Απόφαση 303197/17

Απόφαση 303197/1145/2017: Τροποποίηση ισχύουσας ρυμοτομίας στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Λαγκαδά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 303197/1145/2017: Τροποποίηση ισχύουσας ρυμοτομίας στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Λαγκαδά, (ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/2017), 04-10-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

6. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

7. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 2101/Β/2017).

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/10-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/11-01-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895(49)/11-01-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

14. Την με αριθμό οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωρικού Σχεδιασμού Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

15. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

16. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

17. Το από [ΠΔ] 07-02-1929 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 48/Α/1929) Περί καθορισμού ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων της κωμόπολης του Λαγκαδά, όπως τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 11-12-1957 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 254/Α/1957) Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης)..., το από [ΒΔ] 11-01-1963 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 16/Δ/1963) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, το από [ΠΔ] 07-07-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 473/Δ/1978) Περί τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά, το από 14-09-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 575/Δ/1981) Περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης).

 

18. Τη με αριθμό 73858/3661/1987 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 1184/Δ/1987).

 

19. Το από 02-06-1988 προεδρικό διάταγμα Περί πολεοδομικής μελέτης τμημάτων πέντε πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου Λαγκαδά (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου στα όρια σύνδεσης (ΦΕΚ 598/Δ/1988).

 

20. Την με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/44064/2765/1989 απόφαση Νομάρχη περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Λαγκαδά (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 246/Δ/1989).

 

21. Την με αριθμό οίκοθεν ΔΜ/ΠΜ/5358/164/1994 απόφαση Νομάρχη επαναδημοσιεύεται η με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/44064/2765/1989 απόφαση Νομάρχη που είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς τα διαγράμματα που τη συνόδευαν (ΦΕΚ 221/Δ/1994).

 

22. Την με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/6726/273/1995 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί αναθεώρησης - τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων και περιορισμών δόμησης στους τομείς Α, Β, Γ του Δήμου Λαγκαδά, νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 334/Δ/1995).

 

23. Την με αριθμό 115/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της ισχύουσας ρυμοτομίας στα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Λαγκαδά.

 

24. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαγκαδά τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

25. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13578/06-05-2016 σχετική βεβαίωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Λαγκαδά.

 

26. Τη υπ' αριθμόν 9η/Συνεδρία 24η/22-06-2017 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 07-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

27. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος, που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 20-07-2017

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.