Απόφαση 104535/15

Απόφαση 104535/39116/2015: Τροποποίηση μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 233 και 233Α του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της 148/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 104535/39116/2015: Τροποποίηση μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 233 και 233Α του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της 148/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, (ΦΕΚ 213/ΑΑΠ/2015), 09-10-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τα άρθρα 18 και 19 από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

7. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως

 

8. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 

9. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2782/658/1989 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 248/Δ/1989) η οποία αφορά: α)έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική (VII) και Νότια (VIII) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας Γιαννιτσάνικα (Σχολικό συγκρότημα) και του ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά,

 

β) Τροποποίησης τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 3318/1037/1992 (ΦΕΚ 448/Δ/1992) απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας περί έγκρισης:

 

α) Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού σχεδίου του 1905 Καλαμάτας ως και όρων και περιορισμών δόμησης για τις περιοχές Κεντρική (VII) και Νότια (VIII) συνοικία, Ανατολική (V) και Δυτική (VI) παραλία, τμήμα πολεοδομικής ενότητας Γιαννιτσάνικα (Σχολικό Συγκρότημα) και του ρυμοτομικού σχεδίου των προσφυγικών οικισμών Κορδία και Νικηταρά,

 

β) Τροποποίησης τμημάτων του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε πρόσφατα με τα (ΦΕΚ 531/Δ/1986) και (ΦΕΚ 1019/Δ/1986) και των όρων και περιορισμών δόμησης με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986.

 

12. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθμό 1015/2011 περί έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/2011).

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

15. Την απόφαση 148/2012 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 

16. Την από 28-08-2013 αίτηση των:

 

α) Κολλιόπουλου Αλεξάνδρου του Ιωάννη,

β) Πηνελόπης σύζυγος Δημητρίου Τριανταφύλλου το γένος Αναστασίου Ρουμελιώτη,

γ) Βασιλικής σύζυγος Φίλιππου Τρουποσκιάδου το γένος Αναστασίου Ρουμελιώτη,

δ) Αγγελικής Ρουμελιώτη του Φίλιππου και

ε) Μαρίας Καλημέρη χήρα Φίλιππου Ρουμελιώτη.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9688/2014 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης σε συμμόρφωση της 148/2012 Δικαστικής απόφασης.

 

18. Την απόφαση 9/2014 της Επιτροπής ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας.

 

19. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με αριθμό 91/2014.

 

20. Την ανακοίνωση - πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 1368/2014 του Τμήματος Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας που αφορά την απόφαση 91/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και δίνει προθεσμία για υποβολή ενστάσεων κατά αυτής.

 

21. Τις δημοσιεύσεις στις 8 και 10-04-2014 στην Εφημερίδα ΦΩΝΗ της Μεσσηνίας, στις 8 και 10-04-2014 στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Μεσσηνίας και στις 8 και 10-04-2014 στην Αθηναϊκή εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.

 

22. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 473/2015 του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας από το οποίο προκύπτει ότι δεν είχε υποβληθεί ένσταση και απεστάλη στην Υπηρεσία μας ο σχετικός φάκελος.

 

23. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 15141/5620/2015 εισήγηση Προϊσταμένης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία διαβιβάστηκε με συνημμένο σχετικό φάκελο με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 41389/15078/2015 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

24. Την ομόφωνα θετική γνωμοδότηση με αριθμό θέματος 11 από το υπ' αριθμόν 5/2015 πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η οποία μας διαβιβάστηκε με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 89/2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

25. Το από Μάρτιο του 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 όπως αυτό συντάχθηκε από τον Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Αριστείδη Μαυρέα και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας - Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας και συνοδεύει την παρούσα.

 

26. Και επειδή:

 

Α. θα πρέπει να προωθηθεί, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 148/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η άρση απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 2782/658/1989 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας (ΦΕΚ 248/Δ/1989) με την οποία εγκρίθηκε η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας και χαρακτηρίστηκε μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, ως χώρος διαμόρφωσης πλατείας στο ακίνητο των αιτούντων στην παράγραφο 16 της παρούσας.

 

Β. Για την ιδιοκτησία για την οποία γίνεται άρση απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 148/2012 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας έχει υπολογιστεί επιβολή εισφοράς γης η οποία αντιστοιχεί σε 16,48 m2 τα οποία αποδίδονται για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου και απεικονίζονται με κορυφές Β, Β', Γ', Γ, Β στο από Μάρτιο του 2015 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:200 του Μαυρέα Αριστείδη Πολιτικού Μηχανικού.

 

Γ. Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Δ. Από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, αποφασίζει:

 

1.1 Την έγκριση της Τροποποίησης σχεδίου πόλης στα οικοδομικά τετράγωνα 233-233Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας σε συμμόρφωση της 148/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας και συγκεκριμένα:

 

Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ακίνητο με κορυφές Α, Β', Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α εκτάσεως 164,69 m2, όπως αυτή απεικονίζεται στο από Μάρτιο του 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 το οποίο συντάχθηκε το από τον Μαυρέα Αριστείδη Πολιτικό Μηχανικό ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το τμήμα Πολεοδομικών Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, υπογράφεται και συνοδεύει την παρούσα, με αποχαρακτηρισμό τμήματος ιδιοκτησίας των:

 

α) Κολλιόπουλου Αλεξάνδρου του Ιωάννη,

β) Πηνελόπης σύζυγος Δημητρίου Τριανταφύλλου το γένος Αναστασίου Ρουμελιώτη,

γ) Βασιλικής σύζυγος Φίλιππου Τρουποσκιάδου το γένος Αναστασίου Ρουμελιώτη,

δ) Αγγελικής Ρουμελιώτη του Φίλιππου και

ε) Μαρίας Καλημέρη χήρα Φίλιππου Ρουμελιώτη,

 

που βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 233 και 233Α. Το γεωτεμάχιο υπό τα στοιχεία A.B'.Γ'.Δ.Ε.Ζ.Α μετά την κατάργηση του πεζοδρόμου ανατολικά της ιδιοκτησίας, ενσωματώνεται στο οικοδομικό τετράγωνο 233 αποχαρακτηρίζεται από ΚΧ και αποδίδεται στους ιδιοκτήτες ως οικοδομήσιμος χώρος εμβαδού 148,21 m2. Το τμήμα της ιδιοκτησίας που περιγράφεται με τις κορυφές Β.Β'.Γ'.Γ.Β. εμβαδού 16,48 m2 αποδίδεται από την ιδιοκτησία ως εισφορά, με την ίδια χρήση ως ΚΧ και αποτελεί τμήμα του κοινόχρηστου χώρου με ΚΑΕΚ 360881511018 και ΚΑΕΚ 36088ΕΚ00133.

 

1.2 Για το γεωτεμάχιο με στοιχεία Α.Β'.Γ'.Δ.Ε.Ζ.Α θα ισχύουν οι όροι δόμησης που ισχύουν στο οικοδομικό τετράγωνο 233 του Ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.104535.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 28-09-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.