Απόφαση 60059/86

Απόφαση 60059/1986: Έγκριση οδών μέσα στον οικισμό του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής του προϋφιστάμενου του 1923


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 60059/1987: Έγκριση οδών μέσα στον οικισμό του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής του προϋφιστάμενου του 1923, (ΦΕΚ 853/Δ/1987), 08-09-1987.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων και ειδικότερα των άρθρων 1, 3, 9, 10 παράγραφος 2, 70 και 85 αυτού.

 

2. Του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) περί Διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

3. Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 712/1970 περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού Δημοσίων Έργων και των αρμοδιοτήτων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 677/1971 (ΦΕΚ 223/Α/1971) και το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 198/1972.

 

4. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) περί παροχής στους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί θεμάτων εγκρίσεως, τροποποιήσεως, επεκτάσεως των σχεδίων πόλεων και κωμών και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης επ' αυτών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971).

 

5. Τον αναγκαστικό νόμο 625/1968 (ΦΕΚ 266/Α/1968) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

6. Το νομοθετικό διάταγμα 439/1970 (ΦΕΚ 36/Α/1970) περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί του αιγιαλού και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

 

7. Τον νόμο 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) περί οικιστικών περιοχών και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφοι 1 και 2 αυτού.

 

8. Τον νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί της επεκτάσεως των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης κ.λ.π. και ειδικότερα των άρθρων 1 και 13 αυτού.

 

9. Τον νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των πολεοδομικών διατάξεων.

 

10. Το από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1981) περί του τρόπου καθορισμού των ορίων των οικισμών των προϋφιστάμενων του 1923 και προσδιορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών.

 

11. Το από 25-08-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 164/Δ/1969) περί του καθορισμού των όρων και των περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των οικισμών που έχουν εγκεκριμένο σχέδιο, αλλά στερούνται όρων δόμησης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα 03-04-1970 (ΦΕΚ 72/Δ/1970), το 26-01-1979 (ΦΕΚ 105/Δ/1979) και το 08-02-1980 (ΦΕΚ 131/Δ/1980).

 

12. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί καθορισμού των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός των ορίων αυτών και ειδικότερα των άρθρων 3 παράγραφος 1, 4 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 6, 9 και 10 αυτού.

 

13. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) περί της πολεοδόμησης των οικισμών του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και της επέκτασης αυτών και ειδικότερα των άρθρων 1, 2 παράγραφοι 1, 2 και 3, 4 και 9 αυτού.

 

14. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 76/1986 (ΦΕΚ 27/Α/1986) περί της κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί των Δήμων και των κοινοτήτων και ειδικότερα των άρθρων 243 και 244 αυτού.

 

15. Το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

16. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί παροχής εις τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί τροποποιήσεων των σχεδίων πόλεων και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης.

 

17. Την υπ' αριθμόν 20164/1984 (ΦΕΚ 237/Α/1984) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την διάνοιξη δρόμων μέσα στους οικισμούς που προϋφίστανται του 1923.

 

18. Την υπ' αριθμόν 111143/1982 (ΦΕΚ 112/Δ/1982) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί του καθορισμού των ορίων του οικισμού Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, του προϋφιστάμενου του 1923.

 

19. Το ότι ο οικισμός του Πευκοχωρίου πληθυσμού κάτω των 2000 κατοίκων είναι παραλιακός όχι χαρακτηρισμένος ως αξιόλογος και όχι παραδοσιακός και ως εκ τούτου η Πολεοδόμησή του δηλαδή η έγκριση σχεδίου εις αυτόν εν όλω ή εν μέρει αποτελεί αντικείμενο της αρμοδιότητας του Νομάρχη (άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3 και άρθρο 4 από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος και προεδρικό διάταγμα 183/1986).

 

20. Την υπ' αριθμόν 32/1986 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πευκοχωρίου.

 

21. Τα υπ' υπ' αριθμούς 59392/1986 και 59661/1986 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών για την διάνοιξη δρόμων σε οικισμούς προ του 1923.

 

22. Τα υπ' αριθμούς 59662/1986 και 59886/1986 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς την Κοινότητα Πευκοχωρίου για την αποστολή της γνωμοδότησης του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

23. Την μη λήψη γνωμοδότησης από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 

24. Την 14/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Νομού.

 

25. Την διαμορφωθείσα νομολογία υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας για την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα οικισμών προ του 1923 και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης στα τμήματα αυτά, αποφασίζουμε:

 

α. Εγκρίνουμε την διάνοιξη των οδών που απεικονίζονται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα που θεωρήθηκε από τον προϋφιστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών μέσα στα όρια του οικισμού Πευκοχωρίου του προϋφιστάμενου του 1923.

 

β. Επί των οικοπέδων που έχουν ή μπορούν να αποκτήσουν πρόσωπο επί των εγκεκριμένων οδών καθορίζονται ως όροι και περιορισμοί δόμησης οι εξής:

 

β)1. Αρτιότητα κατά τον κανόνα.

 

Τα οικόπεδα που δημιουργούνται με κατάτμηση, συνένωση κ.λ.π. μετά την δημοσίευση της παρούσας θεωρούνται άρτια αν αποκτούν 1000 m2 συνυπολογιζομένου και του εμβαδού που καταλαμβάνεται από τους διανοιγόμενους δρόμους.

 

β)2. Αρτιότητα κατά την παρέκκλιση.

 

Τα οικόπεδα που απομένουν μετά την ρυμοτόμηση τους από τους εγκεκριμένους δρόμους θεωρούνται άρτια με όποιο εμβαδόν τους απομένει μετά την ρυμοτόμηση.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% μετά την ρυμοτόμηση.

 

Μέγιστος αριθμός ορόφων 2.

 

Μέγιστο ύψος 7.5 m δυνάμενο να προσαυξηθεί κατά 1 m σε περίπτωση προσθήκης επί νομίμως υφισταμένου κτίσματος.

 

Κατασκευή στέγης υποχρεωτική με μέγιστο ύψος 1.5 επί πλέον των 7.5 m.

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης για ειδικά κτίρια 0,4 και για κτίρια κοινής ωφελείας 0,8.

 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης για χρήση κατοικίας ή κατοικίας με καταστήματα 0,8 με την προϋπόθεση της μη υπερβάσεως των 400 m2 της συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας των 2 ορόφων.

 

Απόσταση κτιρίου από τα πλάγια και πίσω όρια όταν αυτό δεν εφάπτεται αυτών 2.5 μ.

 

Απόσταση μεταξύ των υπό διασπορά κτιρίων στο ίδιο οικόπεδο 2.5 m.

 

Απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων επί υποστηλωμάτων.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 για την εντός σχεδίου δόμηση.

 

γ. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω όροι δόμησης πρέπει να εφαρμοσθούν και για τα οικόπεδα που απέκτησαν πρόσωπο επί της διανοιχθείσης οδού με την υπ' αριθμόν 59412/1986 απόφασή μας.

 

a.60059.86

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 17-12-1986

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.