Απόφαση 124253/17

Απόφαση 124253/351/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Γυμνασίου-Λυκείου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ666Α της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε συμμόρφωση προς τις με αριθμό 2420/2012, 1430/2010 και Α243/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 124253/351/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Γυμνασίου-Λυκείου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ666Α της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε συμμόρφωση προς τις με αριθμό 2420/2012, 1430/2010 και Α243/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/2017), 04-07-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

5. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

7. Την υπ' αριθμόν 81320/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/10-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/11-01-2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895(49)/11-01-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948.

 

18. Το από [ΒΔ] 10-03-1965 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 56/Δ/1965) Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης παρά τον συνοικισμό Μαλακοπής (Άνω Τούμπα) και καθορισμού ρυμοτομίας με το οποίο οι ιδιοκτησίες των προσφευγόντων εντάχθηκαν στο σχέδιο και τμήματα αυτών χαρακτηρίστηκαν ως φυτεμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων.

 

19. Τη με αριθμό 72658/3584/1987 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Πυλαίας (Νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 47/Δ/1988), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 80313/4419/1988 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 72658/3584/1987 απόφασης... του Δήμου Πυλαίας (ΦΕΚ 811/Δ/1988), με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με το οποίο: α) οι ιδιοκτησίες των αιτούντων εμπίπτουν στην πολεοδομική ενότητα 4, β) προβλέπεται για το επίδικο οικοδομικό τετράγωνο χρήση γης αυτή της εκπαίδευσης και ειδικότερα χώρου Γυμνασίου-Λυκείου και γ) καθορίζεται περιοχή ανάπλασης στον οικισμό Κωνσταντινοπολιτών και η υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983.

 

20. Τη με αριθμό Π/ΤΤΑ/42543/2936/1994 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία κυρώθηκε η με αριθμό 30 Πράξη Εφαρμογής και την με αριθμό 73159/4829/1994 ακυρωτική απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία ακυρώθηκε εν μέρει η 30 Πράξη Εφαρμογής και σε εκτέλεση αυτής της απόφασης εκδόθηκε για την εν λόγω ιδιοκτησία η 30/2010 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής η οποία κυρώθηκε με την με την υπ' αριθμόν 29/58672/09/2010 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

 

21. Το από 13-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 310/Δ/1989) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2, 3, 5 και 10 και του διαδημοτικού κέντρου το Δήμου Πυλαίας (νομού Θεσσαλονίκης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα 4 του ίδιου δήμου με το οποίο ο προαναφερόμενος φυτεμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων διασπάστηκε σε δύο επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα, στο οικοδομικό τετράγωνο 666 απλό οικοδομικό τετράγωνο και στο οικοδομικό τετράγωνο 666Α που χαρακτηρίστηκε ως χώρος Γυμνασίου-Λυκείου, στο οποίο εμπίπτουν οι επίδικες ιδιοκτησίες. Με το προαναφερόμενο προεδρικό διάταγμα εγκρίθηκε η υπαγωγή της Π.Ε. 4 στις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983.

 

22. Τις με αριθμό 2420/2012, 1430/2010 και Α243/2011 αποφάσεις του Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες αποφασίστηκε η άρση του ρυμοτομικού βάρους που επιβλήθηκε στα ακίνητα των προσφευγόντων.

 

23. Τις από 02-06-2012, 08-06-2012, 02-06-2014, 08-09-2014, 10-09-2014, 24-10-2014, 25-11-2014, 03-04-2015 αιτήσεις των προσφευγόντων με συνημμένα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012.

 

24. Τις με αριθμό 23, 24 και 25/18-01-2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

 

25. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη τήρησε μερικώς τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

26. Το γεγονός ότι, από τα στοιχεία του φακέλου δε στοιχειοθετούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η εγκύκλιος 18/2003 και το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 9/Α/2012), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) για επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης.

 

27. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 29928/22-09-2015 και 40727/12-10-2015 απαντητικά έγγραφα του Τμήματος Πολ/κών Μελετών και Ρυθμίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.

 

28. Τη με αριθμό 1η/8η συνεδρία/01-07-2016 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 29-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 311344/6453/26-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο αντίγραφο της σχετικής εισήγησης, της πράξης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του σχετικού διαγράμματος προκειμένου ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη να γνωμοδοτήσει με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου και να προβεί στην τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) εντός της προθεσμίας των 45 ημερών (όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003) και όχι μεγαλύτερη των 2 μηνών (όπως ορίζεται από το άρθρο 77 του νόμου 3463/2006) από την παραλαβή του εγγράφου μας.

 

30. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 344806/7021/13-10-2016 και 462203/9501/24-11-2016 υπενθυμιστικά έγγραφα του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη αναφορικά με την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης.

 

31. Τη με αριθμό 11η/20η Συνεδρία/04-04-2017 πράξη απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την οποία αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος ύστερα από αίτημα του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη προς το Συμβούλιο, ορίζοντας ταυτόχρονα ως επόμενη ημερομηνία συζήτησης του θέματος την 24-04-2017.

 

32. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 947/10-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για την 21η συνεδρίασή του, η οποία θα πραγματοποιούνταν στις 25-04-2017 και κατά την οποία θα εξεταζόταν το θέμα της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Γυμνασίου-Λυκείου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ666Α της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε συμμόρφωση προς τις με αριθμό 2420/2012, 1430/2010 και Α243/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

33. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 12581/24-04-2017 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσμα στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

φάκελος διαδικασίας με τις με αριθμό 310, 311 και 312/10-04-2017 αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου, καθώς είχαν παρέλθει όλες οι κατά νόμο χρονικές προθεσμίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 και του άρθρου 77 του νόμου 3463/2006.

 

34. Τη με αριθμό 1η/21η συνεδρία/25-04-2017 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την από 23-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

35. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται όμως η μείωση αυτή όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

36. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος, που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 24-05-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.