Απόφαση 226860/18

Απόφαση 226860/2018: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 234 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου σε ιδιοκτησία ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, κ.λ.π., σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 18781/2009 απόφασης 29 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 226860/2018: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 234 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου σε ιδιοκτησία ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, κ.λ.π., σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 18781/2009 απόφασης 29 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/2018), 23-03-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α72010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011), 109290/39629/2016 (ΦΕΚ 4251/Β/2016) και 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για τη Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής.

 

10. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής, με αριθμό Φ39/1895/2015, όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015 και τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015, 7541/515/2016, 35412/2016, οίκοθεν 69698/5330/2016 αποφάσεις του ιδίου.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

13. Το (ΦΕΚ 332/Δ/1989) έγκρισης το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής που τροποποιήθηκε με τα (ΦΕΚ 439/Δ/1992), (ΦΕΚ 109/Δ/1996), (ΦΕΚ 1057/Δ/1996) (Αναδημοσίευση) και (ΦΕΚ 386/ΑΑΠ/2008).

 

14. Το από [ΒΔ] 24-01-1936 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 59/Α/1936) έγκρισης του σχεδίου πόλεως Περιστερίου.

 

15. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 10671/712/1993 (ΦΕΚ 599/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής, Μερική αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου Συνοικία 12, με την οποία χαρακτηρίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο το οικοδομικό τετράγωνο 234 και τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 231.

 

16. Την υπ' αριθμόν 18781/2009 απόφαση του 29ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

17. Την υπ' αριθμόν 83523/28-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

18. Την από 03-04-2017 (Συνεδρίαση 2η-θέμα 2ο), γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, που μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 153/27-10-2017 έγγραφο.

 

19. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε.

 

και επειδή:

 

Α. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου, γνωμοδότησε ομόφωνα στην υπ' αριθμόν 1/17-01-2012 Συνεδρίαση, με την υπ' αριθμόν 1 πράξη για την: Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 234 και στην υπ' αριθμόν 1/26-02-2015 Συνεδρίαση, με την υπ' αριθμόν 2 πράξη για την: Επικαιροποίηση της υπ' αριθμόν 7/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 234.

 

Η 3η Δημοτική Ενότητα Περιστερίου, γνωμοδότησε ομόφωνα στην υπ' αριθμόν 2/11-02-2015 Συνεδρίαση της, με την υπ' αριθμόν 12 πράξη της, για την Επικαιροποίηση της υπ' αριθμόν 7/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 234.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, γνωμοδότησε ομόφωνα στην υπ' αριθμόν 1/24-01-2012 συνεδρίαση με την υπ' αριθμόν 7 πράξη για την: Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 234, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Κουντουριώτου και Ψαρών και στην υπ' αριθμόν 6/3-3-2015 συνεδρίαση με την υπ' αριθμόν 65 πράξη, για την: Επικαιροποίηση της υπ' αριθμόν 7/2012 απόφασης που αφορά στην άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 234.

 

Κατά της 7/2012 πιο πάνω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα, δεν κατατέθηκε καμία ένσταση, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 574/02-03-2016 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Παν. Λύκου.

 

Β. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 124133/2014/04-04-2016 εισήγηση το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, πρότεινε την αποδοχή της αναφερόμενης άρσης κι επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο 234 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Περιστερίου, δεδομένου ότι, ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι εκ της νομοθεσίας, προϋποθέσεις:

 

α. Τεκμηριώνεται πολεοδομική ανάγκη διατήρησης του κοινόχρηστου χώρου.

 

β. Αποσκοπεί στο κοινό όφελος.

 

γ. Δεν επιφέρει μείωση του κοινόχρηστου χώρου.

 

δ. Εξασφαλίστηκε η άμεση αποζημίωση των δικαιούχων.

 

ε. Τηρήθηκε από τον Δήμο Περιστερίου η κατά νόμο διαδικασία, σύμφωνα με το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923, όπως ισχύει σήμερα.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με την από 03-04-2017 (Συνεδρίαση 2η-θέμα 2ο), απόφαση, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της υπέρ της άρσης και επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο 234 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29829/2012 εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0ΛΔ2), εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

α) Την άρση απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε στην ιδιοκτησία των ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΕΛΕΝ, ΚΑΘΡΙΝ, ΤΖΗΝ, ΜΑΙΡΗ, ΠΩΛ, ΦΙΛΙΠ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚ Πρωτοπαπαδάκη, στο οικοδομικό τετράγωνο 234 του Δήμου Περιστερίου, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 10671/712/1993 (ΦΕΚ 599/Δ/1993) απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 18781/2009 απόφασης 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

β) Την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία αυτή, με τον χαρακτηρισμό της σε κοινόχρηστο χώρο, κατ' αποδοχή των υπ' αριθμόν 7/2012 και 65/2015 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την 7/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρούσα εισήγηση.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.226860.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 02-03-2018

 

Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.