Απόφαση 13634/18

Απόφαση 13634/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Κ803 και Κ984Β στην Πολεοδομική Ενότητα Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 13634/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Κ803 και Κ984Β στην Πολεοδομική Ενότητα Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, (ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/2018), 22-03-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 945/Β/2017) και ισχύει σήμερα.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, για συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015, (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότησή τους, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 7541/515/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως ισχύει.

 

12. Το από 29-12-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1987) για Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Δροσούπολης και Άνω και κάτω Λίμνης των Δήμων Άνω Λιοσίων και Αχαρνών Αττικής.

 

13. Την υπ' αριθμόν 21350/290/1991 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής, (ΦΕΚ 21/Δ/1992) για Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου της Πολεοδομικής Ενότητας Δροσούπολης του Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής.

 

14. Το από 25-08-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1272/Δ/1993) για Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Άνω Λιοσίων (νομού Αττικής), περιοχή Δροσούπολη και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 

15. Την υπ' αριθμόν 15358/114/1993 απόφαση (ΦΕΚ 1491/Δ/1993) για Αναθεώρηση σχεδίου Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής (Δροσούπολης) Δήμου Άνω Λιοσίων και διόρθωση ασυμφωνίας μεταξύ των εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής (Δροσούπολης) και της υφισταμένης στο έδαφος κατάστασης.

 

16. Η υπ' αριθμόν 43726/2223/1987 απόφαση (ΦΕΚ 829/Δ/1987) για Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του δήμου Άνω Λιοσίων (νομού Αττικής).

 

17. Την υπ' αριθμόν 69322/2670/1996 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 540/Δ/1996) για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Άνω Λιοσίων.

 

18. Την υπ' αριθμόν 138324/16/2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών θεμάτων της Υπηρεσίας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

19. Την από 14-03-2017 (πρακτικό 3ο, θέμα 3ο), με αριθμό 217/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

20. Την υπ' αριθμόν 146/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής (ΑΔΑ ΩΓΔΔΩΗΤ-84Μ).

 

21. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

1. Ο Δήμος Φυλής αναγνώρισε την αναγκαιότητα τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 401/05-02-2016 τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φυλής, την υπ' αριθμόν 2/09-02-2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φυλής και αποφάσισε ομόφωνα την υπ' αριθμόν 53/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την έγκριση της τροποποίησης ... στα οικοδομικά τετράγωνα Κ(Χ) 803 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ) και Κ(Φ) 984Β (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) της Πολεοδομικής Ενότητας Δροσούπολης, στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, του Δήμου Φυλής.

 

2. Η πρόταση τροποποίησης εξετάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εισηγήθηκε θετικά προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπ αριθμόν 138324/16/14-02-2017), καθώς διατηρείται το ισοζύγιο των επιφανειών των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην ίδια πολεοδομική ενότητα Δροσούπολης.

 

3. Με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Δήμου και ο κρατικός προϋπολογισμός (βεβαίωση Δήμου υπ' αριθμόν 178/18-01-2018).

 

4. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της εν λόγω πρότασης τροποποίησης (3ο θέμα, πρακτικό 3 της από 14-03-2017 συνεδρίασης) -σύμφωνα με την προηγούμενη εισήγηση- και συγκεκριμένα για την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Κ803 και Κ984Β στην Πολεοδομική Ενότητα Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

 

5. Η παρούσα τροποποίηση είναι εντοπισμένη, τα προαναφερόμενα οικοδομικά τετράγωνα δεν βρίσκονται επί του βασικού οδικού δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν είναι πλησίον αρχαιολογικής ή προστατευόμενης περιοχή και επομένως, η έγκρισή της εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010.

 

6. Τέλος, με την υπ' αριθμόν 146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα εγκρίθηκε η Μεμονωμένη Τροποποίηση στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ 803 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ) και ΚΦ 984Β (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) της Πολεοδομικής Ενότητας Δροσούπολης στη δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής - Θεώρηση Απόφασης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ..., αποφασίζουμε; Την έγκριση της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Φυλής

 

Ι. στον Κ 803 με:

 

το διαχωρισμό του Κ 803 σε Κ 803 με χρήση πλατείας και ΚΦ 803Α με χρήση πολιτιστικού κέντρου,
την έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 3 m που θα διαχωρίζει τον Κ 803 από τον ΚΦ 803Α
ο εναπομείναν χώρος μεταξύ του ΚΦ 803 Α του οικοδομικού τετραγώνου Γ 802 θα είναι ευρύς κοινόχρηστος χώρος,
τον καθορισμό των ισχυόντων όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής στον ΚΦ 803Α (ενδεικτικά αναφέρεται κάλυψη 0,50 και συντελεστής δόμησης 0,80) όπως αυτοί φαίνονται στα από 12-07-2016 αρμοδίως εγκεκριμένα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την 53/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής,
τη θέσπιση κόκκινου περιγράμματος περιμετρικά του υφισταμένου πολιτιστικού κέντρου,

 

II. στους Κ 984 και Κ 984Β με:

 

την αλλαγή χρήσης επιφανείας 472,85 m2 σε τμήμα του πρώην Κ 984Β από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σε πλατεία,
την ενοποίηση των Κ 984 και Κ 984Γ, με την κατάργηση του εγκεκριμένου πεζοδρόμου που τα διαχωρίζει και την μετατροπή του σε χώρο πλατείας,
την έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 5 m που θα διαχωρίζει τα Κ 984Β και το νέο Κ 984,
τη θέσπιση πρασιάς πλάτους 4 m στα πρόσωπα του Κ 984Β με τα οικοδομικά τετράγωνα 994, 982 και κ 984Α,

 

όπως φαίνεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα και συντάχθηκαν χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση 53/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20-02-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.