Προεδρικό διάταγμα 12/3/01

ΠΔ 12-03-2001: Τροποποίηση του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος Έγκριση μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού της Παλιάς Ξάνθης, επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις χρήσεις γης (ΦΕΚ 1037/Δ/1996)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-03-2001: Τροποποίηση του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος Έγκριση μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού της Παλιάς Ξάνθης, επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις χρήσεις γης (ΦΕΚ 1037/Δ/1996), (ΦΕΚ 239/Δ/2001), 30-03-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11, 70 αυτού.

 

β. Του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988), συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

γ. Του άρθρου 23 (παράγραφος 1) του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα, καθώς επίσης και του άρθρου 29Α του ίδιου νόμου, το οποίο έχει προστεθεί σ' αυτόν με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 2)α) του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

δ. Του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με αυτές του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

ε. Του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 161/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984) ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

στ. Του προεδρικού διατάγματος 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

 

ζ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1987 (ΦΕΚ 51/Α/1987) Οργανισμός του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με αυτές του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 492/1988 (ΦΕΚ 224/Α/1988).

 

η. Του από 15-04-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 317/Δ/1988) Διατήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και στατικών στοιχείων διατηρητέων κτιρίων.

 

θ. Του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα των άρθρων 7 παράγραφος 5 και 25, παράγραφος 9, εδάφιο β αυτού.

 

2. Τις αποφάσεις:

 

α. Υ704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας, Θράκης.

 

β. Α/Φ31/10500/1151/1976 (ΦΕΚ 661/Β/1976) του Υπουργού Πολιτισμού Περί κηρύξεως παλαιάς πόλης Ξάνθης ως τόπου που χρίζει ειδικής κρατικής προστασίας.

 

γ. Α/Φ31/52459/6006/1977 (ΦΕΚ 142/Β/1977) Περί περιορισμού της διατηρητέας ζώνης της πόλης Ξάνθης.

 

3. Τα έγγραφα:

 

α. 3060 από 11-09-1997 και 18-11-1997 και 878/23-12-1999 της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας, Θράκης προς την 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

 

β. 159/14-03-2000 της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Παλιάς Ξάνθης (στην πάροδο της οδού ΙΧ Μεραρχίας).

 

4. Τις με αριθμούς 2640/1997 και 20287/1998 Βεβαιώσεις του Δήμου Ξάνθης.

 

5. Τις 310/1996, 310/1998 και 136/1999 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης.

 

6. Τη 9/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Νομού Ξάνθης.

 

7. Τη 5/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας, Θράκης.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του Προεδρικού αυτού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

9. Τη 502/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-03-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.