Απόφαση 70335/15

Απόφαση 70335/26089/2015: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 107Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 70335/26089/2015: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 107Α, (ΦΕΚ 166/ΑΑΠ/2015), 17-08-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Το από 18-10-1925 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 322/Α/1925).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων.

 

6. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

8. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως.

 

9. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

12. Το από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 320/Α/1955) περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης.

 

13. Το από [ΒΔ] 10-05-1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 78/Δ/1964) που αφορά τροποποίηση του από [ΒΔ] 09-11-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 320/Α/1955).

 

14. Την υπ' αριθμόν 2279/1995 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 595/Δ/1995) έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Τρίπολης νομού Αρκαδίας στο τμήμα του Ανατολικά των οδών Καλαμών, Ουάσιγκτον, Εθνικής Αντιστάσεως και Καλαβρύτων.

 

15. Το γεγονός ότι η πρόταση αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Τρίπολης η οποία βρίσκεται υπό έγκριση όσο και η υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 60677/2711/1986 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Τρίπολης και Αγίου Κωνσταντίνου νομού Αρκαδίας (ΦΕΚ 1092/Δ/1986) δεν έρχεται σε αντίθεση με την προτεινόμενη τροποποίηση.

 

16. Την από Αύγουστο του 2013 Τεχνική Έκθεση της Διπλωματούχου Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού Μαρκολέφα Αναστασίας και την πρόταση τροποποίησης που απεικονίζεται στο από Αύγουστο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 της ως άνω Μηχανικού το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

17. Την από 20-11-2013 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

18. Την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης με αριθμό 22/2014.

 

19. Την απόφαση 403/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης και τη δημοσιοποίησή της στον τύπο σε συνέχεια της 1033/2014 ανακοίνωσης.

 

20. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1075/2014 του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης.

 

21. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1701/2014 του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο σχετικός φάκελος και βεβαιώνεται πως δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

22. Την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 64388/2014/2015 η οποία διαβιβάστηκε με το σχετικό φάκελο με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 29354/10417/2015 στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

 

23. Το έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με αριθμό πρωτοκόλλου 60/14-05-2015 με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 16 από το πρακτικό 2 της 04-05-2015.

 

24. Και επειδή:

 

Α. Στην προτεινόμενη τροποποίηση καμία ένσταση δεν υπεβλήθη και δεν δημιουργούνται μη άρτιες και μη οικοδομήσιμες ιδιοκτησίες.

 

Β. Απομειώνονται επ' ελάχιστον οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης χωρίς να αλλοιώνεται το πνεύμα του Πολεοδόμου Μελετητή που κατάρτισε την Πολεοδομική Μελέτη. Υπάρχει ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή διότι με την αναθεώρηση του 1995 αυξήθηκαν σημαντικά οι κοινόχρηστοι χώροι με την δημιουργία του πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 107Α και 107.

 

Γ. Η μικρή απομείωση των κοινοχρήστων δεν αποβαίνει σε βάρος της πόλης, της ρυμοτομίας και της κυκλοφορίας γενικότερα αλλά διορθώνει την ασυμφωνία της αποτύπωσης με την ισχύουσα κατάσταση.

 

Δ. Με την παρούσα αίρονται θέματα νομιμότητας του κτιρίου το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 90Π/1984 οικοδομική άδεια.

 

Ε. Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

ΣΤ. Η τροποποίηση αυτή θεωρείται σημειακή και εντοπισμένη, αποφασίζει:

 

Την έγκριση της Τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης στο οικοδομικό τετράγωνο 107Α και συγκεκριμένα την κατάργηση της απότμησης που περιγράφεται στο ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό από Αύγουστο του 2013 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από την Διπλωματούχο Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Μαρκολέφα Αναστασία, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, με τις κορυφές Τ1-Τ8 στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Κυνουρίας. Η οικοδομική γραμμή στο πρόσωπο των οικοπέδων επί της οδού Καποδιστρίου στο οικοδομικό τετράγωνο 107Α καθορίζεται από τα σημεία Τ1'-Τ2 ενώ η οικοδομική γραμμή στο πρόσωπο των οικοπέδων επί της οδού Κυνουρίας στο οικοδομικό τετράγωνο 107Α καθορίζεται από τα σημεία Τ1' - Τ7 (οι συντεταγμένες των κορυφών σε σύστημα ΕΓΣΑ 1987 περιγράφονται στο παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα).

 

Το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα.

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.70335.15

 

Μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να κοινοποιηθεί στο Δήμο Τρίπολης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 30-06-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.