Απόφαση 165401/15

Απόφαση 165401/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 2496 της Πολεοδομικής Ενότητας 13 - Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 16404/2009 Απόφαση του 28 ου Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδιοκτησίας των Αικατερίνης και Χαραλάμπους Τουρουνίδη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 165401/2015: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 2496 της Πολεοδομικής Ενότητας 13 - Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 16404/2009 Απόφαση του 28 ου Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδιοκτησίας των Αικατερίνης και Χαραλάμπους Τουρουνίδη, (ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/2016), 18-01-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 7 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 153, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011) άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Φ39/5380/12/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα τα άρθρα 31, 32 και 33.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Τη σχετική με τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

15. Το από 09-09-1996 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1118/Δ/1996), που αφορά στην έγκριση πολεοδομικής μελέτης ένταξης της περιοχής ΑΓΡΙΛΕΖΑ του Δήμου Αχαρνών και το από 19-11-1998 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 983/Δ/1998).

 

16. Την με αριθμό 10425/1852/2001 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία κυρώθηκε η υπ' αριθμόν 1η Πράξη Εφαρμογής του Ρυμοτομικού σχεδίου, στην περιοχή ΑΓΡΙΛΕΖΑ του Δήμου Αχαρνών Αττικής.

 

17. Την με αριθμό 366/2004 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 13/Δ/2004) με θέμα Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής.

 

18. Την υπ' αριθμόν 16404/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 36027/13/2013 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, για Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 2496 της Πολεοδομικής Ενότητας 13 - Αγριλέζα του Δήμου Αχαρνών, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 16404/2009 Απόφαση του 28ου Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδιοκτησίας των Αικατερίνης και Χαραλάμπους Τουρουνίδη.

 

20. Το υπ' αριθμόν 6ο Πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της 16-10-2014 (6η Συνεδρίαση - Θέμα 1ο).

 

21. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης και έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και Δήμο.

 

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 36027/13/2013 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών στο οικοδομικό τετράγωνο 2496 της Πολεοδομικής Ενότητας ΑΓΡΙΛΕΖΑ γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι:

 

Για την ιδιοκτησία των Γεωργίου Τουρουνίδη και Αικατερίνης Τουρουνίδη, εμβαδού 167,02. m2, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 2496 της Πολεοδομικής Ενότητας Αγριλέζα, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 16404/2009 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία είναι αμετάκλητη και υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση (νόμος 3068/2002), με την οποία ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 9727/2007 Απόφαση - άρνηση του αρμόδιου οργάνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

2. Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 6 Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης στις 16-10-2004 πράξη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αυτό γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της άρσης της επελθούσης απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία των Γεωργίου Τουρουνίδη και Αικατερίνης Τουρουνίδη, εμβαδού 167,02 m2, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 2496 της Πολεοδομικής Ενότητας Αγριλέζα, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής.

 

3. Η κατά νόμο εισφορά σε γη, υπολογίζεται σε 16,70 m2 και αντιστοιχεί στο με στοιχεία (Τ4-1-Β-Τ5-Τ4) εδαφικό τμήμα της ιδιοκτησίας όπως αυτό αποτυπώνεται στο από Ιουλίου 2010 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500.

 

4. Η αιτούμενη τροποποίηση αφορά σε όλως εντοπισμένη - σημειακή πολεοδομική ρύθμιση.

 

5. Τα οικοδομικά τετράγωνα 2496 και 2496Α, δεν βρίσκονται σε περιοχή ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ούτε σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, και δεν έχουν πρόσωπο σε βασικό οδικό δίκτυο (ΒΟΔ), αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της επελθούσης απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία των Γεωργίου Τουρουνίδη και Αικατερίνης Τουρουνίδη, εμβαδού 167,02 m2,που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 2496 της Πολεοδομικής Ενότητας Αγριλέζα, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών νομού Αττικής, σε συμμόρφωση της Διοίκησης, προς την υπ' αριθμόν 16404/2009 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και πιο συγκεκριμένα:

 

α) Τον αποχαρακτηρισμό, από κοινόχρηστο χώρο σε οικοδομήσιμο χώρο, τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 2496Α(ΚΧ), συνολικού εμβαδού 150,32 m2, με στοιχεία (Τ3-Τ4-Τ5-Γ-Τ6-Τ3) και την ενοποίηση του τμήματος αυτού στο οικοδομικό τετράγωνο 2496, με ταυτόχρονη κατάργηση τμήματος του εγκεκριμένου πεζοδρόμου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 2496 και (ΚΧ) 2496Α, με στοιχεία (Τ3-Τ-Γ-Τ6-Τ3).

 

β) Τη δημιουργία πεζόδρομου, πλάτους 3 m, ανατολικά και νότια της εν λόγω ιδιοκτησίας, προκειμένου να διαχωριστεί το διευρυμένο πλέον οικοδομικό τετράγωνο 2496 από τον υπόλοιπο κοινόχρηστο χώρο το οικοδομικό τετράγωνο 2496Α(ΚΧ). Το τμήμα του πεζόδρομου υπό στοιχεία (Τ4-1-Β-Τ5-Τ4) έκτασης 16,70 m2, αποτελεί την θεωρητικά οφειλόμενη εισφορά σε γη της ιδιοκτησίας, που λαμβάνεται με την παρούσα απόφαση.

 

γ) Διευρύνεται ο ήδη εγκεκριμένος πεζόδρομος, σε πλάτος 3 m μεταξύ οικοδομικών τετραγώνων 2496 και 2496Α (ΚΧ) με μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής (Τ7'-Τ6'-Τ8'-Τ9').

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο διευρυμένο οικοδομικό τετράγωνο 2496 είναι οι ισχύοντες σήμερα στην ευρύτερη περιοχή (ΦΕΚ 1118/Δ/1996).

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.165401.15

 

Αθήνα, 17-12-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.