Νόμος 4325/15 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4058/2012 διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα.

 

Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, μπορούν να επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την επαναπρόσληψή τους στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς, προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.

 

2. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), προστίθενται τα εξής:

 

{, καθώς και για την άσκηση διδακτικού ή εκπαιδευτικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους, το οποίο παρέχεται σε οποιαδήποτε σχολεία ή σχολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των πάσης φύσεως επιχειρήσεών τους.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για: α) το διορισμό των αποφοίτων της ΚΒ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) το διορισμό των διακριθέντων αθλητών δυνάμει της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/1153/2014 (ΦΕΚ 86/Β/2014) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) το σύνολο των διορισμών βάσει ειδικών - ευεργετικών διατάξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 24/2015 και β) τον Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου. Η ισχύς της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

5. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, οι οποίες προκηρύχθηκαν με την υπ' αριθμόν 1ΓΔ/2014 απόφαση - προκήρυξη κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο πρώτο κυρωτικού νόμου 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4275/2014, δεν αναρτώνται και η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.

 

6. Το άρθρο 42 του νόμου 4250/2014 καταργείται.

 

7. Η τρίτη πρόταση της τελευταίας περιόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 61 παράγραφος 2 του νόμου 4055/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.}

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παράγραφος 4 εδάφιο γ' του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 71/Α/2008) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α/1993) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

 

Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, προκειμένου να καταταχθεί σε θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μουσικών, απαιτείται, εκτός από το πτυχίου ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του οικείου μουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017), με το άρθρο 94 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας μπορεί να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

10. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 50 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες το έτος.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 50 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προκειμένου να χορηγηθεί 1 ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον 1 ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 75% του ισχύοντος για αυτόν ημερήσιου ωραρίου.}

 

γ) Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

 

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) και το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.}

 

12. Με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας, οι οποίες εκδίδονται εντός 40 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται και συγκροτείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ορίζονται τα μέλη του κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με τήρηση των προβλεπομένων από την υπ' αριθμόν ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988), απόφαση, του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης προθεσμιών.

 

Μέχρι την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω διαδικασία τις θέσεις τους καταλαμβάνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι, οι οποίοι αναδείχθηκαν κατά την ψηφοφορία της 06-12-2014. Όταν κρίνονται θέματα δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως αιρετά μέλη μετέχουν δύο εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού τους οργάνου με τους αναπληρωτές τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

13. Το άρθρο 5Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1991 (ΦΕΚ 21/Α/1991) που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5Α

 

Ο Ειδικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά τον Γενικό Γραμματέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

 

Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής κατ' εντολή του, στον Ειδικό Γραμματέα για θέματα των ως άνω υπηρεσιών.}

 

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) προστίθενται εδάφια κ)δ' και κ)ε' ως εξής:

 

{κ)δ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για τις ανάγκες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια,

 

κ)ε) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα σύνορα της χώρας λόγω αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων.}

 

15. Στο άρθρο 23 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2014) μετά τις λέξεις Πίνακα Κατάταξης των και πριν τη λέξη υποψηφίων προστίθεται η λέξη επιτυχόντων και η φράση (Γ'22) αντικαθίσταται από το ορθό (Γ' 222).

 

16. Στο άρθρο 26 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) μετά τις λέξεις ειδικό συνεργάτη ή και πριν τη λέξη υπάλληλο προστίθενται οι λέξεις μετακλητό υπάλληλο ή.

 

17. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με το ανωτέρω διάταγμα καθορίζεται η διάρθρωση της Γραμματείας, ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.