Προεδρικό διάταγμα 9/9/03

ΠΔ 09-09-2003: Τροποποίηση και συμπλήρωση των όρων και περιορισμών δόμησης του παραδοσιακού οικισμού της Ανάφης (Χώρας) της νήσου Ανάφης του Νομού Κυκλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-09-2003: Τροποποίηση και συμπλήρωση των όρων και περιορισμών δόμησης του παραδοσιακού οικισμού της Ανάφης (Χώρας) της νήσου Ανάφης του Νομού Κυκλάδων, (ΦΕΚ 961/Δ/2003), 12-09-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4, παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκε με το άρθρο 34, παράγραφος 5, εδάφιο (α) του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

δ) Του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

ε) Του από 11-05-1989 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του Νομού Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978) (ΦΕΚ 345/Δ/1989).

 

2. Τα στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

3. Το ΔΠΕ/1081/2003 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Ανάφης και την από 17-04-2003 απάντηση της Κοινότητας αυτής.

 

4. Το ΔΠΕ/4663/2003 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Αιγαίου προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Υπουργείου Αιγαίου.

 

5. Το 1/2003 (θέμα 1ο) Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του Υπουργείου Αιγαίου.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

7. Την 297/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Όροι δόμησης

Άρθρο 2: Γενικοί όροι

Άρθρο 3: Ειδικοί όροι

Άρθρο 4: Μορφολογικοί όροι

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 09-09-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.