Απόφαση 232675/14

Απόφαση 232675/2014: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο κοινωφελές οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 - Γ1848 της Πολεοδομικής Ενότητας 6 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σ' αυτό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 232675/2014: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο κοινωφελές οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 - Γ1848 της Πολεοδομικής Ενότητας 6 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σ' αυτό, (ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/2015), 23-01-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 177070/2014 (ΦΕΚ 2542/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, για την Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 3203/Β/2014).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ38/5380/4945/12 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Φ39/3168/13/2013 και Φ39/1941/14/2014 αποφάσεις του ιδίου.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

13. Τις διατάξεις του από 14-06-1989 (ΦΕΚ 424/Δ/1989) προεδρικού διατάγματος έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 6, περιοχής δεύτερης κατοικίας της κοινότητας Αρτέμιδος (νομού Αττικής), την υπ' αριθμόν 12467/1174/1997 (ΦΕΚ 987/Δ/1997) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί έγκρισης ειδικών όρων δόμησης σε οικόπεδο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1848 Πολεοδομική Ενότητα 6η στο Δήμο Αρτέμιδος και την υπ' αριθμόν 20985/3611/2005/2006 (ΦΕΚ 319/Δ/2006) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, περί τροποποίησης ρυμοτομικής σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 της ιδίας περιοχής.

 

14. Την υπ' αριθμόν 10850/1501/2006/2007 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, περί κύρωσης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΦ Γ1846-Γ1848 και Γ1846Α του εγκεκριμένου σχεδίου της Πολεοδομικής Ενότητας 6 του Δήμου Αρτέμιδος νομού Αττικής.

 

15. Την υπ' αριθμόν 39/2013 ομόφωνη απόφαση της 3ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

 

16. Την υπ' αριθμόν 099/2014 πράξη της υπ' αριθμόν 9ης/2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

 

17. Την υπ' αριθμόν 39/2013 ομόφωνη απόφαση της 5ης/2013 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

 

18. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 219266/2014 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

19. Το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης από 20-11-2014 - Θέμα 3ο με ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

20. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, Και επειδή:

 

Α. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, μετά την υπ' αριθμόν 39/2013 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, με την υπ' αριθμόν 099/2014 απόφαση του, τάχθηκε υπέρ της τροποποίησης των όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 της Πολεοδομικής Ενότητας 6 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, με συντελεστή δόμησης 0.80 και 45% κάλυψη, προκειμένου να επιτευχθεί η δόμηση των 2.770 m2, που απαιτούνται για την ανέγερση Γυμνασίου, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων στεγάστρων και ημιυπαίθριων, αντί των αντίστοιχων στην περιοχή ισχυόντων κλιμακωτών ποσοστών.

 

Κατά της απόφασης αυτής, η οποία αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα, δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 35493/2014 Βεβαίωση Δημάρχου Σπάτων -Αρτέμιδος.

 

Β. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 219266/2014 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προτείνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 1846, δεδομένου ότι, ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α. Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα καθορισμού όρων και περιορισμών για την οικοδόμηση του οικοδομικού τετραγώνου ΚΦ 1846, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος σχολείου με την υπ' αριθμόν 20985/3611/2005/2006 (ΦΕΚ 319/Δ/2006) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.

 

β. Αποσκοπεί στο κοινό όφελος.

 

γ. Δεν επιφέρει μείωση του κοινόχρηστου χώρου.

 

δ. Δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι το υπό τροποποίηση τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου ΚΦ 1846 έχει ήδη απαλλοτριωθεί και αποζημιωθεί από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, όπως προκύπτει από την ειδοποίηση για παρακατάθεση οριστικής αποζημίωσης (ΦΕΚ 419/ΑΑΠ/2012).

 

ε. Τηρήθηκε, από τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, η κατά νόμο διαδικασία, σύμφωνα με το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, όπως ισχύει σήμερα.

 

στ. Η περιοχή έχει ενταχθεί στο σχέδιο, ως περιοχή Β' Κατοικίας, ο χώρος σχολικών κτιρίων έχει θεσμοθετηθεί, με την υπ' αριθμόν 20985/3611/2005/2006 (ΦΕΚ 319/Δ/2006) απόφαση Νομάρχη, με την οποία τα οικοδομικά τετράγωνα Π 846 και Π 848 συνενώθηκαν σε ενιαίο χώρο και έχουν ήδη από το 1999 ανεγερθεί δύο σχολικά κτίρια, ενώ απαιτείται νέος καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στο ενιαίο πλέον οικοδομικό τετράγωνο Γ 1846 - Γ 1848.

 

ζ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 117 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999):

 

{Ο συντελεστής δόμησης για τις περιοχές β' κατοικίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 0,4 και ο αριθμός ορόφων των κτιρίων μεγαλύτερος από 2. Για την κατασκευή κτισμάτων κοινής ωφέλειας ο συντελεστής δόμησης μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0.4 όχι όμως και του 0.8.}

 

η. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 37237/ΣΤ1/2007 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τον Καθορισμό κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων, το οικόπεδο, εμβαδού 3.482,68 m2 δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη στέγαση των 360, όπως αιτείται ο οικείος Δήμος, αλλά 210 μαθητών.

 

Συγκεκριμένα η Υπηρεσία εισηγήθηκε:

 

1. Επιβολή πρασιάς στο ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 - Γ1848, πλάτους 3 m νότια και δυτικά και 4 m βόρεια και ανατολικά.

 

2. Καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 - Γ1848, με:

 

Συντελεστή δόμησης 0.8.
Κάλυψης 40%.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής, καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που προσκομίστηκε από το Δήμο, και συμπληρώθηκε από την Υπηρεσία.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης από 2014 - Θέμα 3ο, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 - Γ1848 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 219266/2014 εισήγηση της Υπηρεσίας.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη, βασιζόμενη κυρίως στο κοινό όφελος, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και επομένως η αρμοδιότητα ανήκει στον Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 - Γ1848 της Πολεοδομικής Ενότητας 6 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, με:

 

Α. Επιβολή πρασιάς στο ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 - Γ1848, πλάτους 3 m νότια και δυτικά και 4 m βόρεια και ανατολικά.

 

Β. Καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο Γ1846 - Γ1848, με:

 

Συντελεστή δόμησης 0.8
Κάλυψη 40%

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής, καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αναλυτικά φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

a.232675.14

 

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 02-12-2014

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.