Προεδρικό διάταγμα 18/3/99

ΠΔ 18-03-1999: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΕΑΣ Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Πεζούλια Βίλλας του Δήμου Κρανιδίου Νομού Αργολίδας και καθορισμός οριογραμμών ρέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-03-1999: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΕΑΣ Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Πεζούλια Βίλλας του Δήμου Κρανιδίου Νομού Αργολίδας και καθορισμός οριογραμμών ρέματος, (ΦΕΚ 237/Δ/1999), 08-04-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 42 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 7 συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και η παράγραφος 1 του άρθρου 42 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 17 (παράγραφος 2), 18 και 19 (παράγραφος 2) του προεδρικού διατάγματος 93/1987 Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών (ΦΕΚ 52/Α/1987), όπως το άρθρο 18 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 3) του προεδρικού διατάγματος 448/1991 τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 93/1987 Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών (ΦΕΚ 165/Α/1987).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Δ/1997).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

8. Την 53586/6312/1988 απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση προδιαγραφών πολεοδόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς και οικοδομικούς οργανισμούς (ΦΕΚ 534/Β/1988).

 

9. Την 515/104/1991 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΕΑΣ Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Πεζούλια Βίλλας του Δήμου Κρανιδίου Νομού Αργολίδας.

 

10. Τα 3115/7522/1993 και 3352/1993 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα οποία εκφράζονται απόψεις της για το πλαίσιο χωροταξικής οργάνωσης Νομού Αργολίδας, καθώς και γνωμοδοτήσεις χωροθετήσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

 

11. Το 5527/11-01-1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αργολίδας Καθορισμός οριογραμμής ρέματος.

 

12. Την 8541/1994 συμβολαιογραφική πράξη ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σταμολέκα παραχώρησης και μεταβίβασης στην Κοινότητα των κοινοχρήστων, κοινωφελών χώρων και ειδικών χρήσεων χώρων καθώς και οικοδομήσιμες επιφάνειες.

 

13. Την 63666/4193/1998 απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας Έγκριση περιβαλλοντικών όρων κεντρικού οδικού έργου εντός του οικοπέδου του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού ΕΑΣ στην περιοχή Πεζούλια Βίλλας Κρανιδίου.

 

14. Τις 54/1992, 79/1992, 19/1993, 37/1993, 33/1995 και 40/1998 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κρανιδίου.

 

15. Την 5/1993 (συνεδρία 7η) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αργολίδας.

 

16. Την 170/1998 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

17. Τις 406/1994, 574/1995, 286/1996 και 38/1999 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-03-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.