Απόφαση 160878/15

Απόφαση 160878/59686/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην περιοχή αναθεώρησης σε οικοδομικό τετράγωνο χωρίς αρίθμηση που προβλέπεται ως Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου (Κτίριο Μπασουράκου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 160878/59686/2015: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην περιοχή αναθεώρησης σε οικοδομικό τετράγωνο χωρίς αρίθμηση που προβλέπεται ως Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου (Κτίριο Μπασουράκου), (ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/2015), 31-12-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

5. Τις διατάξεις του από 07-05-1936 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 205/Α/1936), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα περί εκτελέσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931.

 

6. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 (ΦΕΚ 193/Α/1949) περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί σχεδίων πόλεως.

 

7. Τον αναγκαστικό νόμο 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεως διατάξεις και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 758/1970 περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 (ΦΕΚ 283/Α/1968).

 

8. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους και τις λοιπές σχετικές αυτού διατάξεις όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 24.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

11. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

13. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

14. Το άρθρο 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.

 

16. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

17. Την υπ' αριθμόν 62601/2629/1985 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 568/Δ/1985) Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου των οικισμών Σκάλας της Κοινότητας Σκάλας και Πανηγυρίστρας της Κοινότητας Περιστερίου του Νομού Λακωνίας.

 

18. Την απόφαση Νομάρχη Λακωνίας με αριθμό πρωτοκόλλου 4974/86/1987 (ΦΕΚ 241/Δ/1987) που αφορά την έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης σχεδίου πόλεως της κοινότητας Σκάλας του Νομού Λακωνίας.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 26536/2014 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα και την πρόταση τροποποίησης που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 το οποίο συντάχθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα και συντάχθηκε στις 28-11-2014.

 

20. Την ομόφωνη απόφαση 332/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα.

 

21. Την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 27821/2014, τη δημοσίευσή της στις 24 και 25-12-2014 στην εφημερίδα ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, και την επίδοση της στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες.

 

22. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 902/2015 βεβαίωση Δημάρχου από την οποία προκύπτει ότι εντός της προβλεπόμενης δεκαπενθήμερης προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της απόφασης 332/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

23. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 13681/5156/2015 εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, η οποία διαβιβάστηκε με συνημμένο σχετικό φάκελο με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3684/1160/2015 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

24. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 22/2015 από το υπ' αριθμόν 3/2015 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας η οποία μας διαβιβάστηκε με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 73/2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

Και επειδή:

 

Α. Μετά την εφαρμογή της ρυμοτομίας στο οικοδομικό τετράγωνο χωρίς αρίθμηση, που σύμφωνα με την απόφαση Νομάρχη Λακωνίας με αριθμό πρωτοκόλλου 4974/86/1987 (ΦΕΚ 241/Δ/1987) που αφορά την έγκριση Πολεοδομικής μελέτης Αναθεώρησης σχεδίου πόλεως της κοινότητας Σκάλας του Νομού Λακωνίας προβλέπεται ως ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ρυμοτομείται τμήμα του βόρειου κτιρίου (μονώροφο κεραμοσκεπές) όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΑΒΓΑ (εμβαδά ρυμοτομούμενου κτιρίου 1,15 m2). Η ρυμοτόμηση του κτιρίου στην πλευρά ΒΓ είναι της τάξης των 0,23 m και λόγω της κατασκευής του κτιρίου από πέτρα και της τριγωνικής της μορφής αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Με την πρόταση του Δήμου για τροποποίηση της ισχύουσας οικοδομικής γραμμής στο πρόσωπο του οικοπέδου προς το 10 m δρόμο του κτιρίου από το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από τα σημεία Α και Ε στη νέα θέση ΑΒΓΔ με παράλληλη μετατόπιση της νότιας πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου κατά 0,10.

 

Β. Με την πρόταση τροποποίησης η μείωση του εμβαδού των 1,15 m2 που αντιστοιχεί στο τμήμα (ΑΒΓΑ) καλύπτεται από το τμήμα (ΕΔΗΖΕ) εμβαδού 3,30 m2 και έτσι υπάρχει μικρή αύξηση του ισοζυγίου των κοινοχρήστων χώρων χωρίς να βλάπτεται σε τίποτα ο πολεοδομικός σχεδιασμός της περιοχής.

 

Γ. Από την τροποποίηση δεν θίγεται η κυκλοφορία της οδού διότι η μείωση του πλάτους της οδού κατά 0,23 m θα γίνει σε βάρος της διαμόρφωσης του πεζοδρομίου.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

ET. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην περιοχή αναθεώρησης σε οικοδομικό τετράγωνο χωρίς αρίθμηση που προβλέπεται ως Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου (Κτίριο Μπασουράκου). Συγκεκριμένα προτείνεται η μετατόπιση της Οικοδομικής Γραμμής ΑΕ στη θέση ΑΒΓΔ και τη μετατόπιση της νότιας οικοδομικής γραμμής ΕΖ στη θέση ΔΗ ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

Τα παραπάνω απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε το Νοέμβριο 2014 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα και συνοδεύει την παρούσα.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.160878.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 29-12-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.