Απόφαση 105836/15

Απόφαση 105836/39607/2015: Τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 178 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας προκειμένου να αρθεί η ασυμφωνία μεταξύ εγκεκριμένου και εφαρμοσθέντος σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 105836/39607/2015: Τροποποίηση στο οικοδομικό τετράγωνο 178 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας προκειμένου να αρθεί η ασυμφωνία μεταξύ εγκεκριμένου και εφαρμοσθέντος σχεδίου, (ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/2015), 09-10-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Το από 17-06-1905 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 102/Α/1905) περί Εγκρίσεως τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως Καλαμάτας όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

 

11. Το από 06-10-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας και αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενες περιοχές, το οποίο αναθεωρήθηκε με την απόφαση Νομάρχη 2782/658/1989 (ΦΕΚ 248/Δ/1989) καθώς και την 3318/1037/1992 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 448/Δ/1992).

 

12. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθμό 1015/2011 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9696/2014 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών & Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης προκειμένου να αρθεί η ασυμφωνία.

 

15. Την απόφαση 10/2014 της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας.

 

16. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με αριθμό 92/2014.

 

17. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 4877/2014 του Τμήματος Πολεοδομικών Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας

 

18. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 63182/2014.

 

19. Την ανακοίνωση - πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 63/2015 του Τμήματος Πολεοδομικών -Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας που αφορά την απόφαση 92/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και δίνει προθεσμία για υποβολή ενστάσεων κατά αυτής.

 

20. Τις δημοσιεύσεις στις 9 και 12-01-2015 στην Εφημερίδα ΦΩΝΗ της Μεσσηνίας, στις 8 και 09-01-2015 στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Μεσσηνίας και στις 9 και 10-01-2015 στην Αθηναϊκή εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.

 

21. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 939/2015 του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο μας διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος.

 

22. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 3230/2015 του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας από το οποίο προκύπτει ότι δεν είχε υποβληθεί ένσταση.

 

23. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 32345/11607/2015 εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε με συνημμένο σχετικό φάκελο με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 79782/29556/2015 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

24. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 9 από το υπ' αριθμόν 6/30-07-2015 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία μας διαβιβάστηκε με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 111/2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

25. Το από Φεβρουάριο του 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 όπως αυτό συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας και συνοδεύει την παρούσα.

 

26. Και επειδή:

 

Α. Με την τροποποίηση αυτή θα αρθεί η ασυμφωνία μεταξύ του εγκεκριμένου και εφαρμοσθέντος ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 178.

 

Β. Το εμβαδόν του υποχρεωτικού ακαλύπτου χώρου παραμένει αμετάβλητο δηλαδή υπάρχει ισοζύγιο κοινοχρήστων.

 

Γ. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη και δεν έρχεται σε αντίθεση με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της παραγράφου 12.

 

Δ. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, αποφασίζει:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 178 με την μετατόπιση προς Βορρά των γραμμών που καθορίζουν τον εσωτερικό ακάλυπτο χώρο και συγκεκριμένα την μετατόπιση του στα ευθύγραμμα τμήματα T1.T2.T3.T4.T5.T6.T7.T8.T9 και Τ10.Τ13.Τ14.Τ1 καθώς και τη μετατόπιση της ισχύουσας ρυμοτομικής γραμμής στη νέα θέση που ορίζεται από τα σημεία Τ10.Τ11.Τ12. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο από Φεβρουάριο του 2015 επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 όπως αυτό συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το τμήμα Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 23-09-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.