Απόφαση 70181/18

Απόφαση 70181/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 54 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής για το χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου ως Βρεφονηπιακού Σταθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 70181/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 54 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής για το χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου ως Βρεφονηπιακού Σταθμού, (ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/2018), 27-04-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 945/Β/2017) και ισχύει σήμερα.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, για συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής και την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015, (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότησή τους, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 7541/515/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως ισχύει.

 

12. Τη με αριθμό 337806/1977 απόφαση Νομάρχη Αττικής, (ΦΕΚ 397/Δ/1977) περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητος Ζεφυρίου.

 

13. Τη με αριθμό 78141/3273/1986 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1213/Δ/1986) για την Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητος Ζεφυρίου.

 

14. Την με αριθμό 40457/2007/1987 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 78141/3273/1986 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητος Ζεφυρίου.

 

15. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 164430/13-12-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

16. Την από 26-02-2018 (Πρακτικό 2ο, θέμα 7ο), γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

17. Τη με αριθμό 363/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής.

 

18. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

1. Με την υπ' αριθμόν 363/2016 απόφαση (αριθμός πρακτικού 33) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυλής αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου, Δήμου Φυλής, στο οικοδομικό τετράγωνο 54, με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου ως Βρεφονηπιακού Σταθμού. Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκαν ενστάσεις, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 589/15-02-2017 Βεβαίωση Δημάρχου Φυλής.

 

2. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 164430/13-12-2017 Εισήγηση η Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για την εν λόγω τροποποίηση.

 

3. Με την από 26-02-2018 (Πρακτικό 2ο, θέμα 7ο), γνωμοδότηση του το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής στο οικοδομικό τετράγωνο 54:

 

α) με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου με τον χαρακτηρισμό του οικοπέδου με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α) και εμβαδόν 979,97 m2 σε κοινωφελή χώρο ως ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

 

β) τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 54 σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 33445/ΣΤ1/24-3-2009 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), δηλαδή

 

Κάλυψη 65%
Συντελεστής Δόμησης 0.65
Όροφοι (2) - Ισόγειο και 1ος όροφος,

 

αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Φυλής:

 

Το χαρακτηρισμό του οικοπέδου με στοιχεία (Α-Β-Γ-ΔΕ-Ζ-Α) και εμβαδόν 979,97 m2 στο οικοδομικό τετράγωνο 54 σε κοινωφελή χώρο ως ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

 

Το καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 54 σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 33445/ΣΤ1/24-3-2009 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), δηλαδή:

 

Κάλυψη 65%
Συντελεστής Δόμησης 0.65
Όροφοι (2) - Ισόγειο και 1ος όροφος,

 

όπως φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση σε κλίμακα 1:500, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Φυλής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.70181.18

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17-04-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.