Απόφαση 9967/20

Απόφαση 9967/2020: Αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΚΧ 1325 της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αχαρνών ιδιοκτησίας Ράιου Παναγιώτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9967/2020: Αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΚΧ 1325 της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Αχαρνών ιδιοκτησίας Ράιου Παναγιώτη, (ΦΕΚ 39/Δ/2020), 03-02-2020.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει, άρθρο 3 παράγραφος 3 παράγραφος θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 και άρθρο 186, κεφάλαιο ΣΤ παράγραφος 40, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 37419/13479/2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (ΦΕΚ 1661/Β/2018), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010).

 

3. Την 505910/2019 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3411/Β/2019) και ισχύει σήμερα.

 

4. Την υπ' αριθμόν 198409/16-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών.

 

5. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

6. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

7. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 153, 154 και 160.

 

8. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, για συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής και την Φ39/1895/2015 (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότησή τους, όπως τροποποιήθηκε με τις Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 7541/515/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) (σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 10/2012 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και νυν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) η Διεύθυνση εισηγείται προς τα αρμόδια Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων για αντίστοιχα θέματα αρμοδιότητας του παραπάνω Υπουργείου, για τα οποία, στη συνέχεια, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με εξαίρεση ..Θέματα για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι την 9η Απριλίου 2012 το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο, εγκρίνονται με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου αυτού...

 

13. Το άρθρο 280, παράγραφος ΙΙ.19 του ίδιου νόμου 3852/2010, εφόσον δεν ισχύουν ειδικότερες προστατευτικές διατάξεις, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είναι αρμόδια για την ...έγκριση σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόμησης αυτών, σε οικοδομικά τετράγωνα επί του Βασικού Οδικού Δικτύου των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως αυτό καθορίστηκε με τις αριθμούς 62556/5073/1990 (ΦΕΚ 701/Δ/1990) και 62555/5072/1990 (ΦΕΚ 561/Δ/1990) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,...

 

14. Με το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Νεάπολη του δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής).

 

15. Την από 05-11-1996 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 260/Δ/1997) Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Αχαρνών νομού Αττικής περιοχή Νεάπολη στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1325.

 

16. Την υπ' αριθμόν 30731/Τ-2298/15-11-1990 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία Κυρώνεται διορθωμένη η υπ' αριθμόν 1η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή ΝΕΑΠΟΛΗ του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ (νομού Αττικής).

 

17. Την υπ' αριθμόν 94928/26-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

18. Την από 15-05-2019 (Συνεδρίαση 4η) (9ο θέμα) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

19. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υποθέσεως.

 

20. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου, ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Και επειδή:

 

1. Ο αρμόδιος Δήμος Αχαρνών με τις υπ' αριθμόν 12/17-05-2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και υπ' αριθμόν 159/29-08-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα την άρση της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία του Ράιου Παναγιώτη, με ΚΑ 161715, που βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο (πλατεία) Γ1325 της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολη σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2/2017 γνωμοδότηση του υπ' αριθμόν 1/29-06-2016 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Χωροταξίας, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 15071/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την αποδοχή της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκθεση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Καψάλη Γεωργίου.

 

Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία του φακέλου έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, όπως έκδοση αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, της ανάρτησης για υποβολή ενστάσεων (με τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης/ή και δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα, βεβαιώσεις Δημάρχου κ.λ.π.) της πρότασης τροποποίησης του σχεδίου.

 

2. Με την υπ' αριθμόν 94928/26-7-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Ανατολικής Αττικής, η Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου.

 

3. Με το πρακτικό της 15-05-2019, 4ης Συνεδρίασης 2019, για το 9ο θέμα εντός ημερησίας διάταξης, το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

4. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4760/81507/21-12-2017 βεβαίωση του Αντιδήμαρχου Αχαρνών, δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αποφασίζουμε:

 

1. Σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 15701/2015 απόφαση του 31ου Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Χ.Γ1325 της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης, για την ιδιοκτησία με κ.α. 161715 που επιβλήθηκε με το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986) και ακολούθως με την τροποποίηση (ΦΕΚ 260/Δ/1997) της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών, όπως αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και την τεχνική έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Απόστολου Γ. Καψάλη και συγκεκριμένα:

 

Για την αρχική ιδιοκτησία Ε(12341) = 203.10 m2

 

Τμήμα πεζοδρόμου που διέρχεται εντός της ιδιοκτησίας του Ράιου μετατίθεται πιο δυτικά και εκτός των ορίων αυτής.
Το ρυμοτομούμενο πέραν της εισφοράς τμήμα, νότια της ιδιοκτησίας Ε(5-Τ1-Ρ2- Ρ3Α-6-5)=42,31 m2, αντικαθίσταται με τμήμα ίσου εμβαδού στα Βόρεια Ε(2-Τ2-Τ3-3- 2)= 42,31 m2 και σε βάρος των ιδιοκτητών του Δήμου με κ.α. 161709 και 161710 και του πεζοδρόμου.
Στο δυτικό και βόρειο όριο της ιδιοκτησίας οριοθετείται πεζόδρομος ο οποίος καταλήγει σε τμήμα πεζοδρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1325 Α και του Κ.Χ.1325 (ήδη εγκεκριμένο με την τροποποίηση (ΦΕΚ 260/Δ/1997)).
Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο διάταγμα ρυμοτομίας που επιβλήθηκε με το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986).

 

2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι λοιποί θεσμοθετημένοι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εν συνεχεία να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια).

 

a.9967.20

 

Αθήνα, 08-01-2020

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.