Απόφαση 375/16

Απόφαση 375/2016: Έγκριση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 89 της περιοχής Κυρίμη -Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τον χαρακτηρισμό της νότιας πλευράς της οδού Αφροδίτης (η Βόρεια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 89) ως οικοδομική γραμμή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 375/2016: Έγκριση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 89 της περιοχής Κυρίμη -Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τον χαρακτηρισμό της νότιας πλευράς της οδού Αφροδίτης (η Βόρεια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 89) ως οικοδομική γραμμή, (ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/2016), 11-05-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου II εδάφιο 19 του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/2010), σύμφωνα με την οποία η έγκριση σημειακών-εντοπισμένων τροποποιήσεων σε οικοδομικά τετράγωνα επί του Βασικού Οδικού Δικτύου απονέμεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως εξακολουθεί και ισχύει με το άρθρο 31 του νόμου 4067/2012.

 

2. Την υπ' αριθμόν 62555/5072/1990 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ορισμός Βασικού οδικού δικτύου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 561/Δ/1990).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π. όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κεφαλαίου II του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31, παράγραφος 3, του νόμου 1557/1985 (ΓΟΚ - (ΦΕΚ 210/Α/1985)).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 16(α) του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140A/2000) τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παράγραφος 2(ε) του ιδίου νόμου όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και την εγκύκλιο 6/2006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 7 του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - (ΦΕΚ 210/Α/1985)).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - (ΦΕΚ 79/Α/2012)).

 

7. Το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β', του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη.

 

9. Τις εγκυκλίους 18/2003 και 55/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Το από [ΠΔ] 14-10-1966 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 170/Δ/1966) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Μενεμένης (Θεσσαλονίκης), επιβολής στοών και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

11. Την με αριθμό 1969/2002 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 58/Δ2002) Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 90 περιοχής Βοσπόρου του Δήμου Μενεμένης Νομού Θεσσαλονίκης.

 

12. Την με αριθμό 29/12023/ΠΣΚ/326/2003 Απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 907/Δ/2003) Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης στο οικοδομικό τετράγωνο 90Γ της περιοχής Συνοικισμού Βοσπόρου αυτού.

 

13. Την με αριθμό 772/2004 Απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 283/Δ/2004) το κτίριο στο οικοδομικό τετράγωνο 90Δ χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο.

 

14. Την με αριθμό οίκοθεν 29/44623/ΠΣΚ/749/2008 Απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 453/ΑΑΠ/2008) Σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό του χώρου Μουσείου Σιδηροδρόμων και τον χαρακτηρισμό του ως χώρου Δημοτικού Πολιτιστικού και Εκθεσιακού Κέντρου στο οικοδομικό τετράγωνο 90Δ του Δήμου Μενεμένης νομού Θεσσαλονίκης.

 

15. Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μενεμένης νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1274/Δ/1987).

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 10794/3908/2015 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας-Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, με τα συνημμένα του.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6166/20-8-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης), καθώς το οικόπεδο γειτνιάζει με διατηρητέο, χαρακτηρισμένο από το τέως Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3487/27-10-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης), με το οποίο επεστράφη ο φάκελος στον Δήμο, με τη θετική γνωμοδότηση του.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17134/5901/10-12-2015 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με τα συνημμένα του.

 

20. Την υπ' αριθμόν 136/18-05-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

 

21. Την υπ' αριθμόν 3901/30-07-2015 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

 

22. Την υπ' αριθμόν 207/13-07-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

 

23. Την υπ' αριθμόν 363/30-11-2015 επικαιροποιημένη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9441/29-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προς στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με το οποίο ζητούσαμε συμπληρωματικά στοιχεία.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 236/89/2016 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με συμπληρωματικά στοιχεία.

 

26. Την από 07-04-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

27. Την με υπ' αριθμόν 5η Γνωμοδότηση της 6ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά, αποφασίζει:

 

1. Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 89 της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τον χαρακτηρισμό της νότιας πλευράς της οδού Αφροδίτης (η Βόρεια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 89) ως οικοδομική γραμμή και τον χαρακτηρισμό του τμήματος της οδού Αφροδίτης, στη Βόρεια πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου 89, ως πεζόδρομο, όπως αυτή φαίνεται με κόκκινη γραμμή, στο διάγραμμα κλίμακας 1/500, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, θεωρημένο και υπογεγραμμένο από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Μ. Τριανταφυλλίδου, Πολιτικό Μηχανικό.

 

2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.375.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 21-04-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.