Προεδρικό διάταγμα 29/8/80b

ΠΔ 29-08-1980: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του Οικισμού Κοκκαρίου Σάμου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού και των κειμένων εντός των διοικητικών ορίων τούτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-08-1980: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του Οικισμού Κοκκαρίου Σάμου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού και των κειμένων εντός των διοικητικών ορίων τούτου, (ΦΕΚ 510/Δ/1980), 12-09-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2) και 11 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 68, 69, 70, 71, 72, 79 (παράγραφος 6) ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 τον νόμο 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977), 87 και 125 (παράγραφος 2) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα των άρθρων 6 (παράγραφος 2) και 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

5. Την από 06-05-1980 αιτιολογική έκθεση της Διευθύνσεως παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 666/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1: Χαρακτηρισμός

Άρθρο 2: Όροι δομήσεως

Άρθρο 3: Σύνθεσις όγκων - Διάταξις κτιρίων - Μορφολογικά στοιχεία

Άρθρο 4: Εγκαταστάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων

Άρθρο 5: Επιτρεπόμενες χρήσεις

Άρθρο 6: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 7: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 8

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 29-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.