Προεδρικό διάταγμα 21/3/02c

ΠΔ 21-03-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Αγιόκαμπου του δήμου Μελίβοιας (νομού Λάρισας) και του οικισμού Αγιόκαμπου του ίδιου δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-03-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας της περιοχής Αγιόκαμπου του δήμου Μελίβοιας (νομού Λάρισας) και του οικισμού Αγιόκαμπου του ίδιου δήμου, (ΦΕΚ 342/Δ/2002), 01-05-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 44 (παράγραφος 1), 79, 83 και 89, 90, 91, 92, 116 (παράγραφοι 1, 2, 3), 117, 118, 119, 120, 122, 154, 243, 248, 249 και 250 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παράγραφος 6), 20 (παράγραφος 2)β) και 21 (παράγραφος 2) του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου Β του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 1) του νόμου 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Την Υ6/2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

7. Τις διατάξεις του από 30-09-1991 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του παραλιακού τμήματος των κοινοτήτων Σκήτης, Σωτηρίτσας και Μελίβοιας (νομού Λάρισας) (ΦΕΚ 750/Δ/1991) διόρθωση (ΦΕΚ 194/Δ/1991).

 

8. Την 87142/4921/1996 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση σχεδίου ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου των κοινοτήτων Σκήτης - Σωτηρίτσας και Μελίβοιας (νομού Λάρισας) (ΦΕΚ 1078/Δ/1996).

 

9. Την Γ44468/4377/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση προδιαγραφών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

10. Την 93021/7181/1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΦΕΚ 888/Β/1994).

 

11. Την 3235/1986 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας Καθορισμός ορίων οικισμών Αγιόκαμπος, Σωτηρίτσας και Βεζίκα νομού Λάρισας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (ΦΕΚ 1232/Δ/1986).

 

12. Την 33814/8895/2000 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υπαγωγή των περιοχών εντός των ορίων του οικισμού Αγιόκαμπος του δήμου Μελίβοιας (νομού Λάρισας) στις διατάξεις των άρθρων 20 (παράγραφος 2)β) και 21 (παράγραφος 2) του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

13. Τις 61/1999, 198/1999 και 99/2000 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μελίβοιας.

 

14. Τις 119/2000 και 239/2000 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Τις 363/2001 και 43/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-03-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.