Απόφαση 3817/16

Απόφαση 3817/43198/2016: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3817/43198/2016: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, (ΦΕΚ 1049/Β/2016), 14-04-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 214, 224, 254, 257, 258, 266, 280 και 283, του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Των άρθρων 6 και 9, του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

3. Του άρθρου 8, κεφάλαιο Α, παράγραφος 4)β)β, του προεδρικού διατάγματος 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α/2010).

 

4. Των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163 και 165, του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Β/2009).

 

5. Των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987, [ΠΔ] 22/1990, [ΠΔ] 50/2001, [ΠΔ] 347/2003, [ΠΔ] 44/2005, [ΠΔ] 116/2006 και [ΠΔ] 146/2007 και [ΠΔ] 19/2011.

 

6. Του άρθρου 34, του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης.

 

7. Του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) και του άρθρου 51, του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

8. Των άρθρων 11, και 18, παράγραφος 2, του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 24/Α/1997) Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13, του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998) Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004). Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού.

 

11. Τον Οδηγό Προσαρμογής των προτύπων σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νέων Δήμων της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ - ΑΕ).

 

12. Τη με αριθμό οίκοθεν 2990/18604/2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ 385/Β/2011).

 

13. Τη με αριθμό 01/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, με την οποία εισηγήθηκε ομόφωνα, προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, το σχέδιο της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

 

14. Τη με αριθμό 01/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, περί έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

 

15. Το με αριθμό 02/2016 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας, στο οποίο περιλαμβάνεται η με αριθμό 08/10-02-2016 ομόφωνη γνωμοδότηση, υπέρ της τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, όπως περιγράφεται στη με αριθμό 01/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τη με αριθμό 01/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/ τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.

 

Άρθρο 10: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την τοπική κοινότητα Πεζούλας

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 11: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 12: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες προϊσταμένων διοικητικών ενοτήτων

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 14: Ειδικές θέσεις

Άρθρο 17: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών προσωπικού

 

Άρθρο 19: Τελικές Διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 08-04-2016

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λάρισας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.