο τρίμηνο του 2012).

 

4.2. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές

 

Νομοθετικά Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα

 

Εφαρμογή του Κεφαλαίου Α του νόμου 3919/2011

 

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο (δηλαδή νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) των ακόλουθων επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων συνάδει πλήρως με το Κεφάλαιο Α του νόμου 3919/2011:

 

Ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή i) ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, ιδιωτικοί όμιλοι ιατρών και οδοντιάτρων, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), ii) μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών, iii) οδοντοτεχνικά εργαστήρια, iv) καταστήματα οπτικών και φακών επαφής, v) κέντρα φυσιοθεραπείας, vi) κέντρα αισθητικής, vii) επιχειρήσεις υπηρεσιών αδυνατίσματος / διατροφής
Φορτοεκφορτωτές / φορτωτές για χερσαίες επιχειρήσεις σε κεντρικές αγορές
Ορκωτοί εκτιμητές
Λογιστές και φοροτεχνικοί
Αναλογιστές
Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης
Ιδιωτικά συμβουλευτικά γραφεία για θέματα εργασίας
Τουριστικοί οδηγοί
Μεσίτες ακινήτων

 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της μία έκθεση (1ο τρίμηνο του 2012) σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3919/2011, η οποία περιλαμβάνει:

 

κατάλογο των επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου,
χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο και την εξάλειψη ασυνεπειών μεταξύ του Κεφαλαίου Α του νόμου 3919/2011 και των κανονισμών (δηλαδή νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων) των επαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο εν λόγω κεφάλαιο. Το χρονοδιάγραμμα προσδιορίζει τον κατάλογο των επαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την οικονομική τους σημασία, η οποία θα αξιολογείται κάθε τρίμηνο με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία έως το τέλος του 2012.

 

Αναφορικά με τα επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισμών σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος, η κυβέρνηση θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2012, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Β του νόμου 3919/2011

 

Επίσης, η Κυβέρνηση υιοθετεί σχετική νομοθεσία (2ο τρίμηνο του 2012) για:

 

την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων, με τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών:

- τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της επαγγελματικής οργάνωσης

- την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά ανά αξίωμα

- τα ποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υπηρεσίας που παρέχεται από τις επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και τους κανόνες για τον υπολογισμό και την εφαρμογή αυτών

- στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα πάντοτε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

- στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με αξιώσεις ή παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές ή οργανώσεις καθώς και τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης των εν λόγω αξιώσεων ή παραπόνων, σύμφωνα πάντοτε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

- τυχόν αλλαγές στους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας, εάν υφίστανται

- τους κανόνες σχετικά με το ασυμβίβαστο και οποιαδήποτε κατάσταση χαρακτηρίζεται από σύγκρουση συμφερόντων και σχετίζεται με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

 

Πρόσθετα μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

 

Σχετικά με τις καθορισμένες αμοιβές που ισχύουν για τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα:

 

Η Κυβέρνηση τροποποιεί το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αμοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η πάγια αμοιβή ανά m2 με τη μέγιστη αμοιβή (2ο τρίμηνο του 2012).
Για τα νομικά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση εκδίδει ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο ορίζει προκαταβαλλόμενα ποσά για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου (ορίζει δηλαδή ένα σύστημα προκαταβαλλόμενων καθορισμένων / προσυμφωνημένων ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο, το οποίο δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο ποσό αναφοράς). (1ο τρίμηνο του 2012).
Η Κυβέρνηση διεξάγει μία αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεων τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογημένες. (1ο τρίμηνο του 2012).
Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέτρα για την αποσύνδεση της φορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των (τυχόν) μερισμάτων και των καταβολών προς τις επαγγελματικές ενώσεις από τις δικηγορικές αμοιβές. (Απρίλιος 2012).
Η Κυβέρνηση ορίζει τις εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις, οι οποίες εισφορές αντανακλούν τα λειτουργικά έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εν λόγω οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα (3ο τρίμηνο του 2012).

 

Αναθεώρηση των περιορισμών στις δραστηριότητες των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων:

 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ελέγχου των κανονισμών των επαγγελμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτιολόγηση και η αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα. (2ο τρίμηνο του 2012)
Η Κυβέρνηση τροποποιεί τις αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, ξεκινώντας από τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Μεταρρύθμιση του κώδικα περί δικηγόρων

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Κώδικα περί Δικηγόρων, η Κυβέρνηση τροποποιεί τους όρους εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος. Το προσχέδιο νόμου κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Φεβρουαρίου 2012 και υιοθετείται έως το τέλος Ιουνίου 2012.

 

Πριν το τέλος Ιουνίου 2012, υιοθετείται νομοθεσία για:

 

• την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά με την τιμολόγηση, την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο νόμο 3919/2011, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα,

 

- καταργείται το άρθρο 42.1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3026/1954 σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών,

- καταργούνται τα άρθρα 92.2 και 92Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3026/1954 που προβλέπουν το ελάχιστο ποσό που οφείλεται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή. Το παρόν προβλέπεται με την επιφύλαξη ύπαρξης κανόνων αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους.

 

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

 

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (μεταξύ άλλων, σχετικά με τα διπλώματα που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης).

 

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση:

 

συνεχίζει να επικαιροποιεί τα στοιχεία ως προς τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν προς αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
παρουσιάζει προσχέδιο νόμου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012, προς υιοθέτηση εντός του 2ου τριμήνου του 2012, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα οποία απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι των διπλωμάτων που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη Μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.

 

Οδηγία των Υπηρεσιών

 

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την υιοθέτηση των αλλαγών στην υφιστάμενη τομεακή νομοθεσία για σημαντικούς τομείς υπηρεσιών, όπως το λιανικό εμπόριο (π.χ. υπαίθριες αγορές και υπαίθριο εμπόριο), η γεωργία (π.χ. σφαγεία), η απασχόληση (γραφεία εύρεσης εργασίας), οι υπηρεσίες ακινήτων και οι τεχνικές υπηρεσίες (ενότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος). Η Κυβέρνηση επίσης υιοθετεί αλλαγές στους κανονισμούς των υπολοίπων τομέων, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία.

 

Οι κανονισμοί θα πρέπει:

 

να διευκολύνουν την εγκατάσταση:

 

- καταργώντας ή τροποποιώντας τις απαιτήσεις που απαγορεύονται από την Οδηγία των Υπηρεσιών,

- καταργώντας ή τροποποιώντας αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις, περιλαμβανομένων όσων σχετίζονται με ποσοτικούς και εδαφικούς περιορισμούς, απαιτήσεις νομικής μορφής, απαιτήσεις μετοχικής σύνθεσης, προκαθορισμένες ελάχιστες και / ή μέγιστες αμοιβές και περιορισμούς σε πολυκλαδικές δραστηριότητες.

να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, ούτως ώστε οι πάροχοι των εν λόγω διασυνοριακών υπηρεσιών να πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις του ελληνικού δικαίου, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν προβλέπεται από τα άρθρα 16 ή 17 της Οδηγίας των Υπηρεσιών),
να παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών ορίζοντας στη σχετική (τομεακή) νομοθεσία ποιες απαιτήσεις δύνανται και ποιες απαιτήσεις δεν δύνανται να εφαρμοστούν στις διασυνοριακές υπηρεσίες.

 

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω εκκρεμούντες κανονισμοί υιοθετούνται έως το 1ο τρίμηνο του 2012:

 

Νόμος που παρέχει τη δυνατότητα δεύτερης εγκατάστασης για ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, εξαλείφοντας τα προκαθορισμένα μέγιστα ποσοστά, καταργώντας την απαίτηση για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων και επιτρέποντας τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας,
Νόμος περί μεσιτών ακίνητης περιουσίας,
Προεδρικό διάταγμα το οποίο καταργεί την οικονομική δοκιμασία για το άνοιγμα σφαγείων.

 

Η Κυβέρνηση διεξάγει μία ανάλυση αναλογικότητας των περιορισμών που ισχύουν στο υπαίθριο / πλανόδιο εμπόριο για κριτήρια κοινωνικής πολιτικής. (1ο τρίμηνο του 2012).

 

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει επίσης:

 

ότι το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (EKE) (Point of Single Contact) λειτουργεί πλήρως για όλους τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία των Υπηρεσιών,
ότι το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης διακρίνει τις διαδικασίες που ισχύουν για όλους τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και σε εκείνες που ισχύουν για τους διασυνοριακούς παρόχους (ιδιαίτερα για τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα),
ότι υπάρχει επαρκής σύνδεση μεταξύ του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης και των υπολοίπων αρμοδίων αρχών (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών μιας στάσης (one-stop shops) των επαγγελματικών ενώσεων και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων). (1ο τρίμηνο του 2012).

 

Μελέτες για την ευελιξία τιμών

 

Η Κυβέρνηση ελέγχει τους βασικούς τομείς υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της λιανικής και χονδρικής διανομής) και καταρτίζει, ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ευελιξίας των τιμών στις αγορές προϊόντων. (Απρίλιος 2012).

 

Επιχειρηματικό περιβάλλον

 

Πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί πακέτο μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για:

 

Να αναθεωρήσει και να κωδικοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις εξαγωγές (δηλαδή του νόμου [Ν] 936/1979 και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3999/1959), να καταργήσει την υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του Εμπορικού Επιμελητηρίου και να καθορίσει το πλαίσιο για την εισαγωγή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου εξαγωγών. (1ο τρίμηνο του 2012)
Να τροποποιήσει τα άρθρα 26.2, 43Β, 49.1, 49.5 69.3 και 70.1 του νόμου [Ν] 2190/1920, τα αντίστοιχα άρθρα του νόμου [Ν] 3190/1955 και κάθε άλλη νομική διάταξη προκειμένου να άρει την απαίτηση δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες κάθε είδους στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης / ΓΈΜΗ. (1ο τρίμηνο του 2012)
Να καταργήσει το άρθρο 24 του νόμου 2941/2001, το οποίο απαγορεύει την πώληση εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους αγοράς. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του νόμου 3959/2001 περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης με τη μορφή της επιθετικής πολιτικής τιμών και του νόμου [Ν] 149/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού. (1ο τρίμηνο του 2012)
Να άρει τα εμπόδια προκειμένου οι έμποροι λιανικής να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, όπως προβλέπει ο νόμος 3526/2007 και η νομοθεσία εφαρμογής του. (1ο τρίμηνο του 2012)
Να καταργήσει τα άρθρα 9 και 12 της υπουργικής απόφασης Α2-3391 σχετικά με την υποβολή τιμοκαταλόγων χονδρικής, στοιχείων κόστους και συμβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. (1ο τρίμηνο του 2012)
Να τροποποιήσει το άρθρο 22 του νόμου 3054/2002 που ρυθμίζει την αγορά πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, καθώς και την υπουργική απόφαση εφαρμογής της, προκειμένου να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με παράλληλη εφαρμογή του τρέχοντος συστήματος υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περιτροπής, σε ορισμένο αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας. (1ο τρίμηνο του 2012)
Να τροποποιήσει το άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου 3897/2010 προκειμένου α) να μειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπει το εν λόγω άρθρο μεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα 50 άτομα, β) να καταργηθεί η απαίτηση κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια υγρών καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου 3897/2010 και γ) να τροποποιηθεί το άρθρο 11, παράγραφος 6 του ίδιου νόμου προκειμένου να επιτραπεί σε πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου να ανοίξουν πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα. (2ο τρίμηνο του 2012)
Να καταργήσει το άρθρο 12, παράγραφος 2, του νόμου 3853/2010, το οποίο προβλέπει ότι τα προσύμφωνα σύσταση εταιριών θα πρέπει να προτείνονται αρχικά από τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους προτού το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορέσει να εκδώσει τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται σε αυτό. (1ο τρίμηνο του 2012)
Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,15% (που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση [Α] 25323/1960 και το άρθρο 64 του νόμου 1249/1982), η οποία επιβάλλεται επί της αξίας CIF (κόστος ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του Λογαριασμού Αρωγής Εξωτερικού Εμπορίου (Assistance Account of Foreign Trade). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. (2ο τρίμηνο του 2012)
Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,5% που προβλέπει ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 788/1948 και ο νόμου [Ν] 3883/1958 επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Ακαδημίας Αθηνών, και για την προώθηση των εξαγωγών. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. (2ο τρίμηνο του 2012)
Να παύσει τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού υπέρ της εκτέλεσης εργασιών που προβλέπει το υπ' αριθμόν Τ4363/1236. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. (2ο τρίμηνο του 2012)
Να παύσει τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους επί της τιμής των καυσίμων υπέρ του Ταμείου Αμοιβαίας Κατανομής Χειριστών Αντλιών Πετρελαίου Υγρών Καυσίμων (Mutual Distribution Fund of the Oil-Pump Operators of Liquid Fuel). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Εφαρμογή του νόμου 3982/2011 περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

 

Η Κυβέρνηση:

 

Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το βαθμό όχλησης που προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφος 9, του νόμου 3982/2011. (Μάρτιος του 2012)
Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους τυποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους για βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, παράγραφος 1, του νόμου 3982/2011. (Μάρτιος του 2012)
Εκδίδει προεδρικά διατάγματα για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τεχνικών βιομηχανίας, υδραυλικών, τεχνικών υγρών και αερίων καυσίμων, ψυκτικών και χειριστών μηχανημάτων στις κατασκευές, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 4, του νόμου 3982/2011. (Μάρτιος του 2012).
Εκδίδει προεδρικά διατάγματα για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας ηλεκτρολόγων, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 4, του νόμου 3982/2011. (Μάιος του 2012)
Εκδίδει προεδρικό διάταγμα για τους Πιστοποιημένους Επιθεωρητές, όπως προβλέπει το άρθρο 27, παράγραφος 4, του νόμου 3982/2011. (2ο τρίμηνο του 2012)
Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρηματικών πάρκων, όπως προβλέπει το άρθρο 46, παράγραφος 6, του νόμου 3982/2011. (Μάρτιος του 2012)

 

Εφαρμογή του νόμου 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

 

Η Κυβέρνηση:

 

Εκδίδει την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει το άρθρο 2, παράγραφος 7, του νόμου 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, η οποία παραθέτει τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών ορών σύμφωνα με τον τύπο του έργου ή της δραστηριότητας. (2ο τρίμηνο του 2012)
Εκδίδει τις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 3, του νόμου 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (πλην των βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η οποία παραθέτει τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β, και το άρθρο 2, παράγραφος 12, του νόμου 4014/2011 για τον περαιτέρω προσδιορισμό της διαδικασίας και των συγκεκριμένων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Ελλάδα φιλική στις επιχειρήσεις

 

Η Κυβέρνηση, δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο ένα σχέδιο για μια Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα το οποίο αντιμετωπίζει τους εναπομείναντες περιορισμούς για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις επενδύσεις και την καινοτομία, οι οποίοι δεν καλύπτονται από άλλο σημείο του παρόντος μνημονίου. (τέλος Φεβρουαρίου 2012)

 

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει το σχέδιο δράσης για μια Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα. (1ο τρίμηνο του 2012) Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν μεταξύ άλλων:

 

στην ολοκλήρωση της δημιουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με την άμεση λήψη μέτρων για την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων Γενικού Εμπορικού Μητρώου, την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτυακών υπηρεσιών και της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών, τη διασύνδεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με τα πληροφοριακά συστήματα του Επιμελητηρίου και με το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Point of Single Contact), προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο για την ίδρυση επιχειρήσεων όσο και των διοικητικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Έως τον Ιούλιο του 2012, όλες οι εταιρίες που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα θα πρέπει να μπορούν να δημοσιεύουν όλα τα σχετικά εταιρικά στοιχεία μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
στην απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας
στην ανάπτυξη ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου το οποίο θα συγκεντρώνει τις τυποποιημένες εμπορικές πληροφορίες και θα απλουστεύει τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται για τις εξαγωγές
στην αντιμετώπιση των περιορισμών στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κενών εμπορευματοκιβωτίων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Κτηματολόγιο και χωροταξικός σχεδιασμός

 

Η Κυβέρνηση επιταχύνει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, προκειμένου:

 

να προκηρύξει όλα τα εναπομείναντα δικαιώματα (περίπου 15 εκατομμύρια) και να κατακυρώσει κτηματολογικά έργα για 7 εκατομμύρια δικαιώματα (4ο τρίμηνο του 2012)
να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες όλων των υποθηκοφυλακείων και συμβολαιογραφείων και να μεταφέρει όλες τις νεοεγγραφείσες πράξεις στο κτηματολόγιο έως το 2015
να δημιουργήσει κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας για μεγάλα αστικά κέντρα έως το 2015
να δημιουργήσει πλήρες κτηματολογικό μητρώο και κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.

 

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων προκειμένου να τα καταστήσει συμβατά προς τα τέσσερα κλαδικά σχέδια για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιμη ενέργεια. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία προκειμένου (α) να απλουστεύσει και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολεοδομικές διαδικασίες, (β) να επικαιροποιήσει και να κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα. (3ο τρίμηνο του 2012) Υιοθετεί επίσης νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων (2ο τρίμηνο του 2012) και αδειοδοτεί τουλάχιστον δύο χώρους διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων έως το (4ο τρίμηνο του 2012).

 

Λοιπά μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

 

Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων: ο κατάλογος των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2011 εξειδικεύεται περαιτέρω με α) τον προσδιορισμό των δικαιούχων, β) τον προσδιορισμό της νομικής βάσης κάθε εισφοράς και β) με την ποσοτικοποίηση των εισφορών που καταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, με σκοπό τον εξορθολογισμό αυτών των εισφορών και / ή τη διοχέτευση αυτών μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. (2ο τρίμηνο του 2012)
Αγορανομικές διατάξεις: Ολοκληρώνεται η αναθεώρηση της Υπουργικής Απόφασης Α2-3391/2009 για τις αγορανομικές διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία (Μάρτιος του 2012). Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να προσδιοριστούν τα διοικητικά βάρη και τα περιττά εμπόδια για τον ανταγωνισμό και να αναπτυχθούν εναλλακτικές, λιγότερο περιοριστικές πολιτικές ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κυβέρνησης. Η αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση για τις αγορανομικές διατάξεις υιοθετείται τον Απρίλιο του 2012.
Έλεγχος των κανονισμών που περιορίζουν την επιχειρηματικότητα: Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει διαρθρωμένη ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η ρύθμιση σε τομείς όπως οι άδειες, οι κανόνες υγείας και ασφάλειας και η πολεοδομία, μπορούν να περιορίσουν άσκοπα την επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό σε σημαντικούς τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, τα οικοδομικά υλικά ή ο τουρισμός. Ομοίως η Κυβέρνηση επιδιώκει να απλουστεύσει τους κανονισμούς επιχειρήσεων σε τομείς όπως η καταχώρηση νέων επιχειρήσεων και η ρύθμιση της λογιστικής. (3ο τρίμηνο του 2012) Εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της ανάλυσης, η Κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ή άλλες ενέργειες για την άρση των δυσανάλογων ρυθμιστικών επιβαρύνσεων.
Πολεοδομική μεταρρύθμιση: Η Κυβέρνηση αναθεωρεί και τροποποιεί τη γενική νομοθεσία περί πολεοδομίας και χωροταξίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση ακινήτων για ιδιωτικές επενδύσεις και στην απλούστευση και επιτάχυνση των χωροταξικών σχεδίων. (3ο τρίμηνο του 2012)
Ανάπτυξη ολοκληρωμένης και απλουστευμένης διαδικασίας για τις εξαγωγικές και τελωνειακές διατυπώσεις. Έως τα τέλη Μάριου 2012 το ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εξαγωγών. Έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2012, (α) το ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισαγωγών, (β) οι προ-τελωνειακές διαδικασίες (δηλαδή πιστοποιητικά, άδειες, καθώς και ενέργειες και φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία) εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βέλτιστες πρακτικές (γ) η νομοθεσία εναρμονίζεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κοινούς κανόνες τελωνειακών διαδικασιών εξαγωγών και εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής διαδικασίας εκτελωνισμού, και γίνονται επιθεωρήσεις βάσει κίνδυνου, (δ) το επίπεδο (αριθμός) των τελωνειακών ελέγχων (σε υλικά και έγγραφα) εναρμονίζεται επίσης με τις βέλτιστες πρακτικές, (ε) θεσπίζεται το ενιαίο ηλεκτρονικό παράθυρο εξαγωγών μετά την απλοποίηση των προ-τελωνειακών εξαγωγών και γίνεται η διασύνδεση με το ηλεκτρονικό τελωνείο προκειμένου να παρέχεται ενιαίο σημείο εισόδου για τους εξαγωγείς.
Αποθέματα ασφαλείας αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου: Η Κυβέρνηση μεταφέρει την Οδηγία 2009/119 που επιβάλλει στα κράτη - μέλη υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και / ή προϊόντων πετρελαίου. (4ο τρίμηνο του 2012)
Παρουσιάζεται εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθεί ο νόμος 3853/2010 σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σύστασης επιχείρησης και να επαληθευτεί ότι βρίσκεται σε ισχύ η δευτερεύουσα νομοθεσία. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Μεταφορές

 

Οδικές

 

Υποβάλλεται έκθεση για τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και παρουσιάζονται οι επιλογές απελευθέρωσης. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η μεταβατική περίοδος που θεσπίζεται με το νόμο 3887/2010 για τη μείωση του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών έληξε τον Ιανουάριο του 2012. Πριν από την εκταμίευση, δημοσιεύεται η απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία, όπως προβλέπεται στον εν λόγω νόμο (άρθρο 14, παράγραφος 11), με προσδιορισμό του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών. Το εν λόγω κόστος είναι διαφανές, υπολογίζεται αντικειμενικά σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων του οδικού μεταφορέα και δεν υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος.

 

Σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής του νόμου 3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση αίρει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Λιμένες

 

Η Κυβέρνηση καθορίζει στρατηγική για την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών, προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και την κατανομή των πόρων. Η στρατηγική θα διασφαλίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων ΔΕΔ-Μ και τη δημιουργία των προβλεπόμενων διαδρόμων. Θα διασφαλίζει επίσης την αποδοτική χρήση των εκχωρούμενων ποσών από το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Αεροπορία

 

Η Κυβέρνηση υποβάλλει έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευθούν σε ομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες, διασφαλίζοντας ότι οι θα καταστούν οικονομικά βιώσιμοι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρεαλιστικών προβλέψεων που προσδιόρισαν οι διορισμένοι οικονομικοί σύμβουλοι. (2ο τρίμηνο του 2012) Αφού διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των περιφερειακών αερολιμένων, η Κυβέρνηση εισαγάγει στρατηγική αποτελεσματικών συναλλαγών που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση τους. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Σιδηρόδρομοι

 

Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων θεσπίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές. Προσδιορίζει τα στοιχεία αναφοράς για την αποτελεσματικότητα κόστους του υπεύθυνου υποδομών. Η αρχή διενεργεί διαδικασίες με δική της πρωτοβουλία και τηρεί τις νομικές προθεσμίες για τις αποφάσεις αυτές, όπως ορίζονται στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διεθνούς κυκλοφορίας. Όλοι οι χειριστές λαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση θεσπίζει ανεξάρτητες αναθέτουσες αρχές επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, που μπορούν να διενεργούν ανοιχτούς διαγωνισμούς. Οι συμβάσεις που συνάπτονται το 2014 ή αργότερα θα κατακυρώνονται γενικώς με ανοιχτό διαγωνισμό. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις σε πρόσωπα που περιλαμβάνουν τους νικητές των εν λόγω διαγωνισμών. Τα δικαιολογητικά για την προκήρυξη της πρώτης δέσμης υπηρεσιών είναι έτοιμα, έχουν θεσπιστεί γενικοί κανόνες για τις τιμές των εισιτηρίων και έχει ληφθεί απόφαση για την παροχή τροχαίου υλικού. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Ενέργεια

 

Διαχωρισμός δραστηριοτήτων δικτύου

 

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες παροχής.

 

Ειδικότερα, για την ηλεκτρική ενέργεια:

 

ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ). Η διοίκηση, ο εποπτικός φορέας και ο υπεύθυνος συμμόρφωσης διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία για την Ηλεκτρική Ενέργεια 2009/72/ΕΚ. (Φεβρουάριος του 2012)
ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στον νόμιμα διαχωρισμένο διαχειριστή του συστήματος διανομής (ΔΣΔ). (1ο τρίμηνο του 2012)
πιστοποίηση του διαχωρισμένου διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενεργείας. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Για το φυσικό αέριο:

 

ο διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. (1ο τρίμηνο του 2012)
ο διαχωρισμένος διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς πιστοποιείται από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας, (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου μετά το διαχωρισμό των διαχειριστών του συστήματος μεταφοράς, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του παρόντος μνημονίου, και ελέγχει τη διαδικασία για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.

 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, η διάρθρωση της βιομηχανίας φυσικού αερίου θα συμμορφώνεται πλήρως προς την Οδηγία 2009/73/ΕΚ.

 

Μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 

Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Ολοκληρώνεται η εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την παραγωγή από λιγνίτη στην ελληνική αγορά. (Νοέμβριος του 2013)

 

Στο πλαίσιο της ιδιοποίησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, η Κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορέσει να πωλήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα και άλλα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές. Η εν λόγω πώληση είναι χωριστή από την αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας που προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής για την ελληνική υπόθεση λιγνίτη. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα αγοράς υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας / λοιπών παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μαζί με τη λιγνιτική παραγωγική ικανότητα που προβλέπει η εν λόγω απόφαση. Η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας (α) δεν θα καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Επιτροπής και (β) δεν θα εμποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής.

 

Νόμιμα τιμολόγια

 

Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο 2013, τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η κυβέρνηση καταργεί τα νόμιμα τιμολόγια για όλους, πλην των ευπαθών καταναλωτών (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

 

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και υποβάλλει την έκθεση προόδου που απαιτεί η Οδηγία. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση καταρτίζει σχέδιο μεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, έτσι ώστε να καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων και συζητήσεων των αρμόδιων για τη μεταρρύθμιση του υποστηρικτικού προγράμματος
επιλογές μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου εγγυημένης διαφορικής τιμής και προσδιορισμός σε κάθε επιλογή της μεθόδου υπολογισμού των τιμολογίων και του τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικής αποζημίωσης.
τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.
εξέταση της επιλογής αυτόματης μείωσης τιμολογίου.
μέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση επιδιώκει την υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ήλιος, μέσω νομοθεσίας (1ο τρίμηνο του 2012), διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης (2ο τρίμηνο του 2012) και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.

 

Λοιπά μέτρα

 

Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το ρυθμιστικό της πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις του Κανονισμού Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαχείριση της συμφόρησης και την άνευ διακρίσεων και αποτελεσματική κατανομή δυναμικότητας στα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την παράβαση με αριθμό υπόθεσης 2009/2168 για μη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό Ηλεκτρισμού. Η εν λόγω επίλυση περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) τροποποιημένου κώδικα αγοράς ηλεκτρισμού και τη θέσπιση διαδικασιών για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμού για τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και των παραρτημάτων του. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση:

 

Να δημιουργήσει Υπηρεσία Μίας Στάσης (One-Stop Shop) για την αδειοδότηση και έγκριση των ακόλουθων κατηγοριών έργων υποδομής (4ο τρίμηνο του 2012): εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, έργα αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού.
Να θεσπίσει κώδικα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, εγκεκριμένο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο οποίος να διασφαλίζει διαφάνεια και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας και τον αποτελεσματικό καταμερισμό μη χρησιμοποιούμενης δυναμικότητας. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για Σταθμούς βάσης και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση, όπως προβλέπει το άρθρο 31, παράγραφος 8 του νόμου 3431/2006 και το άρθρο 29 παράγραφος 9, του νομοσχεδίου για τη Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. (τέλος Φεβρουαρίου 2012)

 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί τις διατάξεις που θεσπίζουν την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την αδειοδότηση κεραιών και σταθμών βάσης. (τέλος Φεβρουαρίου 2012)

 

Ο Νόμος που μεταφέρει το Πακέτο Μεταρρυθμίσεων 2009 (δηλαδή την Οδηγία 2009/140/ΕΚ και την Οδηγία 2009/136) υιοθετείται από τη Βουλή. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα, η Κυβέρνηση (και / ή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων):

 

ορίζει νομικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική ημερομηνία διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30-06-2013 και τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης 800 MHz μετά τη διακοπή, λαμβάνοντας επίσης υπ' όψιν τις διατάξεις του σχεδίου Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (Radio Spectrum Policy Programme-RSPP). (1ο τρίμηνο του 2012)
ολοκληρώνει τις μελέτες για την αποτίμηση της αξίας του Ψηφιακού Μερίσματος και τη στρατηγική χορήγησης του Ψηφιακού Μερίσματος (ζώνη 800 MHz). (1ο τρίμηνο του 2012)
επιλύει ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού με γειτονικές χώρες. Εάν η ημερομηνία αυτή καταστεί ανέφικτη λόγω δυσκολιών διεθνούς συντονισμού, τα σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης μπορεί να αναφέρουν εναλλακτικούς διαύλους για τη μετεγκατάσταση των αναμεταδοτών, παράλληλα με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες με σκοπό την οριστική εκχώρηση συχνοτήτων σε αναμεταδότες και παρόχους κινητής τηλεφωνίας. (2ο τρίμηνο του 2012)
αρχίζει τη διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναμετάδοσης. (2ο τρίμηνο του 2012)
τροποποιεί τα σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης, ανάλογα με το αποτέλεσμα / πραγματική κατάσταση του διεθνούς συντονισμού. (3ο τρίμηνο του 2012)
υιοθετεί την απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία για την εκχώρηση αδειών αναμετάδοσης και τη θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης, προδιαγραφών κεραιών, κλπ. (3ο τρίμηνο του 2012)
αρχίζει τη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία του διαγωνισμού εκχώρησης του ψηφιακού μερίσματος σε ευρεία ζώνη. (4ο τρίμηνο του 2012)
προχωρά στο διαγωνισμό για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση. (1ο τρίμηνο του 2012)
προχωρά στη διαδικασία διαγωνισμού για την εκχώρηση συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος, κατανέμοντας και αδειοδοτώντας τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος (ζώνη 800 MHz) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε σχέση με τις προθεσμίες και διαδικασίες του RSPP. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και καινοτομία

 

Η Κυβέρνηση προχωρά σε επικαιροποιημένη και πολύ αναλυτική αξιολόγηση όλων των δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης και συνεχιζόμενης καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων σε διάφορα λειτουργικά προγράμματα και υφιστάμενες πρωτοβουλίες φορολογίας / επιχορηγήσεων με το κόστος και τα οφέλη τους. Παρουσιάζει στρατηγικό σχέδιο δράσης για πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και των συνεργιών μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής Έρευνας & Ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραμμα δράσης ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα λήψης των σχετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπ' όψιν την επίδραση στον προϋπολογισμό, και εναρμονίζει αυτές τις δράσεις με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς, ιδίως τον επενδυτικό νόμο. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Καλύτερη νομοθέτηση

 

Υιοθετείται νομοθεσία για τη βελτίωση της κανονιστικής διακυβέρνησης (1ο τρίμηνο του 2012), η οποία καλύπτει ειδικότερα:

 

τις αρχές της καλύτερης νομοθέτησης
τις υποχρεώσεις της ρυθμιστικής αρχής για την εκπλήρωση αυτών των αρχών
τα εργαλεία καλύτερης νομοθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης, αναδιατύπωσης, ενοποίησης και ανάκλησης αναχρονιστικής νομοθεσίας της εξέτασης του συνόλου της υφιστάμενης ρύθμισης, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης
τη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αποκλεισμό αποκλίσεων
τη δημιουργία βελτιωμένων ρυθμιστικών δομών σε κάθε υπουργείο και τη δημιουργία Κεντρικής μονάδας Καλύτερης Νομοθέτησης
την απαίτηση να συνοδεύονται τα νομοσχέδια και τα σημαντικότερα σχέδια νομοθετικών πράξεων (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής
την ηλεκτρονική πρόσβαση σε κατάλογο υφιστάμενης νομοθεσίας και ετήσια έκθεση προόδου για την καλύτερη νομοθέτηση
την απαίτηση να καταρτίζει η κυβέρνηση ετήσιο σχέδιο με μετρήσιμους στόχους για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, την απελευθέρωση και άλλες πολιτικές για την απλούστευση της νομοθεσίας.

 

Σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων, η νομοθεσία προβλέπει ότι:

 

η εφαρμογή νομοθεσίας με δυνητικά μεγάλη σημαντική επίπτωση υπόκειται επίσης στην απαίτηση για σύνταξη εκτίμησης επιπτώσεων
η εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζει τις επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα και άλλες οικονομικές επιδράσεις της νομοθεσίας κάνοντας χρήση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπή για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των εργαλείων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την Εκτίμηση του Ανταγωνισμού
η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης μπορεί να ζητά γνωμοδότηση από άλλα υπουργικά τμήματα και ανεξάρτητες αρχές για κανονισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους προκειμένου να βελτιώνει την ποιότητα της εκτίμησης επιπτώσεων
ανεξάρτητη αρχή και η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους των εκτιμήσεων επιπτώσεων. Η ανεξάρτητη αρχή εκδίδει επίσης γνωμοδότηση για την πρόοδο που σημειώθηκε στην ατζέντα καλύτερης νομοθέτησης της κυβέρνησης
η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης εκδίδει γνωμοδότηση για την ποιότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν αποσταλούν τα νομοσχέδια στο Υπουργικό Συμβούλιο
η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης διαβουλεύεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διατύπωση και σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να εφαρμόζουν οι μονάδες καλύτερης νομοθέτησης των υπουργείων
οι εκτιμήσεις επιπτώσεων δημοσιοποιούνται.

 

Σε καμία περίπτωση ο νόμος αυτός δεν θα εμποδίζει τη θέσπιση επείγουσας νομοθεσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Η Κυβέρνηση θα ορίσει προθεσμία για την ολοκλήρωση των μετρήσεων σε καθένα από τους τομείς προτεραιότητας, για τον προσδιορισμό των προτάσεων μείωσης της επιβάρυνσης και για την τροποποίηση των κανονισμών. Αυτή η πρωτοβουλία πολιτικής θα πρέπει να μειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις κατά 25% (σε σύγκριση με το έτος βάσης 2008) στους 13 τομείς προτεραιότητας. (Φεβρουάριος του 2012)

 

4.3. Αύξηση του ρυθμού απορρόφησης κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής

 

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για αιτήματα πληρωμής και μεγάλα έργα στην απορρόφηση κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Η συμμόρφωση προς τους στόχους θα μετρείται με πιστοποιημένα δεδομένα.

 

Για την επίτευξη των στόχων των ρυθμών απορρόφησης, μειώνεται σταδιακά η προσφυγή σε μη στοχευμένα μέτρα κρατικής ενίσχυσης. Η Κυβέρνηση παρέχει στοιχεία δαπανών για στοχευμένα και μη στοχευμένα μέτρα ήσσονος σημασίας (de minimis) κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά κονδύλια το 2010 και το 2011. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Πίνακας 1: Στόχοι για τις απαιτήσεις πληρωμών κατά την απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 2007 - 2013) οι οποίοι θα υποβληθούν μέχρι το 2013 (σε εκατομμύρια ευρώ)

 

2012

2013

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής

2,850

3,000

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

880

890

Στόχος του πρώτου εξαμήνου του έτους

1,231 (*)

1,284

Σύνολο ετήσιου στόχου

3,730 (**)

3,890

 

(*) Εκ των οποίων 5 αιτήσεις για μεγάλα έργα

(**) Εκ των οποίων 15 αιτήσεις για μεγάλα έργα

 

Εγκρίνεται και εφαρμόζεται, αμέσως, νομοθεσία για τη συντόμευση των προθεσμιών και την απλούστευση των διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων και τις απαλλοτριώσεις γης, συμπεριλαμβανόμενων και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικές διαδικασίες. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση δεσμεύει κονδύλια για:

 

την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000 - 2006 (περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ), (2ο τρίμηνο του 2012)
την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του κλεισίματος των έργων του ταμείου συνοχής 2000 - 2006, (2ο τρίμηνο του 2012)
την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς, συμπεριλαμβανόμενων και των μη επιλέξιμων δαπανών (π.χ. των εξαγορών γης), στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007 - 2013. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση προσδιορίζει τα απαραίτητα ποσά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εντός των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007 - 2013, για την πρώτη κατανομή στο μηχανισμό εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών για την έγκριση των προτάσεων έργων και για την υλοποίηση των δημόσιων έργων θα είναι διαθέσιμο στο κοινό το Φεβρουάριο του 2012.

 

Με Βάση την αξιολόγηση των μέτρων που υιοθετούνται από το Μάιο του 2010 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων με i) Χαρτογράφηση των ευθυνών και κατάργηση των περιττών σταδίων, ii) ενοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων, κατά περίπτωση (π.χ. επεξεργασία αποβλήτων), σύμφωνα με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Για την επιτάχυνση της απορρόφησης της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την αύξηση στα ποσοστά συγχρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυβέρνηση, από το 1ο τρίμηνο του 2012:

 

θα υιοθετήσει τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης για τα έργα προτεραιότητας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι λειτουργικά μέχρι το 2015, το αργότερο.
θα αναφέρει στην Επιτροπή τα τελικά αποτελέσματα της ενεργοποίησης ή της εξάλειψης των έργων σε αδράνεια (π.χ. των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά δεν έχουν ακόμα υπογραφεί συμβάσεις εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο). Για επιλεγμένα έργα, η Κυβέρνηση καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση.
θα δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων για τον έλεγχο των αποζημιώσεων και του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

 

4.4. Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

 

Η Κυβέρνηση υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και υποβάλει τακτικά εκθέσεις (δύο φορές το χρόνο) σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της, συμπεριλαμβανόμενου και ενός ενδεικτικού σχεδιασμού αυτό - αξιολογήσεων και εξωτερικών αξιολογήσεων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νέο νόμο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

4.5. Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

 

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία της οικονομίας, και με την επιφύλαξη των συνταγματικών αρχών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση:

 

(α) διασφαλίζει την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των συμβάσεων, των κανόνων ανταγωνισμού και των δικαστικών αποφάσεων,

 

(β) αυξάνει την αποτελεσματικότητα, με την υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών στα δικαστήρια,

 

(γ) επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

 

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση των θεμάτων της δίκαιης δίκης και της αρνησιδικίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τροποποίηση του νόμου [N] 1756/1988 σχετικά με την οργάνωση των δικαστηρίων και το καθεστώς των δικαστικών υπαλλήλων και αποτρεπτικά μέτρα εις βάρος μη συνεργάσιμων οφειλετών, σε περιπτώσεις αναγκαστικής επιβολής, με σκοπό την ψήφισή του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση συγκροτεί μια ομάδα εργασίας, η οποία είναι ευρέως αντιπροσωπευτική των μελών της νομικής κοινότητας, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι περιοριστικά, και των ακαδημαϊκών, των ασκούμενων δικηγόρων, των νομικών συμβούλων επιχειρήσεων και των δικηγόρων από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγκατασταθεί ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με σκοπό να εναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων, για ί) τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας διαγραφής υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων, ii) την απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές / εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου, iii) την εκτέλεση των αποφάσεων και των διαταγών πληρωμής, ιδίως των περιπτώσεων μικρών αξιώσεων, με στόχο τη μείωση του ρόλου του δικαστή στις διαδικασίες αυτές, και iv) την επιβολή κανονιστικών προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας. Για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου, ως διαχείριση των δικαστών υποθέσεων νοείται η δυνατότητα των δικαστών να συμμετέχουν έγκαιρα στον εντοπισμό των κυριότερων πραγματικών και νομικών ζητημάτων των διαφορών μεταξύ των διαδίκων να απαιτούν από τους δικηγόρους και τους διαδίκους να παρακολουθούν τις προ-ακροαματικές συνεδριάσεις και να διαχειρίζονται τη διεξαγωγή των διαδικασιών και την πρόοδο των υποθέσεων, προκειμένου να επιτυγχάνουν τη συντομότερη και πλέον αποδοτική επίλυση των διαφορών. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της υφιστάμενης ομάδας εργασίας που έχει λάβει εντολή να σχεδιάσει ένα πλαίσιο επιδόσεων και λογοδοσίας για τα δικαστήρια, η Κυβέρνηση θα συντάξει και θα δημοσιεύσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράτημα 2.

 

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια ποιοτική μελέτη σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων τρόπων εκτέλεσης. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση αποφασίζει για την ημερομηνία μέχρι την οποία θα επιτρέψει την πρόσβαση στο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα του διαμεσολαβητή σε μη δικηγόρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι μη δικηγόροι θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, αρχίζοντας από την ημερομηνία αυτή. (1ο τρίμηνο του 2012)

 

Μετά την υποβολή του σχεδίου εργασίας για τη μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια και τα διοικητικά εφετεία τον Ιανουάριο του 2012, το οποίο προβλέπει ενδιάμεσους στόχους για τη μείωση των εκκρεμοτήτων κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012, τουλάχιστον κατά 80 τοις εκατό μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2012 και για την πλήρη εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013, η Κυβέρνηση παρουσιάζει, στα τέλη Μαΐου του 2012 και, στη συνέχεια, μία φορά ανά τρίμηνο, επικαιροποιημένα και αναλυτικότερα σχέδια εργασίας (διασφαλίζοντας ότι θα δίνεται προτεραιότητα σε φορολογικές υποθέσεις υψηλής αξίας - δηλαδή αυτές που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ) και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση αναμενόμενων ή πραγματικών αποκλίσεων.

 

Η ομάδα εργασίας που έχει λάβει εντολή αναθεώρησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου αυτός να εναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα προετοιμάσει ένα συνοπτικό έγγραφο προβληματισμού, το οποίο θα προσδιορίζει τα βασικά θέματα και τα σημεία συμφόρησης κατά το προδικαστικό, το δικαστικό και το εκτελεστικό στάδια των αστικών υποθέσεων, παραδείγματα των οποίων περιγράφονται ανωτέρω, και θα παραθέτει προτεινόμενες λύσεις, σε γενικές γραμμές. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Όπως ανακοίνωσε δημοσίως, η Κυβέρνηση θα ψηφίσει ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα προβλέπει τον εξορθολογισμό και την αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων και την κατανομή του κατάλληλου ανθρωπίνου δυναμικού και υποδομών για τη νέα δομή των ειρηνοδικείων που θα προκύψει από τη μεταρρύθμιση αυτή. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση εκπονεί μία στρατηγική για την ενεργό προώθηση της προδικαστικής συνδιαλλαγής, της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ένας σημαντικός αριθμός πολιτών και επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούν αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

Αρχίζοντας από το τέλος Ιουνίου 2012, η Κυβέρνηση ενημερώνει και βελτιώνει περαιτέρω κάθε τρίμηνο το σχέδιο εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) του Δεκεμβρίου 2011 για τη χρήση της ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κατάστασης μεμονωμένων υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και για την ηλεκτρονική κατάθεση. Οι ενημερώσεις θα περιλαμβάνουν προθεσμίες για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση των πιλοτικών σχεδίων και πληροφορίες σχετικά με την επέκταση της ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε όλα τα δικαστήρια, μέχρι το τέλος του 2013.

 

Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012, η Κυβέρνηση παρουσιάζει, με βάση τη μελέτη των εκκρεμών φορολογικών, υποθέσεων των δικαστηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε από κοινού με ένα εξωτερικό φορέα εμπειρογνωμόνων και θα παρουσιαστεί έως το τέλος Ιουνίου 2012 ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των εκκρεμοτήτων αυτών, κατά τουλάχιστον 50%, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013 και αρχίζει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

 

Η κυβέρνηση πραγματοποιεί μια σειρά από ημερίδες προκειμένου να συζητήσει τα πορίσματα και τις συστάσεις στο έγγραφο προβληματισμού το οποίο συνέταξε η ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι ημερίδες αυτές θα επιτρέψουν την ευρεία διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τη συμμετοχή αναγνωρισμένων διεθνών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της πολιτικής δικονομίας. (3ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση διενεργεί μια εκτίμηση του κατά πόσον η ψήφιση του νόμου [Ν] 3898/2010, σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχει αποφέρει τα αποτελέσματα που είχε προβλέψει η νομοθεσία και παρουσιάζει στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που σχετίζονται με την εκτέλεση των συμφωνιών που προκύπτουν από την εναλλακτική επίλυση διαφορών, σε σύγκριση με την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Η ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκπονεί ένα λεπτομερές έγγραφο το οποίο περιγράφει τις βασικές προτάσεις τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση υλοποιεί το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τη μεταρρύθμιση των ειρηνοδικείων, με τη δημιουργία της νέας δομής τους, την πλήρωση των κενών θέσεων με αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δικαστών και την ανακατανομή δικαστών και διοικητικού προσωπικού, με βάση τους υφιστάμενους πόρους που είναι διαθέσιμοι εντός του δικαστικού σώματος και της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδας. (4ο τρίμηνο του 2012)

 

Η Κυβέρνηση δρομολογεί, από κοινού με ένα σώμα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, μια μελέτη σχετικά με το κόστος των αστικών διαφορών, την πρόσφατη αύξησή τους και τα αποτελέσματά τους στο φόρτο εργασίας των αστικών δικαστηρίων, με υποβολή προτάσεων έως το τέλος Δεκεμβρίου 2013. (2ο τρίμηνο του 2012)

 

5. Παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και τεχνική βοήθεια

 

Η Διεύθυνση σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης του Υπουργείου Οικονομικών τίθεται σε λειτουργία με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης και της εποπτείας των μεταρρυθμίσεων. Έως το τέλος Μαρτίου 2012 ξεκινάει τη δημοσίευση τριμηνιαίων δεικτών παρακολούθησης για κάθε βασική πρωτοβουλία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

Η Κυβέρνηση θα ζητήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή άλλους οργανισμούς σε τομείς προτεραιότητας. Η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα θα συντονίζει τις ανωτέρω δράσεις τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με την αποστολή της. Η Ελληνική διοίκηση θα διασφαλίσει τη συνέχεια της τεχνικής βοήθειας που έχει δρομολογηθεί.

 

Παράρτημα 1: Παροχή στοιχείων

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του προσωπικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε τακτική βάση.

 

Τα στοιχεία θα αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

ecfin-greece-data @ ec.europe.eu

 

Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιείται επίσης για τη μετάδοση άλλων δεδομένων και εκθέσεων που αφορούν στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 

 

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανά κύρια κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά Υπουργείο)

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα - αυτά τα στοιχεία θα περιλαμβάνονται επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης

Επικαιροποιημένα μηνιαία σχέδια για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το υπόλοιπο του έτους, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ανά κύρια κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά Υπουργείο.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθολογική δαπάνη του δημοσίου (της γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης σε ονομαστικούς μισθούς και επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων ανά Υπουργείο και δημόσιο φορέα), τον αριθμό των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης ανά Υπουργείο και δημόσιο φορέα εκτός κεντρικής κυβέρνησης) και το μέσο μισθό (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μεριδίων του βασικού μισθού των επιδομάτων και των μπόνους).

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα (έναρξη Ιούνιος 2010)

Προκαταρκτικά μηνιαία ταμειακά στοιχεία για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, εκτός του Κράτους.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα - αυτά τα στοιχεία θα περιλαμβάνονται επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης

Μηνιαία στοιχεία προσωπικού: αριθμός υπαλλήλων, προσλήψεις, αποχωρήσεις, μετατάξεις μεταξύ κυβερνητικών φορέων, και από και προς την εργασιακή εφεδρεία, ανά φορέα

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

Εβδομαδιαία στοιχεία για την ταμειακή θέση της κυβέρνησης με αναφορά στις χρήσεις και στις πηγές κεφαλαίου καθώς και στον αριθμό των καλυπτόμενων ημερών.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Οικονομικών)

Εβδομαδιαίως την Παρασκευή, με αναφορά στην προηγούμενη Πέμπτη.

Στοιχεία για τη χρηματοδότηση κάτω από τη γραμμή της γενικής κυβέρνησης

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, όχι αργότερα από 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα - αυτά τα στοιχεία θα περιλαμβάνονται και σε επόμενες διαβιβάσεις σε περίπτωση αναθεώρησης.

Στοιχεία εκκρεμών οφειλών (συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων) της γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των νοσοκομείων και νομικών προσώπων.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών βάσει στοιχείων από διάφορα υπουργεία)

Τριμηνιαίως, εντός 55 ημερών μετά το τέλος κάθε τριμήνου.

Στοιχεία σχετικά με τη χρήση των δανείων διεθνούς βοήθειας κατανεμημένα στις ακόλουθες κατηγορίες: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεσμευμένος λογαριασμός, αποπληρωμή χρέους, πληρωμές τόκων, άλλες δημοσιονομικές ανάγκες, δημιουργία ταμειακού αποθεματικού - ανά τρίμηνο και σωρευτικά.

Τριμηνιαίως, έως το τέλος κάθε τριμήνου.

Στοιχεία για το Δημόσιο Χρέος και τις νέες εγγυήσεις που εκδίδονται από τη γενική κυβέρνηση προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα.

 

Στοιχεία για το ληξιπρόθεσμο χρέος (προγραμματισμένες αποπληρωμές μηνιαίως, διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμου χρέους (έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλο βραχυπρόθεσμο χρέος) και μακροπρόθεσμου χρέους (ομόλογα και άλλο μακροπρόθεσμο χρέος).

 

Στοιχεία σχετικά με τις προγραμματισμένες μηνιαίες εκροές τόκων.

 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, εντός ενός μήνα.

Στοιχεία ιδιωτικοποιημένων στοιχείων ενεργητικού και εσόδων που εισπράχθηκαν.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως

Στοιχεία για τις δημόσιες επιχειρήσεις: έσοδα, δαπάνες, μισθοδοσία, αριθμός υπαλλήλων και υποχρεώσεις (των λήξεων του χρέους των δημόσιων επιχειρήσεων).

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα για τις δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τριμηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων από το τέλος κάθε τριμήνου για τις άλλες επιχειρήσεις.

Τριμηνιαίως για τη λήξη των υποχρεώσεων των κρατικών επιχειρήσεων.

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών μέσω των λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας)

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα.

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών των ειδικών λογαριασμών.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών).

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων πολιτικής

(Η έκθεση εκπονείται από το Υπουργείο Οικονομικών)

Τριμηνιαίως, πριν την έναρξη της αντίστοιχης αξιολόγησης.

Μηνιαία στοιχεία για τις δαπάνες υγείας των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης με χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων μετά το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας)

Μηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων από το τέλος κάθε μήνα. Έναρξη με τα στοιχεία Ιανουαρίου για τα Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων και Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, και από τον Απρίλιο του 2011 για τα άλλα ταμεία.

Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Εβδομαδιαίως, την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος - συγκεντρωτικοί νομισματικοί ισολογισμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα

Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος

Εβδομαδιαίως, την επόμενη εργάσιμη

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Τριμηνιαίος, 30 ημέρες μετά τη δημοσίευση στοιχείων του κάθε τριμήνου.

Έκθεση για τα αποτελέσματα των τακτικών τριμηνιαίων τεστ αξιολόγησης φερεγγυότητας υπό ακραίες συνθήκες

Τριμηνιαίως, 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε τριμήνου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα στοιχείων

Σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη δανείου - αξίας (LTV) για νέα δάνεια με ενέχυρο επί ακινήτων

Ετησίως.

Παρέχονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με αναφορά και επεξήγηση για τις μεταβολές των λογαριασμών

Εβδομαδιαίως, την επόμενη εργάσιμη μέρα.

 

Παράρτημα 2: Στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Οικονομικών

 

(α) έως το τέλος Μαρτίου 2012, για κάθε διοικητικό δικαστήριο, εφετείο και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο:

 

(i) Αριθμός δικαστών και διοικητικού προσωπικού, με κατηγοριοποίηση για δικαστές που εργάζονται σε φορολογικά τμήματα ή ασχολούνται κυρίως με φορολογικές υποθέσεις.

(ii) Αριθμός όλων των υποθέσεων.

(iii) Αριθμός των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.

(iv) Αριθμός των υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

(v) Αριθμός των φορολογικών υποθέσεων με κατηγοριοποίηση ανάλογα με την αξία της υπόθεσης (έως 10000 Ευρώ, από 10 001 Ευρώ έως 50 000 Ευρώ, από 50 001 Ευρώ έως 100 000 Ευρώ, από 100 001 Ευρώ έως 500 000 Ευρώ και άνω των 500 000 Ευρώ).

(vi) Αριθμός των φορολογικών υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.

(vii) Αριθμός των φορολογικών υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

(viii) To ποσοστό ανάκτησης για όλες τις φορολογικές υποθέσεις, το οποίο για τους σκοπούς του Μνημονίου Συνεννόησης θα σημαίνει το λόγο του ποσού που εισπράχθηκε από τον δανειστή σε διαδικασίες εκτέλεσης - μετά την έκδοση εκτελεστού τίτλου - προς το ποσό που επιδικάστηκε από το δικαστήριο.

 

(β) έως το τέλος Ιουνίου 2012, επιπλέον των πληροφοριών του (α) ανωτέρω, επικαιροποιημένων όπου είναι αναγκαίο, για κάθε πολιτικό δικαστήριο, εφετείο και το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο:

 

(i) Αριθμός δικαστών και διοικητικού προσωπικού.

(ii) Αριθμός όλων των υποθέσεων

(iii) Αριθμός των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011.

(iv) Αριθμός των υποθέσεων που υποβλήθηκαν κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012.

(ν) Αριθμός αδρανών υποθέσεων, δηλαδή υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων στις οποίες ο σχετικός φάκελος του δικαστηρίου αναφέρει ότι έχουν αναβληθεί ή δεν έχει ορισθεί ποτέ δικάσιμος για αυτές και δεν έλαβε χώρα καμία ενέργεια διαδίκου για καθορισμό δικασίμου για τουλάχιστον 18 μήνες.

 

(γ) έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012, επιπλέον των πληροφοριών των (α) και (β) ανωτέρω, επικαιροποιημένων όπου είναι αναγκαίο, σε επίπεδο πρωτοδικείου και εφετείου:

 

(i) Αριθμός υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.

(ii) Μέση διάρκεια υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.

(iii) Μέσο κόστος υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.

 

(δ) έως το τέλος Δεκεμβρίου 2012, τριμηνιαίες επικαιροποιήσεις των πληροφοριών των (α) έως (γ) ανωτέρω.

 

Συντομογραφίες

 

ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

CPB Κεντρική Αρχή Προμηθειών

ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

DRG Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο

DSO Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

ΕΤΧΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΕΚΕΒΥΛ Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΕΟΦ Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

ΕΠΥ Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΣΛ Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών

ΕΚΟΙΝΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΓΕΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΤΑΙΠΕΔ Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου

ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

ΚΤΕΛ Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων

ΥΦΑ Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

LTV Δείκτης Δανείου - Αξίας

MEFP Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής

ΜΔΣ Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική

ΕΣΥ Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΟΑΣΑ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας

ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΥΜΣ Υπηρεσία Μίας Στάσης

ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

RSPP Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα

ΕΑΠ Ενιαία Αρχή Πληρωμών

ΕΑΔΣ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΑ Διαδριατικός Αγωγός

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

ΤSO Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς

ΠΟΥ Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.