Προεδρικό διάταγμα 7/4/03c

ΠΔ 07-04-2003: Χαρακτηρισμός του οικισμού Ασώματος του Δήμου Ευεργέτουλα του Νομού Λέσβου ως παραδοσιακού, και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και ζώνης προστασίας στον πιο πάνω οικισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-04-2003: Χαρακτηρισμός του οικισμού Ασώματος του Δήμου Ευεργέτουλα του Νομού Λέσβου ως παραδοσιακού, και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και ζώνης προστασίας στον πιο πάνω οικισμό, (ΦΕΚ 367/Δ/2003), 17-04-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4, παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκε με το άρθρο 34, παράγραφος 5, εδάφιο (α) του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Την 9749/1985 (ΦΕΚ 105/Δ/1986) απόφαση του Νομάρχη Λέσβου περί οριοθέτησης του οικισμού Ασώματος.

 

3. Το ΔΠΕ/4657/2002 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευεργέτουλα του Νομού Λέσβου.

 

4. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία γνωμοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευεργέτουλα του Νομού Λέσβου.

 

5. Το ΔΠΕ/9398/2002 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Υπουργείου Αιγαίου.

 

6. Τα 9, 10/2002 και 11, 12/2002 Πρακτικά του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

7. Τη μελέτη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη Διερεύνηση του υφισταμένου πλαισίου δόμησης και της αποτελεσματικότητάς του στην προστασία της αρχιτεκτονικής μορφολογίας των παραδοσιακών οικισμών του Αιγαίου, Νήσος Λέσβος.

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

9. Την 70/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-04-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.