Απόφαση 18147/20

Απόφαση 18147/374/2020: Μερική τροποποίηση Οικοδομικών Ρυμοτομικών του εγκεκριμένου σχεδίου της τοπικής κοινότητας Καστρίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18147/374/2020: Μερική τροποποίηση Οικοδομικών Ρυμοτομικών του εγκεκριμένου σχεδίου της τοπικής κοινότητας Καστρίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, (ΦΕΚ 114/Δ/2020), 10-03-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Το από 18-10-1925 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 322/Α/1925).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

8. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

9. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

12. Το από της [ΒΔ] 17-06-1949 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 173/Α/1949) Περί εγκρίσεως του πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Άγιος Νικόλαος Κυνουρίας και των όρων και των περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

13. Το από [ΒΔ] 18-02-1954 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 37/Α/1954) περί μερικής και ολικής ανακλήσεως των πολεοδομικών σχεδίων και κανονισμών διαφόρων οικισμών.

 

14. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) το οποίο αφορά: Τρόπο καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

15. Τη με αριθμό 31/2006 απόφαση Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 170/Δ/2006) με θέμα επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος εισόδου του Δημοτικού Διαμερίσματος Καστριού πλησίον ιδιοκτησίας Δημητρίου Γ. Λυμπέρη - Κ. Σουμπασάκου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας νομού Αρκαδίας.

 

16. Το (ΦΕΚ 145/Δ/2017) το οποίο αφορά διόρθωση σφάλματος στη με αριθμό 31/03-02-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου της παραγράφου 15 της παρούσας.

 

17. Την από 28-06-2013 αίτηση της Κ. Σουμπασάκου που υποβλήθηκε στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας συνοδευόμενη από φάκελο τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

18. Την από 02-11-2017 τεχνική έκθεση του Σαμπράκου Ιωάννη με την οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την τροποποίηση του σχεδίου, καθώς και την πρόταση τροποποίησης που απεικονίζεται στο από Νοέμβριο του 2017 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 το οποίο συντάχθηκε από τους Σαμπράκο Ιωάννη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ και Ρήγα-Σαμπράκου Άννα Πολιτικό Μηχανικό που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 

19. Τις αποφάσεις 231/2017 και 75/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 

20. Τη δημοσιότητα των παραπάνω αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και τα σχετικά αποδεικτικά σε συνέχεια των με αριθμό οίκοθεν 5567/06-06-2018 και 7087/10-07-2018.

 

21. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 8747/22-08-2018 της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 

22. Το έγγραφο με αριθμό 9778/23-10-2018 της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 

23. Την από 17-09-2018 εμπρόθεσμη ένσταση του Βασιλείου Καραπάτη σύμφωνα με την οποία ενίσταται:

 

α) ότι με τη μετατόπιση βλάπτεται η ιδιοκτησία του λόγω της προσκύρωσης - ρυμοτόμησης από 1 m προς την ιδιοκτησία 03 κληρονομίας Γ. Ντούμο έως άγνωστο πόσο προς την ιδιοκτησία Αναστασάκη,

 

β) ότι στο σχέδιο που του εστάλη δεν απεικονίζεται όλη η ιδιοκτησία του

 

γ) ότι ο πετρόχτιστος τοίχος επί της επαρχιακής οδού είναι στην θέση αυτή από τη διάνοιξή της οδού,

 

δ) ότι θεωρεί ότι η τροποποίηση προτείνεται για τη διευκόλυνση άλλου κατοίκου και

 

ε) ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν βελτιώνει την υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούνται πόροι για την εφαρμογή της.

 

Τέλος, θεωρεί ότι ο Δήμος θα έπρεπε να υποβάλει πρόταση τροποποίησης που να αφορά όλη την Τοπική Κοινότητα Καστριού.

 

24. Το έγγραφό μας με αριθμό 227357/4440/2018/28-02-2019.

 

25. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 99/2019 με την οποία προτάθηκε η απόρριψη της ένστασης της παραγράφου 23 της παρούσας.

 

26. Την εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμό 133462/2454/13-06-2019, η οποία διαβιβάστηκε με σχετικό φάκελο στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 290454/5632/2018/21-06-2019.

 

27. Το έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με αριθμό 213447/2019/14-01-2020, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 1 από το πρακτικό 3 της 12-11-2019.

 

28. Και επειδή:

 

Α). Σε ό,τι αφορά την από 17-09-2018 εμπρόθεσμη ένσταση του Βασιλείου Καραπάτη θεωρούμε ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του και προτείνεται η απόρριψή της διότι: η προτεινόμενη τροποποίηση έρχεται μετά από αίτημα ιδιοκτήτη και όχι του Δήμου ώστε να καλύπτει όλη την Τοπική Κοινότητα Καστριού, προτείνεται προκειμένου να αρθεί η ασυμφωνία μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού που ισχύει μόνο στα πρόσωπα των γεωτεμαχίων επί της Επαρχιακής Οδού σε σχέση με την υλοποιημένη από πολλές δεκαετίες οδό. Προτείνεται νόμιμα από το Δήμο και σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να θίξει ιδιοκτησίες, αλλά έχει σκοπό να εναρμονίσει το εγκεκριμένο σχέδιο με την υλοποιημένη κατάσταση. Τέλος, αναφέρουμε ότι η ιδιοκτησία του ενισταμένου είχε και έχει ρυμοτομούμενο τμήμα.

 

Β) Με την πρόταση τροποποίησης βελτιώνεται η αναλογία μεταξύ των επιφανειών που προσκυρώνονται-ρυμοτομούνται και δεν καταστρατηγείται το άρθρο 10, παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) με το οποίο δεν πρέπει να μειώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι στο σύνολό τους, και δεν επιβάλλονται νέοι όροι και περιορισμοί δόμησης. Δεν θίγονται ιδιοκτησίες, αφού δεν ρυμοτομούνται εκ νέου νέα ακίνητα. Δεν επιβαρύνεται το Δημόσιο και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας με επιπλέον έξοδα. Δεν θίγονται λειτουργικά και οικιστικά δεδομένα της περιοχής.

 

Γ) Δεν δημιουργούνται μη άρτιες και μη οικοδομήσιμες ιδιοκτησίες.

 

Δ) Δεν επηρεάζεται η κυκλοφοριακή οργάνωση του οικισμού Καστριού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

 

Ε) Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΣΤ) Η τροποποίηση αυτή θεωρείται σημειακή και εντοπισμένη, αποφασίζει:

 

1. Την απόρριψή της από 17-9-2018 εμπρόθεσμης ένστασης του Βασιλείου Καραπάτη με το σκεπτικό της παραγράφου 28Α της παρούσας.

 

2. Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Τοπικής Κοινότητας Καστριού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο από Νοέμβριο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που συντάχθηκε από τον Σαμπράκο Ιωάννη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ και Ρήγα-Σαμπράκου Άννα Πολιτικό Μηχανικό, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ως προς την αποτύπωση των ισχυουσών Οικοδομικών Γραμμών και Ρυμοτομικών Γραμμών, καθώς και ως προς τους όρους δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα. Οι όροι δόμησης παραμένουν ως έχουν.

 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.18147.20

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 19-02-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.