Απόφαση 10964/16

Απόφαση 10964/2016: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 735 και 736 της περιοχής Μαχαιρίτσα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10964/2016: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 735 και 736 της περιοχής Μαχαιρίτσα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου, (ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/2017), 22-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2899/2014 (ΦΕΚ 2474/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

10. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις, ρυμοτομικών σχεδίων.

 

11. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (Εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

14. Την από 29-07-1985 έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος των δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας (Νέας Ιωνίας, Μελισσάτικα, Φυτόκο) και των κοινοτήτων Αγριάς, Ανακασιάς, (Ανακασιά, Κήπια) Άνω Βόλου (Άνω Βόλος, Ιωλκός) Διμηνίου, Άλλης Μεριάς (άλλη Μεριά, Τορίτσα) και Αγίου Ονουφρίου (Μαγνησίας) (ΦΕΚ 566/Δ/1985).

 

15. Το από 26-08-1986 προεδρικό διάταγμα περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης των συνοικιών Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Νεκταρίου του δήμου Νέας Ιωνίας (νομού Μαγνησίας) (ΦΕΚ 932/Δ/1986).

 

16. Το από 06-09-1994 προεδρικό διάταγμα περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας ΠΕ14 (Αγίας Βαρβάρα - Άγιος Νεκτάριος) των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας.

 

17. Την Τεχνική Έκθεση του κ. Ιωάννη Ταμία, Τοπογράφου Μηχανικού με ημερομηνία Φεβρουάριος 2016.

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3479/19-05-2016 αίτηση του Ιωάννη Ταμία (με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4482/27-06-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου.

 

20. Την υπ' αριθμόν 48/2016 απόφασης του συμβουλίου δημοτικής ενότητας Νέας Ιωνίας.

 

21. Την υπ' αριθμόν 225/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

22. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα με ημερομηνία Φεβρουάριος 2016, που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ Ιωάννη Ταμία, θεωρήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Βόλου και συνοδεύει την με αριθμό 534/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

23. Την από 26-10-2016 Βεβαίωση του Αντιδημάρχου Δόμησης, Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δε θίγονται άρτια οικόπεδα, δεν υφίστανται μη άρτια οικόπεδα, δε θίγονται οικοδομές νομίμως υφιστάμενες και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

 

24. Την Αιτιολογική Έκθεση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7550/27-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της προτεινόμενης ρύθμισης του θέματος και με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της υπ' αριθμόν 534/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8482/04-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 04-11-2016 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

27. Το απόσπασμα του Πρακτικού της 10ης/29-11-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (Πράξη 86η), με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα ως προς την έγκριση της παραπάνω τροποποίησης.

 

Επειδή:

 

1. Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά όπως ορίζει η εγκύκλιος 55/1988, ο νόμος 4067/2012 και οι Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις, άρθρο 6 του νόμου 4315/2014.

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1.3)α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να κατευθύνεται από πολεοδομικά κριτήρια και να αποβλέπει στην θεραπεία πολεοδομικών αναγκών, υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής, τις οποίες εμφανίζει η οικιστική ανάπτυξη και διαμόρφωση της πόλης στην εξέλιξή της.

 

3. Σύμφωνα με το άρθρου 10 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002, οι τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει αύξηση του ισοζυγίου κοινοχρήστων χώρων κατά 116,62 m2

 

4. Με την προτεινόμενη τροποποίηση πετυχαίνεται η επέκταση μετώπου πεζοδρόμου επί της οδού Φυτόκου καθώς και σε όλο το μήκος της αδιάνοικτης οδού ανατολικά του ενοποιημένου οικοδομικού τετραγώνου, ενώ διασφαλίζεται η συνέχεια του δικτύου πεζοδρόμων που υφίστανται σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη της περιοχής Μαχαιρίτσα όπου εντάσσονται και τα οικοδομικά τετράγωνα 735 και 736.

 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ασφαλή διέλευση των πεζών και επιπλέον συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της αδιαμόρφωτης σήμερα οδού στην οποία εφάπτεται.

 

5. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και επιπλέον η ιδιοκτήτρια εταιρεία βεβαιώνει ότι παραιτείται από οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης αντιστοιχεί στη διαφορά αξίας των ανταλλασσόμενων τμημάτων, βεβαιώνοντας παράλληλα (με το 18 σχετικό) την αποκλειστική της επιβάρυνση σε τυχόν προκύπτοντα, συμβολαιογραφικά έξοδα, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 735 και 736 της περιοχής Μαχαιρίτσα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.10964.16

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 22-12-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.