Απόφαση 153870/17

Απόφαση 153870/2494/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 1183 ως προς την χωροθέτηση Ανοικτού Θεάτρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 153870/2494/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 1183 ως προς την χωροθέτηση Ανοικτού Θεάτρου, (ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/2017), 12-07-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

11. Το από 06-10-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτες της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας και αναθεώρησης εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενες περιοχές όπως ισχύει σήμερα.

 

12. Την απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας με αριθμό 2782/658/1989 (ΦΕΚ 274/Δ/1989) που αφορά την έγκριση α) της Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης του ρυμοτομικού Σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική(VII) και Νότια (VIII) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας Γιαννιτσάνικα (σχολικό συγκρότημα) και του Ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά, β) Τροποποιήσεις τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς Σεπτεμβρίου 1986.

 

13. Την απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας με αριθμό πρωτοκόλλου 3318/1037/1992 (ΦΕΚ 448/Δ/1992).

 

14. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθμό 1015/2011 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

15. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

16. Την υπ' αριθμόν 87/2016 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

 

17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 40397/25-07-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το συνημμένο σε αυτό Τοπογραφικό διάγραμμα από Ιούλιο του 2016 που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

 

18. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 33409/08-08-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπογραφικών -Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

19. Το από Αύγουστο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε από το Γραφείο Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας όπως αυτό ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών, Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας στο οποίο προτείνεται ο ορισμός οικοδομήσιμου χώρου για την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στο οικοδομικό τετράγωνο 1183 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας.

 

20. Την υπ' αριθμόν 61/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και την υπ' αριθμόν 356/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

 

21. Τη δημοσιότητα της παραπάνω απόφασης. Τοιχοκολλήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμάτας και δημοσιεύθηκε: στις τοπικές εφημερίδες α) ΦΩΝΗ στις 02-09-2016 και 03-09-2016, β) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στις 02-09-2016 και 03-09-2016 και στην Αθηναϊκή εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 02-09-2016 και 03-09-2016.

 

22. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα και με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4334/29-09-2016 βεβαίωση του τμήματος Τοπογραφικών - Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.

 

23. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 4191/29-09-2016 της Διεύθυνσης Τοπογραφικών, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε σχετικός φάκελος.

 

24. Το από 20-01-2017 ενημερωτικό σημείωμα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας και τους υπολογισμούς της παροχής και την Τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει (Νοέμβριος 2010 - Ανάδοχος Τζανέτος Σμυρνής)

 

25. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 935/145/09-03-2017 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Καλαμάτας.

 

26. Την εισήγησή μας με αριθμό πρωτοκόλλου 257675/4726/2016/21-03-2017, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 63086/1119/27-03-2017.

 

27. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με αριθμό 14/2017 από το πρακτικό 1 της 29-03-2017, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 39/12-06-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

Και επειδή:

 

Α) Για να κατασκευαστεί το ανοικτό θέατρο (χωρητικότητας 2000 ατόμων) που έχει μελετηθεί από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το Δήμου Καλαμάτας στο οικοδομικό τετράγωνο 1183 απαιτείται τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου για να χωροθετηθεί στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο που στο ισχύον ρυμοτομικό προβλέπεται ως χώρος Πρασίνου. Η πρόταση κατασκευής του ανοικτού θεάτρου δεν έρχεται σε αντίθεση με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα και το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

 

Β) Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι σε συμφωνία με τις διατάξεις και κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011) και δεν επιφέρει αλλαγή των γενικότερων κατηγοριών χρήσεων γης.

 

Γ) Εντός την νόμιμης προθεσμίας από την τοιχοκόλληση και δημοσίευση δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 356/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

 

Δ) Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν υπάρχουν οικόπεδα άρτια τα οποία να καθίστανται μη άρτια.

 

Ε) Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ζ) Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη και η προτεινόμενη τροποποίηση βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 m από τη θάλασσα, αποφασίζει:

 

1. Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1183 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας όπως φαίνεται στο από Αύγουστο 2016 κλίμακας 1:500 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Γραφείου Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομία του Δήμου Καλαμάτας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα και συγκεκριμένα:

 

1.1 Την χωροθέτηση Ανοικτού Θεάτρου με τη θέσπιση οικοδομικών γραμμών, που προσδιορίζουν το περίγραμμα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων - Καθορισμό οικοδομήσιμου τμήματος με συνδυασμό ευθύγραμμων και κυκλικών τμημάτων που περιγράφεται από τις κορυφές Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α και Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Ι.

 

1.2 Τον καθορισμό μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους 9 m στο προτεινόμενο οικοδομήσιμο τμήμα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Α και 4 m στο προτεινόμενο οικοδομήσιμο τμήμα Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Ι σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα.

 

Οι λοιποί όροι δόμησης και τα τεχνικά στοιχεία - προδιαγραφές (κερκίδες από μεταλλικά δικτυώματα, φυτεύσεις σε δώματα, βιοκλιματικός σχεδιασμός κ.λ.π.) τίθενται, όπως περιγράφονται στην εγκεκριμένη υπ' αριθμόν 87/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.153870.17

 

Τρίπολη, 29-06-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.