Απόφαση 216346/14

Απόφαση 216346/2014: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 852 του Δήμου Αμαρουσίου (φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Μακαρώνα, Αλίκης Βαρδάκου, Μιχαήλ Μακαρώνα, Θωμαΐδος χήρας Αντωνίου Μακαρώνα, Κωνσταντίνου - Νικηφόρου Μακαρώνα και Ιωάννας Μακαρώνα) - Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 216346/2014: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 852 του Δήμου Αμαρουσίου (φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Μακαρώνα, Αλίκης Βαρδάκου, Μιχαήλ Μακαρώνα, Θωμαΐδος χήρας Αντωνίου Μακαρώνα, Κωνσταντίνου - Νικηφόρου Μακαρώνα και Ιωάννας Μακαρώνα) - Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, (ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/2015), 06-02-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) περί Έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2801/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 και ειδικότερα το άρθρο 29, όπως ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 153 και 154.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011, για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30, 31 και 32 περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), όπως ισχύουν με τις διατάξεις του νόμου 4258/2014.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29829/2012, εγκύκλιος 10/2012, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Φ39/5380/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με όμοιες αποφάσεις του ιδίου, για συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων και τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 5 του νόμου 4258/2014.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012, για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 79/Α/2012), άρθρα 31, 32 και 33, όπως ισχύουν.

 

13. Το από 25-05-1992 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 552/Δ/1992) έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 6 και 7 του Δήμου Αμαρουσίου, όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 673/Δ/1992) και την απόφαση Νομάρχη με αριθμό 31174/Π-873/1993 με την οποία αναθεωρήθηκε το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 1326/Δ/1993).

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 46032/1054/2002 απόφαση Νομάρχη Αθηνών, με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό 1/2002 Πράξη Εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Άγιος Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου.

 

15. Την μεταγραφή της παραπάνω κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Υποθηκοφυλακείο, τόμος 406 αριθμός 148.

 

16. Τη με αριθμό 103571/7467/1991 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 968/Δ/1991) και την υπ' αριθμόν 11477/6487/1997 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 977/Δ/1997).

 

17. Την με αριθμό 13090/2006 απόφαση του 28ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

18. Τις με αριθμούς 376/2008, 114/2010 και 401/2011 ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

19. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου ΕΓ32-Τ1/26400/2010 έγγραφο Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ανώνυμη εταιρεία και ΕΓ32-Τ1/3108/2014 έγγραφο της Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία.

 

20. Τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 12564/2012 και 47953/2014 εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας.

 

21. Τα Πρακτικά  Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Βορείου Τομέα Αθηνών, 3ο/23-05-2013, για το 4ο Θέμα της ημερησίας διάταξης, 8ο/09-09-2014, για το 5ο θέμα ημερησίας διάταξης και 9ο/25-09-2014, για το 2ο θέμα ημερησίας διάταξης.

 

22. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης.

 

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Και επειδή:

 

1. Με την με αριθμό 13090/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (28ου Τμήματος), ακυρώθηκε η άρνηση της διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση στην αναφερόμενη ιδιοκτησία.

 

2. Με τις με αριθμούς 376/2008, 114/2010 και 401/2011 αποφάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου αποφάσισε ομόφωνα την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία, απορρίπτοντας τις σχετικές ενστάσεις.

 

3. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με τις υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 12564/2012 και 47953/2014 εισηγήσεις της, τάχθηκε υπέρ της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης.

 

4. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών στο Πρακτικό 9ο/25-09-2014, για το 2ο θέμα ημερησίας διάταξης, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της εισήγησης της Υπηρεσίας.

 

5. Με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επιτρέπεται η εκ νέου επιβολή της ανακληθείσας ή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, για τον ίδιο σκοπό, μόνον εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι και αναγκαιότητα διατήρησης του ακινήτου ως κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου, βάσει πολεοδομικών προτύπων ή των προβλέψεων του ισχύοντος γενικού πολεοδομικού σχεδίου και β) πρόθεση και οικονομική δυνατότητα του αρμόδιου φορέα για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

 

6. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου (ΒΟΔ), ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ39, του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τα παρακάτω:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Αντωνίου Μακαρώνα, Αλίκης Βαρδάκου, Μιχαήλ Μακαρώνα, Θωμαΐδος χήρας Αντωνίου Μακαρώνα, Κωνσταντίνου - Νικηφόρου Μακαρώνα και Ιωάννας Μακαρώνα, στο οικοδομικό τετράγωνο 852, του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου, με αποχαρακτηρισμό του ακινήτου από χώρο στάθμευσης, χώρο Γυμνασίου -Λυκείου και τμήματα οδών, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 13090/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Αντωνίου Μακαρώνα, Αλίκης Βαρδάκου, Μιχαήλ Μακαρώνα, Θωμαΐδος χήρας Αντωνίου Μακαρώνα, Κωνσταντίνου - Νικηφόρου Μακαρώνα και Ιωάννας Μακαρώνα, στο οικοδομικό τετράγωνο 852, της περιοχής Άγιος Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου, το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως τμήματα οδών, χώρο στάθμευσης και χώρο Γυμνασίου - Λυκείου, όπως αναλυτικά περιγράφεται με τις κορυφές (ΑΒΓΔΑ) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 376/2008 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, όπως επικαιροποιείται για τη χρονική ισχύ της με την αριθμό 401/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο, δηλαδή η πολεοδομική ανάγκη εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και δεσμεύσεις του ισχύοντος γενικού πολεοδομικού σχεδίου, καθώς και η άμεση δυνατότητα αποζημίωσης των θιγόμενων ιδιοκτητών από τον αρμόδιο φορέα της απαλλοτρίωσης (πρώην Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ανώνυμη εταιρεία και νυν Κτιριακές Υποδομές ανώνυμη εταιρεία).

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, μετά τη δημοσίευσή της σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μόνο για παράβαση Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.216346.14

 

Η απόφαση αυτή και το αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16-01-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.