Απόφαση 4574/15

Απόφαση 4574/49444/2015: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4574/49444/2015: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας, (ΦΕΚ 527/Β/2015), 03-04-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 214, 224, 254, 257, 258, 266, 280 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Των άρθρων 6 και 9 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

3. Του άρθρου 8 κεφάλαιο Α παράγραφος 4)β)β του προεδρικού διατάγματος 138/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α/2010).

 

4. Των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163, 165 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Β/2009).

 

5. Των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987, [ΠΔ] 22/1990, [ΠΔ] 50/2001, [ΠΔ] 347/2003, [ΠΔ] 44/2005, [ΠΔ] 116/2006 και [ΠΔ] 146/2007 και [ΠΔ] 19/2011.

 

6. Του άρθρου 34 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης.

 

7. Του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) και οι διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

8. Των άρθρων 11 και 18 παράγραφος 2 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 24/Α/1997) Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998) Οικονομικοί Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού.

 

11. Τον Οδηγό Προσαρμογής των προτύπων σχεδίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νέων Δήμων της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2990/18604/2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ 385/Β/2011).

 

13. Τη με αριθμό 175/2012 (ΦΕΚ 2897/Β/2012) απόφαση του Δημάρχου Αργιθέας, αναφορικά με τη διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αργιθέας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011.

 

14. Τη με αριθμό οίκοθεν 17741/2013 (ΦΕΚ 1144/Β/2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού στο Δήμο Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011.

 

15. Τη με αριθμό 02/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας.

 

16. Τη με αριθμό 34/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, περί ψήφισης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας.

 

17. Τη με αριθμό 19/2011 (πρακτικό 08/20-09-2011) γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας, με το οποίο γνωμοδοτεί, υπέρ της έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας.

 

18. Το με αριθμό 19164/117184/2014 έγγραφό μας.

 

19. Τη με αριθμό 01/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, με την οποία εισηγείται εκ νέου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας.

 

20. Τη με αριθμό 65/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας.

 

21. Τη με αριθμό 25/2014 (πρακτικό 10/22-12-2014) γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης νομού Καρδίτσας, με το οποίο γνωμοδοτεί εκ νέου, υπέρ της έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας.

 

22. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 449/2015 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας, με την οποία βεβαιώνει για τη μισθολογική δαπάνη που προκαλείται στον προϋπολογισμό του έτους 2015, και για τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τη με αριθμό 65/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αργιθέας, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείο Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας

Άρθρο 5: Νομική Υπηρεσία

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και τεχνικών έργων

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, και Τεχνικών Έργων

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Αχελώου (Τοπικής Κοινότητας Αργυρίου)

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας (Τοπικής Κοινότητας Πετρίλου)

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 13: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

 

Μέρος 4: Οργανικές θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 15: Ειδικές θέσεις

Άρθρο 16: Τακτικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

Άρθρο 17: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Άρθρο 18: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Άρθρο 19: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 20: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 19-03-2015

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λάρισας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.